Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MEN (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MEN
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
20241 - Semestr zimowy 2024/25
20241-PRE - Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222 20231 20232 20241 20241-PRE
232600-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rola i zakres analizy strategicznej w wymiarze międzynarodowym. Globalizacja sektorów. Analiza makrootoczenia w wymiarze międzynarodowym. Metody analizy atrakcyjności sektora. Międzynarodowy cykl życia sektora. Profil ekonomiczny sektora. Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza zasobów i umiejętności niezbędnych w ekspansji międzynarodowej.

Strona przedmiotu
235101-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Brand management in the international market" is a sub-discipline of marketing and includes presentation of the principles of planning and implementation of brand and brand portfolio strategy, including luxury brands and the process and tools of the creation of brands of cities, regions and countries.

Strona przedmiotu
233891-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Business globalisation as a reason of strategic alliance creation. Strategic alliances term and their different theoretical approaches. Reasons of strategic alliance conclusions. Their possible forms and types. Conditions and process of strategic alliance creation. Strategic alliance management. Knowledge transfer within strategic alliances. Networks of alliances, franchising.

Strona przedmiotu
237411-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course has a workshop and training character. The aim of the course is to introduce the concept of coaching and its types. Learning about the origins of coaching, links to other disciplines. The block is a discussion with the use of cases. In addition, during the classes, students will become familiar with a variety of coaching tools, from question building, including Cartesian questions, the principles of active listening, through the Dilts pyramid, priority wheel, self-analysis diagram, Walt Disney's method, to time lines, visualization and other latest solutions used in coaching. Students learn the full coaching procedure. They will become familiar with the zero session. They will go through the various phases of coaching. They will work on difficult coaching situations. Additionally, they will explore the application of coaching in managerial work and in working with a team. The course will provide knowledge, skills and competencies that enable a person to function as a leader

Strona przedmiotu
237410-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma charakter warsztatowo-treningowy. Założeniem kursu jest między innymi zapoznanie z pojęciem coachingu i jego rodzajami. Poznanie genezy coachingu, powiązań z innymi dyscyplinami. Blok o charakter dyskusji z wykorzystaniem case'ów. Ponadto w trakcie zajęć studenci zapoznają się z szeregiem narzędzi coachingowych od budowania pytań, w tym pytań kartezjańskich, zasad aktywnego słuchania, przez piramidę Diltsa, koło priorytetów, diagram autoanalizy, metodę Walta Disneya, po linie czasu, wizualizacje i inne najnowsze rozwiązania stosowane w coachingu. Studenci poznają pełną procedurę coachingu. Zapoznają się z sesja zerową. Przejdą przez poszczególne fazy coachingu. Będą pracować nad trudnymi sytuacjami w coachingu. Dodatkowo będą poszukiwać możliwości zastosowaniu coachingu w pracy menedżera i pracy z zespołem. Kurs będzie dostarczał wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalających na sprawne funkcjonowanie w zespole pracowniczym, pełnienie funkcji lidera, coacha i mentora. Uwzglę

Strona przedmiotu
238541-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Demand types characteristics and factors influencing uncertainty of demand. Process of the supply chain demand management. Demand planning and forecasting. Influencing demand by category management, pricing, promotions management and new products introductions. Synchronizing demand with supply. Aligning supply chain strategies and business models with demand uncertainty. Performance measurements. Role of collaboration, information technology and big data analytics in the supply chain demand management.

Strona przedmiotu
222731-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Economic analysis of regulations. Government intervention. Welfare state. Externalities and public goods. Asymmetric information on market. Natural monopoly. Government failure in economy.

Strona przedmiotu
234370-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia kluczowe dla ekologicznej transformacji łańcuchów dostaw. Przedstawia uwarunkowania oraz determinanty rozwoju prośrodowiskowych działań przedsiębiorstw, w tym m.in. założenia polityki klimatycznej oraz oczekiwania społeczeństwa dotyczące ograniczania negatywnych efektów prowadzenia działalności gospodarczej. Omawia pojęcia zielonego, zrównoważonego i zamkniętego łańcucha dostaw oraz konfigurację i rekonfigurację łańcuchów dostaw z uwzględnieniem ekologicznych wymagań w gospodarce otwartego i zamkniętego obiegu. Prezentuje metody planowania transformacji ekologicznej oraz metody oceny zaawansowania realizacji planu. Porusza problematykę innowacji i nowoczesnych technologii kluczowych dla procesu transformacji ekologicznej oraz wymagania względem projektowania prośrodowiskowych produktów i opakowań. Ponadto zwraca uwagę na ekologiczne wymagania względem infrastruktury i operacji logistycznych oraz dystrybucji towarów w miastach. Ob

Strona przedmiotu
222730-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekonomiczna analiza regulacji. Interwencja państwa. Ekonomia dobrobytu. Efekty zewnętrzne i dobra publiczne. Asymetria informacji na rynku. Naturalny monopol. Zawodność państwa w gospodarce.

Strona przedmiotu
232650-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Klasyfikacja fuzji i przejęć oraz motywy ich podejmowania. Uczestnicy rynku fuzji i przejęć. Charakterystyka przebiegu transakcji. Aspekty finansowe i prawne fuzji i przejęć. Charakterystyka wybranych fuzji i przejęć.

Strona przedmiotu
238951-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is oriented towards examination of the role of global supply networks within a competitive international environment and introduction of global supply chain management as a field of managerial responsibility. The course offers a framework necessary for the analysis of global supply chain developments, which are relevant to firms trading and investing on foreign markets. Special attention is paid to global supply chain developments in European countries.

Strona przedmiotu
222601-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The idea of the subject is a presentation of human capital as a leading element of intellectual capital and the role of human capital in creation company's value. Due to this fact in a content of the subject issues concerning measuring human capital and factors that determine its effectiveness.

Strona przedmiotu
231381-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject presents complex picture of issues concerning building and implementation of a personnel strategy of an organization including its size, specificity (sector - trade), connections and its autonomy of activities (operational, strategic capital group).

Strona przedmiotu
238380-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Trening - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Trening - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przeznaczone są dla studentów chcących spróbować swoich sił w biznesie. W trakcie zajęć uczestnik kursu rozwija swój przedsiębiorczy pomysł, który następnie testuje. Zajęcia wymagają też pracy poza godzinami dydaktycznymi w szkole.

Strona przedmiotu
234081-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A general description of the course: The importance of innovation to civilization development and in building a market position of an enterprise. Features of innovation processes. An innovative enterprise. Innovation strategies of enterprises. New product and new technology development. The economic evaluation of innovative undertakings. Creativity, knowledge management vs. innovativeness. Intellectual property and its protection. National/ Regional System of Innovation.

Strona przedmiotu
221321-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Characteristics of international logistics. Global logistics vs. international supply chains. International logistics services market. Logistics development trends in: North America, Japan, EU and Central and Eastern Europe analysed on the basis of case-studies. Processes of purchase, supply and distribution in international trade. Contemporary trends and challenges in international logistics.

Strona przedmiotu
221324-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Einführung in die internationale Logistik. Transport- und Speditionswesen. Lagerei. Grundcharakteristik einzelner Verkehrsträger. Anbieter von logistischen Dienstleistungen. Management internationaler Logistikketten. Kundenanforderungen an logistische Systeme. Einfluss des Europäischen Binnenmarktes auf die Gestaltung von interenationalen Logistiksystemen. Fallübung.

Strona przedmiotu
234001-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject presents holistic idea of job assessment. It acquaints students with assumptions and methods of job evaluation, assessment of competences, as well as assessment of employees achievements. Gained knowledge and skills allow to use job assessment tools in practice.

Strona przedmiotu
230460-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota zarządzania projektem. Rola kierownika zespołu projektowego. Budowanie zespołu projektowego. Na zajęciach studenci będą wykonywali ćwiczenia na podstawie opisów przypadków.

Strona przedmiotu
223561-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

See semestr study programme.

Strona przedmiotu
230510-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza szerokiego spektrum koncepcji, technik i praktyk stosowanych we współczesnych systemach fizycznej dystrybucji towarów. Zarządzanie przepływami produktów między miejscami ich produkcji a miejscami finalnej konsumpcji w celu ich dystrybucji oraz realizacji celów finansowych firmy i oczekiwań jej klientów. Nowoczesne koncepcje wspierające efektywne zarządzanie logistyką dystrybucji. Przykłady nowoczesnych rozwiązań i technologii wprowadzanych w systemach dystrybucji przez sieci detaliczne.

Strona przedmiotu
221320-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Specyfika logistyki międzynarodowej. Międzynarodowy i globalny kontekst logistyki i łańcuchów dostaw. Rynek międzynarodowych usług logistycznych i jego trendy rozwojowe. Tendencje rozwojowe logistyki w Ameryce Płn., Japonii, UE i Europie Środkowo-Wschodniej, analizowane na bazie studiów przypadków. Procesy zakupów, produkcji oraz dystrybucji w obrotach międzynarodowych. Współczesne trendy i wyzwania w logistyce międzynarodowej.

Strona przedmiotu
221711-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A course focuses on strategic aspects of marketing. Its contents is not restricted however to corporate and business-unit marketing strategies, but deals also with strategies developed on behalf of individual products, product groups and brand names. The course presents marketing strategies among other strategies being developed in organizations and describes the relationships between them.

Strona przedmiotu
232651-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course includes classes on topics such as: types and mergers and acquisitions, themes of mergers and acquisitions, history of mergers and acquisitions, mergers and acquisitions regulation, main strategies and techniques used in mergers and acquisitions, defense against hostile takeovers, planning and implementation of the merger process. and acquisitions (including: valuation techniques and financial modeling methods, value creation as a result of mergers and acquisitions, synergy valuation, deal structuring and financing, challenges and issues related to enterprise integration), advantages and disadvantages of alternative transaction structures.

Strona przedmiotu
235770-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Narzędzia pozyskiwania, budowy zespołu, zarządzania efektywnością i jakością pracy, rozwoju i motywowania pracowników administracji publicznej przy wykorzystaniu standardowych narzędzi prawnych i narzędzi dostosowanych do potrzeb konkretnej jednostki.

Strona przedmiotu
235780-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Narzędzie pozyskiwania pracowników zespołu w przedsiębiorstwie. Narzędzia budowy i formowania zespołu. Zarządzanie efektywnością i jakością pracy zespołu. Rozwój pracowników w zespole, coaching i mentoring. Motywowanie pracowników w zespole. Wprowadzanie zmian w pracy zespołu. Zarządzanie pracownikami w pracy projektowej. Zarządzanie zespołem rozproszonym. Derekrutacja pracowników.

Strona przedmiotu
239690-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu poszerzenie wiedzy na temat zarządzania organizacją z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w ujęciu strategicznym i operacyjnym. Zajęcia prezentują istotę i rolę technologii w nowoczesnym oraz innowacyjnym zarządzaniu. Znajomość potencjału technologii i jej wpływu na kreowanie przewag konkurencyjnych, budowanie modeli biznesowych i jako narzędzia konkurowania w przedsiębiorstwie umożliwi absolwentowi kierowanie w zróżnicowanych warunkach gospodarczych.

Strona przedmiotu
234239-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć obejmuje omówienie zróżnicowanych, nowoczesnych form i narzędzi rozwoju pracowników m.in. takich, jak: e-learning, blended learning, mobile learning, microlearnig, rapid learning, adaptive learning, webinaria, a także wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI), wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) w szkoleniach. Przybliżone zostanie samo pojęcie rozwoju pracowników w powiązaniu ze strategią i kulturą organizacji, a także założenia specyfiki edukacji dorosłych. Nakreślone zostaną innowacyjne metodyki realizacji warsztatów szkoleniowych. Studenci zapoznają się z praktyczną stroną wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze Learning & Development.

Strona przedmiotu
221471-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is designed to give a broad yet thorough understanding of the role and function of production and operations management (POM) within a business.Case studies will be used to provide students with the conceptual framework of POM.These concepts will be applied to both manufacturing and service firms.After completion of this course students should have a good understanding of POM and its importance within the enterprise as well as a solid base to major in this field.

Strona przedmiotu
235790-D

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Procedury zakładania działalności gospodarczej. Uwarunkowania decyzyjne w zakładaniu działalności gospodarczej: prawne, podatkowe, organizacyjne, marketingowe, osobowe. Mechanizmy finansowania rozwoju przedsiębiorstwa i ich uwarunkowania. Mechanizmy wspierania rozwoju przedsiębiorstwa w polityce krajowej, regionalnej i miejskiej. Rola instytucji otoczenia biznesu w rozwoju przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0