Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia I 110460-D
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Wprowadzenie do przedmiotu - czym jest makroekonomia. Omówienie najważniejszych zjawisk i pytań makroekonomicznych, najważniejszych kategorii makroekonomicznych.

Pomiar PKB i inflacji. Omówienie trzech metod pomiaru PKB, niedoskonałości PKB, zmienne nominalne i realne, pomiar inflacji (kosztów utrzymania), przepływy i zasoby, deflator.

Wzrost gospodarczy w długim okresie. Czym jest wzrost gospodarczy, źródła wzrostu gospodarczego. Koncepcja funkcji produkcji, malejące przychody i efekt doganiania, polityka gospodarcza a wzrost długookresowy, znaczenie wiedzy i innowacji

Ujęcie popytowe (model keynesowski) funkcja konsumpcji, planowane i rzeczywiste wydatki, krzyż Keynesowski, równowaga (algebraiczna i graficzna), paradoks oszczędzania, efekt mnożnikowy, mnożniki dla gospodarki zamkniętej i otwartej (wydatkowy, podatkowy, transferowy, inwestycyjny, wydatków rządowych).

Ujęcie popytowe (model keynesowski) - ciąg dalszy.

Budżet państwa i polityka fiskalna Podstawowe kategorie wydatków i dochodów państwa, SFP, równowaga budżetowa.

Pieniądz, system bankowy i polityka pieniężna Co to jest pieniądz, funkcje pieniądza, płynność i agregaty pieniężne, podaż pieniądza (bank centralny, kreacja pieniądza i mnożnik kreacji), popyt na pieniądz i jego determinanty, ilościowa teoria pieniądza ? inflacja w długim okresie, hiperinflacja. System finansowy.

Rynek pracy. Pomiar aktywności i bezrobocia, zatrudnienie a czas pracy, rodzaje bezrobocia, przyczyny bezrobocia.

Wyprowadzenie modelu AS- AD. Wahania gospodarcze, różnice pomiędzy krótkim a długim okresem, cykl koniunkturalny. Wyprowadzenie krzywej AD (z krzywej wydatków) i krzywej AS (z rynku pracy i funkcji produkcji), dlaczego krzywa AS jest dodatnio nachylona. Długookresowa krzywa podaży.

Polityka monetarna i fiskalna w AS AD. Efekty polityki monetarnej i fiskalnej w AD-AS, szoki podażowe - stagflacja, dezinflacja, dyskusja o polityce aktywnego i pasywnego zarządzania popytem. Polityka antyinflacyjna.

Krzywa Phillipsa. Krótko i długookresowa krzywa Phillipsa, oczekiwania inflacyjne, niezależność banku centralnego.

Gospodarka otwarta. Podstawowe koncepcje, export, import, przepływy kapitałowe, PPP. Podstawowe zagadnienia rynku walutowego. Efekty polityki fiskalnej i pieniężnej w gospodarce otwartej.

Tematy otwarte - wybrane współczesne zagadnienia ekonomiczne lub kolokwium.

Kolokwium. Tematy 13-15 byłyby tematami do wyboru w miarę dostępności czasu, mogą być też przeznaczone na prace audytoryjne, itp.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
11 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, sala 105
Patrycja Graca-Gelert szczegóły
12 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, sala 105
Patrycja Graca-Gelert szczegóły
13 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, sala 115
Bogusław Czarny szczegóły
14 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, sala 115
Bogusław Czarny szczegóły
21 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, sala 102
Justyna Góral szczegóły
22 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, sala 102
Justyna Góral szczegóły
23 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, sala 107
Edyta Cegielska szczegóły
24 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, sala 107
Edyta Cegielska szczegóły
25 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, sala 115
Michał Radecki, Adam Jarosz szczegóły
31 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, sala 117
Sebastian Wawrzak szczegóły
32 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, sala 117
Sebastian Wawrzak szczegóły
33 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, sala 208
Adam Pigoń szczegóły
34 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, sala 208
Adam Pigoń szczegóły
41 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, sala 117
Lidia Dzierżek szczegóły
42 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, sala 117
Lidia Dzierżek szczegóły
43 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, sala 208
Marcin Będzieszak szczegóły
51 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, sala 213
Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka szczegóły
52 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, sala 213
Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka szczegóły
53 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, sala 216
Sylwia Domańska szczegóły
54 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, sala 216
Sylwia Domańska szczegóły
55 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, sala 217
Mateusz Guzikowski szczegóły
56 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, sala 217
Mateusz Guzikowski szczegóły
57 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, sala 209
Patrycja Graca-Gelert szczegóły
61 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, sala 210
Piotr Maszczyk szczegóły
62 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, sala 210
Piotr Maszczyk szczegóły
63 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, sala 213
Bożena Horbaczewska szczegóły
64 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, sala 213
Bożena Horbaczewska szczegóły
65 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, sala 216
Mateusz Guzikowski szczegóły
71 każdy czwartek, 13:30 - 15:10, sala 219
Jakub Olipra, Agata Sielska szczegóły
72 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, sala 219
Jakub Olipra, Agata Sielska szczegóły
73 każdy czwartek, 15:20 - 17:00, sala 218
Agata Sielska szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0