Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110460-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia I
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wprowadzenie do przedmiotu. Pomiar PKB i inflacji.

Wzrost gospodarczy w długim okresie.

Ujęcie popytowe (model keynesowski).

Budżet państwa i polityka fiskalna.

Pieniądz, system bankowy i polityka pieniężna.

Rynek pracy.

Wyprowadzenie modelu AD-AS.

Polityka monetarna i fiskalna w modelu AD-AS.

Krzywa Phillipsa.

Gospodarka otwarta.

Współczesne wyzwania gospodarcze.

Pełny opis:

Poznanie przez uczestników podstawowych zagadnień i modeli makroekonomicznych na poziomie podstawowym. Opanowanie pojęć i podstawowych narzędzi analizy makroekonomicznej. Zrozumienie mechanizmów rządzących współczesnymi gospodarkami. Umożliwienie analizy głównych aspektów ich funkcjonowania. Kształcenie umiejętności rozumowania w kategoriach makroekonomicznych poprzez odnoszenie wiedzy teoretycznej do analizy historycznych i bieżących zdarzeń i procesów gospodarczych. Kurs jest podstawą do studiowania makroekonomii na poziomie średniozaawansowanym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

D. Begg, S. Fisher, G. Vernasca, R. Dornbusch, "Makroekonomia", PWE, Warszawa 2014. (D.Begg, G. Vernasca, S.Fischer, R.Dornbusch, Economics, 11th edition, McGraw-Hill Education, 2014);

G. Mankiw, P. Taylor, "Makroekonomia", PWE, Warszawa 2016;

B. Czarny, "Makroekonomia", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018;

Krugman P., Wells R., Makroekonomia, PWN, Warszawa, 2012;

Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, PWN, Warszawa, 2010.

Literatura uzupełniająca:

G. Mankiw, Macroeconomics, 7th Edition, Worth Publishers, Harvard University, 2010;

N.Gregory Mankiw, Macroeconomics 9th edition, Macmillan Learning, 2015;

G. Mankiw, Principles of Macroeconomics, Cengage Learning, 2015;

Blanchard, Macroeconomics, 7th Edition, Pearson, 2016;

Acemoglu D., Laibson D., List J. A., Macroeconomics, Pearson, 2016;

Skousen M., Logika Ekonomii, Fijorr Publishing, Warszawa, 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien:

1. rozpoznawać i przywoływać najważniejsze zdarzenia i procesy makroekonomiczne opisujące zachowanie gospodarki polskiej, europejskiej i światowej w ostatnich kilkudziesięciu latach;

2. wymienić podstawowe regularności (stylizowane fakty) makroekonomiczne dotyczące zachowania się gospodarek w krótkim, średnim i długim okresie;

3.rozpoznawać i używać podstawowych kategorii makroekonomicznych, rozumieć współczesne narzędzia badawcze i sposób analizy makroekonomicznej na poziomie podstawowym, wykazywać znajomość modeli makroekonomicznych wyjaśniających główne problemy makroekonomii na poziomie podstawowym.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. rozumować w kategoriach makroekonomii na poziomie podstawowym, krytycznie interpretować artykuły prasowe o tematyce makroekonomicznej;

2. wykorzystać wiedzę o działaniu gospodarki w makroskali do wyjaśnienia rzeczywistych zdarzeń i procesów gospodarczych;

3. analizować różne aspekty funkcjonowania gospodarek przy użyciu poznanych narzędzi i modeli makroekonomicznych;

4. opisywać i prezentować główne zagadnienia gospodarcze przy użyciu narzędzi modelowych i metod analitycznych właściwych makroekonomii na poziomie podstawowym.

Kompetencje społeczne:

Student powinien:

1. wykazać opanowanie makroekonomii na poziomie umożliwiającym kontynuowanie zdobywania wiedzy na poziomie średniozaawansowanym.

2. ma świadomość potrzeby aktualizowania i poszerzania wiedzy z makroekonomii

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 60.00%

kolokwium: 40.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusław Czarny, Małgorzata Dworakowska-Raj, Lidia Dzierżek, Bożena Horbaczewska, Krystian Jaworski, Marta Kightley, Piotr Maszczyk, Jakub Olipra, Wojciech Pacho, Adam Pigoń, Agata Sielska, Marcin Wajda, Sebastian Wawrzak, Renata Wojciechowska, Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Cegielska, Bogusław Czarny, Małgorzata Dworakowska-Raj, Lidia Dzierżek, Justyna Góral, Patrycja Graca-Gelert, Bożena Horbaczewska, Marta Kightley, Aneta Kosztowniak, Joanna Marczakowska-Proczka, Piotr Maszczyk, Jakub Olipra, Wojciech Pacho, Adam Pigoń, Miłosz Rojek, Agata Sielska, Aleksandra Szarek-Piaskowska, Marcin Wajda, Renata Wojciechowska, Marcin Wroński, Izabela Zawiślińska, Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Góra, Janusz Jabłonowski, Izabela Sobiech Pellegrini
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Będzieszak, Edyta Cegielska, Bogusław Czarny, Lidia Dzierżek, Justyna Góral, Marta Kightley, Piotr Maszczyk, Wojciech Pacho, Michał Radecki, Marcin Wajda, Izabela Zawiślińska, Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0