Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-HR (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-HR
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
20241 - Semestr zimowy 2024/25
20241-PRE - Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222 20231 20232 20241 20241-PRE
232760-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są tworzone i realizowane wspólnie z pracownikami Santander Bank. Obejmują łącznie 60 godzin zajęć, z czego 30 godzin realizowanych jest w formie aktywnych zajęć na terenie SGH (część pierwsza), analiz przypadków, interaktywnych konwersatoriów i prezentacji oraz 30 godzin pracy projektowej w Santander Bank (część druga). Ocena konstruowana jest z wyników egzaminu pisemnego oceniającego pierwszą część zajęć oraz pracy projektowej oceniającej część drugą.

Zajęcia są planowane do uruchomienia w jednym semestrze w ciągu roku akademickiego.

Program zajęć obejmuje zagadnienia związane ze współczesnymi wyzwaniami pracy menedżera w instytucji finansowej, radzenia sobie z obecnymi i przyszłymi problemami w tym zakresie oraz zarządzania własną karierą i energią. Koncentruje się na osobie menedżera - lidera, jednak wskazuje problemy wynikające z uwarunkowań zewnętrznych, trendów, nowych technologii, regulacji prawnych, nowych konkurentów itp. Oraz uwarunkowań wewnętrznych pracy, zaga

Strona przedmiotu
231200-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ostatnich latach wzrasta znaczenie sieci społecznych ulokowanych w globalnej sieci Internet. Na wykładzie omówione zostaną najnowsze wyniki badań w zakresie analizy sieci społecznych, zarówno w warstwie teoretycznej, jak i aplikacyjnej. Szczególny nacisk zostanie położony na zastosowania biznesowe w zakresie mediów społecznościowych oraz podstawy teoretyczne informatyki społecznej m.in. w zakresie miar centralnych, rozkładów bezskalowych, dyfuzji informacji i formowania się trendów społeczno-gospodarczych.

Strona przedmiotu
222161-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is devoted to the issues of business ethics and ethics in economy seen in humanistic approach - then it is much more a tool for forming attitudes of future businessmen than their professional skills. The main issue of the course is introductions into Philosophy of Economics, reflections on conflicts of values and interests in business activities and responsibilities on the level of whole economy, corporation and personal decisions. Discussion and debates on PPE questions (Politics, Philosophy/Religion and Economics).

Strona przedmiotu
222167-D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is devoted to the issues in business ethics and non-economic values in the economy seen in the humanistic perspective. It is aimed at forming attitudes of future business leaders as well as their professional skills. We focus on the relation of business ethics with business practices and strategies, the goals of business (stakeholder analysis), corporate social responsibility (CSR). life-work balance, whistleblowing, professionalism and professional ethics. The main background issue of the course is introductions into Philosophy of Economics, reflections on conflicts of values and interests in business activities and responsibilities on the level of the whole economy, corporation and personal decisions. Discussion and debates on applicable PPE questions (Politics, Philosophy/Religion and Economics).

Strona przedmiotu
222168-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lecture is a supplement to the professional education of managers or economists. At the same time, the lecture is, in terms of its content, interconnected with economic education, as it refers to one of the most important aspects of economic actors? activity, namely their professional ethics.

Strona przedmiotu
237411-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course has a workshop and training character. The aim of the course is to introduce the concept of coaching and its types. Learning about the origins of coaching, links to other disciplines. The block is a discussion with the use of cases. In addition, during the classes, students will become familiar with a variety of coaching tools, from question building, including Cartesian questions, the principles of active listening, through the Dilts pyramid, priority wheel, self-analysis diagram, Walt Disney's method, to time lines, visualization and other latest solutions used in coaching. Students learn the full coaching procedure. They will become familiar with the zero session. They will go through the various phases of coaching. They will work on difficult coaching situations. Additionally, they will explore the application of coaching in managerial work and in working with a team. The course will provide knowledge, skills and competencies that enable a person to function as a leader

Strona przedmiotu
237410-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma charakter warsztatowo-treningowy. Założeniem kursu jest między innymi zapoznanie z pojęciem coachingu i jego rodzajami. Poznanie genezy coachingu, powiązań z innymi dyscyplinami. Blok o charakter dyskusji z wykorzystaniem case'ów. Ponadto w trakcie zajęć studenci zapoznają się z szeregiem narzędzi coachingowych od budowania pytań, w tym pytań kartezjańskich, zasad aktywnego słuchania, przez piramidę Diltsa, koło priorytetów, diagram autoanalizy, metodę Walta Disneya, po linie czasu, wizualizacje i inne najnowsze rozwiązania stosowane w coachingu. Studenci poznają pełną procedurę coachingu. Zapoznają się z sesja zerową. Przejdą przez poszczególne fazy coachingu. Będą pracować nad trudnymi sytuacjami w coachingu. Dodatkowo będą poszukiwać możliwości zastosowaniu coachingu w pracy menedżera i pracy z zespołem. Kurs będzie dostarczał wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalających na sprawne funkcjonowanie w zespole pracowniczym, pełnienie funkcji lidera, coacha i mentora. Uwzglę

Strona przedmiotu
232341-D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course goal is to present knowledge related to the digital transformation of an enterprise as a business restructuring process. During the classes the most important directions of changes in contemporary business resulting from the process of digitization of economic and social life will be presnted, analyzed and discussed.

Strona przedmiotu
222160-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ukazuje w perspektywie humanistycznej zagadnienia etyczne pojawiające się w profesjonalnej działalności zarządczej w sferze gospodarczej, również z uwzględnieniem specyfiki e-biznesu i HR. W zależności od grupy studenckiej będą podejmowane tematy ściśle kierunkowe, a inne tylko, jeśli będą z nimi się wiązały. W trakcie zajęć omawiane będą zasady i kodeksy etyczne dotyczące gospodarki, w tym zarządzania, e-biznesu i HR. Ma to w zamierzeniu, doprowadzić do ukształtowania postaw odpowiedzialności społecznej pracowników, kadry zarządzającej i liderów biznesu. Studenci będą mieli również możliwość poznania wybranych sposób rozwiązywania konfliktów etycznych i nauczenia się w jaki sposób można etycznie i społecznie odpowiedzialnie zarządzać.

Strona przedmiotu
222169-D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest uzupełnieniem profesjonalnego wykształcenia menedżera czy ekonomisty. Zarazem jednak kurs splata się merytorycznie z edukacją ekonomiczną, ponieważ dotyczy jednego z najważniejszych aspektów działalności pracowników gospodarki, a mianowicie ich etyki zawodowej.

www.cren.pl/oferta

Strona przedmiotu
235111-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Internal and external determinants of firms' strategies in international business. Specific sources of firms' competitive advantages in international business. Business-level and corporate strategies in international markets. Management in international capital groups. International inter-firm relationships/networking and intra-firm relationships in multinational enterprise and their impact on firms' performance of the firm.

Strona przedmiotu
234081-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A general description of the course: The importance of innovation to civilization development and in building a market position of an enterprise. Features of innovation processes. An innovative enterprise. Innovation strategies of enterprises. New product and new technology development. The economic evaluation of innovative undertakings. Creativity, knowledge management vs. innovativeness. Intellectual property and its protection. National/ Regional System of Innovation.

Strona przedmiotu
235371-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The student will learn basic concepts of knowledge management and relate them to the concept of intellectual capital.

The focus is on the role of tacit and explicit knowledge in practical knowledge sharing. Knowledge management development ideas are introduced and the possibilities of implemeneting them in companies. Interactive lectures, discussions of knowledge management prerequisities and supplementary literature will help students to implement the concepts of knowledge management.

Strona przedmiotu
230120-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu "Komunikacja społeczna" jest wprowadzenie studentów do zagadnień związanych z procesem komunikowania w jego społecznym kontekście. Zostaną omówione poziomy komunikowania, techniki zwiększenia skuteczności przekazu, rola emocji i ich wpływu na nadawcę, jak i odbiorcę. Przedstawione zostaną zasady budowania marki osobistej, budowania zespołu i komunikacji w organizacji.

Strona przedmiotu
235110-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty strategii przedsiębiorstw oraz specyficzne źródła ich przewagi konkurencyjnej w biznesie międzynarodowym. Koncepcje teoretyczne wyjaśniające międzynarodowy rozwój przedsiębiorstwa. Modele biznesu przedsiębiorstw a międzynarodowe strategie przedsiębiorstwa. Międzynarodowe strategie przedsiębiorstwa na poziomie sieci, na poziomie przedsiębiorstwa oraz na poziomie strategicznych jednostek biznesu. Zarządzanie w międzynarodowych grupach kapitałowych. Międzynarodowe sieci przedsiębiorstw i relacje wewnętrzne w sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego oraz ich wpływ na sprawność przedsiębiorstwa. Kultury organizacyjne i rozwiązania organizacyjne w korporacjach międzynarodowych. Strategie międzynarodowe przedsiębiorstw z rynków rozwiniętych vs z rynków wschodzących.

Strona przedmiotu
221471-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is designed to give a broad yet thorough understanding of the role and function of production and operations management (POM) within a business.Case studies will be used to provide students with the conceptual framework of POM.These concepts will be applied to both manufacturing and service firms.After completion of this course students should have a good understanding of POM and its importance within the enterprise as well as a solid base to major in this field.

Strona przedmiotu
237061-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Speech preparation. Analysing the audience. Delivering the speech. Nonverbal communication. Visual aids. Supporting ideas. Answersing questions.

Strona przedmiotu
231210-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zmiany - wiodący paradygmat współczesnych organizacji. Zmieniające się otoczenie organizacji - główne wyzwania, dylematy i paradoksy. Zmieniające się organizacje - czynniki sukcesów i porażek rynkowych. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa - istota, rodzaje. Przyczyny restrukturyzacji - zewnętrzne i wewnętrzne. Sposoby postrzegania i orientacje metodyczne stosowane w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Proces restrukturyzacji - jego elementy i etapy.

Strona przedmiotu
237060-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Interaktywnie prowadzone warsztaty obejmują następujące obszary tematyczne: przygotowanie i planowanie treści prezentacji; przyciąganie uwagi słuchaczy; komunikacja niewerbalna: kontakt wzrokowy, mimika, gesty, postawa, proksemika; wykorzystanie pomocy wizualnych; technika mówienia; reagowanie w sytuacjach zaskoczenia; odpowiadanie na pytania. Warsztaty na studiach dziennych prowadzone są wyłącznie w sali a w trybie sobotnio-niedzielnym dla studentów HRBP przewidziana jest formuła hybrydowa.

Strona przedmiotu
232340-D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu zakłada przekazanie treści związanych z transformacją cyfrową przedsiębiorstwa jako procesem restrukturyzacji biznesu. W trakcie zajęć zostaną omówione, przeanalizowane i przedyskutowane najważniejsze kierunki zmian współczesnego biznesu wynikające z procesu cyfryzacji życia gospodarczego i społecznego.

Strona przedmiotu
232349-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu zakłada przekazanie treści związanych z transformacją cyfrową przedsiębiorstwa jako procesem restrukturyzacji biznesu. W trakcie zajęć zostaną omówione, przeanalizowane i przedyskutowane najważniejsze kierunki zmian współczesnego biznesu wynikające z procesu cyfryzacji życia gospodarczego i społecznego.

Strona przedmiotu
235890-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Trening - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Trening - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Trening - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Trening - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Trening - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza kompetencji menadżerskich w zakresie organizowania i kierowania. Organizowanie pracy własnej i zespołu. Dopasowanie zasobów do realizacji zadań i projektów. Prowadzenie kalendarza przez menadżera. Koordynacja członków zespołu wokół celu i z nakierowaniem na rezultaty. Zarządzanie priorytetami. Delegowanie zadań. Monitorowanie przebiegu pracy. Organizowanie efektywnych spotkań indywidualnych i zespołowych. Radzenie sobie z nadmiernym stresem. Techniki relaksacyjne.

Strona przedmiotu
235900-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Trening - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Trening - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Trening - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Trening - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Trening - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Psychologiczne modelu procesu decyzyjnego. Rodzaje sytuacji decyzyjnych w organizacji i racjonalność w ich podejmowaniu. Użyteczność, preferencje, emocje, samokontrola, intuicja. Przyczyny błędów decyzyjnych i pułapki myślenia. Heurystyki i zniekształcenia poznawcze: nadmierna pewność siebie, iluzja kontroli, mentalne księgowanie. Podejmowanie decyzji w warunkach pewności, niepewności i ryzyka. Grupowe podejmowanie decyzji.

Strona przedmiotu
237210-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Trening - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Trening - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Trening - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Trening - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Trening - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztaty oparte na treningu umiejętności w trakcie interaktywnych ćwiczeń, symulacji, analiz przypadków - typowe ćwiczenia z sesji assessment i development centers dla menedżerów. Zakres tematyczny: sposoby wywierania wpływu społecznego, motywowanie, stymulowanie rozwoju, zarządzanie zmianą, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja, delegowanie zadań.

Strona przedmiotu
222164-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematik und Fragestellungen der Wirtschafts- und Unternehmensethik. In dem Kurs wird das Verhältnis zwischen der Moral und der ökonomischen Rationalität gezeigt. Das Programm stellt die ethischen Grundsätze und Regeln dar, die die Unternehmensführer in der Praxis benötigen. Im Verlauf der Vorlesung werden aktuelle Fragen der Wirtschaftsethik sowie axiologische und ethische Aspekte der Sozialen Marktwirtschaft besprochen.

Strona przedmiotu
234080-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znaczenie innowacji w rozwoju cywilizacji oraz w kształtowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Cechy procesów innowacyjnych. Firma innowacyjna. Strategie innowacji w przedsiębiorstwie. Rozwój nowego produktu i nowej technologii. Ocena ekonomiczna przedsięwzięć innowacyjnych. Kreatywność, zarządzanie wiedzą a innowacyjność. Wynalazczość. Własność intelektualna i jej ochrona. Narodowy/ Regionalny System Innowacyjny.

Strona przedmiotu
221470-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota i rola zarządzania operacyjnego. Międzynarodowa i krajowa konkurencyjność w sferze operacyjnej. Strategie operacyjne. Zarządzanie przez jakość. Projektowanie nowego produktu. Projektowanie nowego procesu. Metody doskonalenia procesu. Projektowanie lokalizacji. Prognozowanie w obszarze operacyjnym. Planowanie zdolności produkcyjnej. Zarządzanie zaawansowanymi technologiami. Zarządzanie zapasami. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Lean systems. Zarządzanie elastycznością.

Strona przedmiotu
235370-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć studenci będą mieli możliwość zapoznania się z koncepcją zarządzania wiedzą oraz zarządzaniem wiedzą w praktyce. Zajęcia będą prowadzone przy wsparciu partnerów biznesowych, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu wiedzą. Studenci w trakcie zajęć będą realizować projekt doradczy dla partnera jako tzw. 'pracownicy wiedzy'.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0