Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
20231 - Semestr zimowy 2023/24
20232 - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20221 20222 20231 20232
239820-D
20

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie z teorią i praktycznym zastosowaniem analizy danych jakościowych w ekonomii i zarządzaniu oraz wskazanie źródeł pozyskiwania danych. Przedmiot prowadzony jest w formule warsztatowej i ma dostarczyć umiejętności samodzielnego projektowania i przeprowadzenia projektu badawczego z wykorzystaniem danych jakościowych.

Strona przedmiotu
231440-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć obejmuje metody analizy empirycznej struktury handlu międzynarodowego. Na zajęciach studenci nauczą się znajdować i weryfikować (z punktu widzenia wiarygodności) dane, analizować je, wizualizować i wykorzystywać do określania pozycji kraju lub regionu, lub regionalnej organizacji integracji gospodarczej w wymianie międzynarodowej. Zakres tematyczny zajęć obejmuje: zestawienia struktur geograficznych, towarowych (wg różnych klasyfikacji), usługowych oraz analizy wskaźnikowe, w tym wskaźniki udziału handlu wewnątrzgałęziowego, handlu międzynarodowego według wartości dodanej. W trakcie zajęć studenci wykonają i przygotują pracę projektową (badanie empiryczne) w grupach.

Strona przedmiotu
231621-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The concept of international competitiveness, fourth industrial revolution, economy 4.0, Industry 4.0 technologies, digital competitiveness, indicators and methods to measure different dimensions of competitiveness, analysis of competitive ability of economy and its competitive position.

Strona przedmiotu
221371-D
40

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Basic concepts and classifications of cultures (national, business, corporate etc.) and their importance for operations of international business. Analysis of variety of cultural determinants in the companies' activities in foreign markets.

Strona przedmiotu
223200-D
50

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład podejmuje problematykę nowoczesnej dyplomacji gospodarczej w szerszym kontekście. Obejmuje on nie tylko system organizacji, funkcjonowanie, rolę i skuteczność służb dyplomatycznych w promocji interesów gospodarczych państwa, ale również miejsce instytucji międzynarodowych w dyplomacji gospodarczej.

Strona przedmiotu
223201-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lecture deals with the issues of modern economic diplomacy in a broader context. It covers not only the system of organization, functioning, role and effectiveness of diplomatic services in promoting the economic interests of the state, but also the place of international institutions in economic diplomacy.

Strona przedmiotu
236501-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The program includes: the characteristics of the economies of the post-Soviet states (excluding the Baltic states), the effects of the liberalization of their economic relations within the post-Soviet area, with third countries and the global economy (theoretical and empirical effects).

Strona przedmiotu
236068-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The essence of common EU policies and their treaty bases. Common policies versus harmonized policies in the EU. Objectives, instruments and effects of the basic EU policies and relevant to the Member States: common commercial policy, agricultural policy, cohesion policy, tax policy, budgetary policy, climate and energy policy, monetary policy, state aid, and industrial policy.

Strona przedmiotu
231501-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course will cover in particular the following issues: theoretical aspects of economic integration, theories of economic integration and currency union, evolution of economic integration in the world economy, historical development of monetary integration in the West Europe, structure and the workings of European economic and currency union, the causes and characteristics of the crisis in the eurozone, causes and structure of European banking union, strucure and the workings of European banking union, banking surveillance in Europe, the concept and implementation of European capital markets union.

Strona przedmiotu
231521-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The program includes the basic assumptions of the European climate transition, as well as sources of its financing and implementation prospects. The presented content will concern the European Union as a whole, its individual member states (with particular emphasis on Poland), as well as the most important areas of the economy (energy, industry, services, agriculture).

Strona przedmiotu
231520-D
20

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć obejmuje omówienie podstawowych założeń europejskiej transformacji klimatycznej, a także źródeł jej finansowania i perspektyw wdrożenia. Przedstawiane treści dotyczyć będą Unii Europejskiej jako całości, jej poszczególnych państw członkowskich (ze szczególnym uwzględnieniem Polski), a także najważniejszych dziedzin gospodarki (energetyka, przemysł, usługi, rolnictwo).

Strona przedmiotu
231500-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć obejmuje w szczególności: teoretyczne aspekty integracji ekonomicznej, teorie integracji monetarnej i unii walutowej, rozwój integracji walutowej we współczesnej gospodarce światowej, historyczny rozwój integracji walutowej w Europie Zachodniej, konstrukcję i funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w Europie, przyczyny i charakter kryzysu w strefie euro, genezę i koncepcję unii bankowej w Europie, strukturę i funkcjonowanie unii bankowej w Europie, funkcjonowanie systemu nadzoru bankowego w Europie, koncepcję oraz harmonogram wdrażania unii rynków kapitałowych.

Strona przedmiotu
231540-D
20

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoria gier jako dziedzina wiedzy. Elementy gry. Równowaga Nasha. Gry niekooperacyjne i gry kooperacyjne. Gry z równoczesnymi posunięciami i gry sekwencyjne. Wojny handlowe, procesy integracji gospodarczej, negocjacje w ramach WTO, wyścig zbrojeń i sojusze międzynarodowe jako gry. Głosowania w instytucjach międzynarodowych jako gry. Konkurencja i kooperencja międzynarodowa jako gry. Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej jako gra.

Strona przedmiotu
231580-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bazy danych międzynarodowych przepływów dóbr, usług oraz czynników produkcji. dobór danych do modeli ekonometrycznych. Transformacje danych do modeli ekonometrycznych. Modele grawitacyjne. Modele dynamiczne. Analiza wskaźnikowa. Rankingi korporacji transnarodowych i krajów.

Strona przedmiotu
231601-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course's focus are the institutional aspects of the digital transformation. Particular attention will be devoted to changes in macroeconomic and institutional environment, which will take place with the progressive digitalization of the economy, as a result of the growing role of platforms and dissemination of new technologies. During the course students will learn how digital transformation will translate into institutional transformation and how this change will affect the economic environment as well as the new balance of power in the global economy.

Strona przedmiotu
221651-D
40

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Institutionalization of international economic relations. Institutions in international economic relations. The institutionalization of international cooperation is the subject matter. Selected cooperation institutions.

Strona przedmiotu
231600-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu przedstawione zostaną instytucjonalne aspekty transformacji cyfrowej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom zmian w otoczeniu makroekonomicznym oraz instytucjonalnym, które będą następować wraz z postępującą cyfryzacją gospodarki wskutek rosnącej roli platform oraz upowszechnianiu poszczególnych nowych technologii. W trakcie zajęć studenci nabędą wiedzę w jaki sposób transformacja cyfrowa przełoży się na transformację instytucjonalną oraz w jaki sposób zmiana ta przełoży się na otoczenie gospodarcze, a także nowy układ sił w gospodarce globalnej.

Strona przedmiotu
221650-D
40

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Międzynarodowy porządek gospodarczy. Instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków gospodarczych. Instytucje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej - wymiar przedmiotowy. Wybrane instytucje współpracy.

Strona przedmiotu
236500-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć obejmuje: charakterystykę gospodarek krajów obszaru poradzieckiego (bez krajów bałtyckich), teoretyczne skutki liberalizacji ich stosunków gospodarczych z zagranicą, działania omawianych krajów na rzecz integracji wewnątrz obszaru poradzieckiego i z krajami trzecimi, a także skutki tych działań.

Strona przedmiotu
231780-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia genezę i ewolucję koncepcji optymalnych obszarów walutowych stanowiących podstawę teoretyczną procesów integracji walutowej. Omówione zostaną formy integracji walutowej - wertykalne i horyzontalne. Analizie poddane zostaną historyczne i współczesne inicjatywy walutowe w tym Unia Gospodarcza i Walutowa. Szczególne miejsce zostanie poświęcone także wpływowi kryptowalut na procesy integracji walutowej.

Strona przedmiotu
235401-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Study of laws and institutions of international economic cooperation. Lecture covers particularities of international trade law WTO, ICC), international finance (IMF, Casel Committee) and international investment law (ICSID, NAFTA). Separate section of the lecture will focus on interntional eonomic governance.

Strona przedmiotu
231461-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During the course students will be presented with the theory of international labor migration, as well as methods and tools for the analysis of international migration in the field of economics. The course will also focus onthe evolution of the research tools and methods that can be used to study both the causes and effects of international migration. Introduced theories will be illustrated with relevant examples.

Strona przedmiotu
231620-D
20

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Koncepcja międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, czwarta rewolucja przemysłowa, gospodarka 4.0, technologie Przemysłu 4.0, konkurencyjność cyfrowa, wskaźniki i sposoby mierzenia różnych wymiarów konkurencyjności, analiza zdolności konkurencyjnej i pozycji konkurencyjnej gospodarki.

Strona przedmiotu
221370-D
60

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe koncepcje kultury i klasyfikacje kultur (narodowych, biznesowych, organizacyjnych i innych) oraz ich znaczenie dla działań z zakresu biznesu międzynarodowego. Analiza zróżnicowanych kulturowych uwarunkowań w działaniach przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

Strona przedmiotu
231640-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z celami powołania (wytworzenia w organizacjach międzynarodowych struktury osobowej), zasadami funkcjonowania i działalnością międzynarodowej służby cywilnej oraz prawami/obowiązkami funkcjonariusza. Wiedza pozwoli studentowi na dokonanie wyboru jednej ze ścieżek kariery zawodowej jaką jest służba publiczna w strukturach międzynarodowych. Student pozna zasady i przebieg rekrutacji do instytucji międzyrządowych (IGOs) i pozarządowych (NGOs), formuły zatrudnienia oraz możliwości rozwoju zawodowego. Zajęcia są współprowadzone przez praktyków, czynnych i byłych funkcjonariuszy międzynarodowych z różnych instytucji.

Strona przedmiotu
235400-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studia nad regulacjami prawnymi oraz instytucjami międzynarodowej współpracy gospodarczej. Celem przedmiotu jest przedstawienie specyfiki środowiska prawnego w jakim działają podmioty prawa handlu międzynarodowego (WTO, ICC), finansów międzynarodowych (IMF, Komitet Bazylejski)i międzynarodowego prawa inwestycyjnego (ICSID, NAFTA), ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego governance gospodarczego.

Strona przedmiotu
231690-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Konwersatorium - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Konwersatorium - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Konwersatorium - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do gospodarki światowej. Główne zagadnienia dotyczące przepływu kapitału (inwestycje bezpośrednie oraz inwestycje portfelowe) i wiedzy jako czynników produkcji. Międzynarodowy podział pracy wpływający na inwestycje bezpośrednie.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie - definicja, główne formy i rodzaje. Przyczyny zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Paradygmat OLI.

Określanie skali inwestycji w wybranym kraju. Korporacje transnarodowe w gospodarce światowej. Obliczanie wskaźnika TNI. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna kraju. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna kraju - studium przypadku. Ścieżka rozwoju inwestycji (net outward investment position) w wybranych krajach i branżach. Obliczanie wskaźnika NOIP. Międzynarodowy przepływy kapitału a bilans płatniczy. Międzynarodowy handel produktami wiedzy - klasyfikacje i implikacje empiryczne.

Strona przedmiotu
231460-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W toku studiów studenci zapoznają się z teoriami międzynarodowych przepływów siły roboczej, a także metodami i narzędziami służącymi do analizy tych przepływów na gruncie ekonomii.

Przyswojenie przez studentów metod ekonomicznej analizy międzynarodowych przepływów siły roboczej jest o tyle istotne, że to właśnie przyczyny ekonomiczne są głównymi przyczynami migracji międzynarodowych. W trakcie zajęć studenci nabędą zatem wiedzę odnośnie narzędzi i metod badawczych, które mogą posłużyć do badania zarówno przyczyn, jak i skutków migracji międzynarodowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona również na aspekt praktyczny - poszczególne metody badawcze zostaną zilustrowane adekwatnymi przykładami.

Strona przedmiotu
231781-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course presents origins, principles and mechanisms of the European monetary integration within the European Union. Analysis covers the successive stages of creation and participation conditions of the eurozone. The course includes also an overall description of the monetary and fiscal policies principles in the eurozone.

Strona przedmiotu
231661-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During the course issues related to the position of Poland and Polish enterprises towards the European climate transition will be discussed, with particular emphasis on mining, energy, energy and resource-intensive industries, transport and construction, as well as agriculture. The impact of climate transition on external and internal environments of Polish enterprises will be analyzed in detail, as well as such issues as the risk of carbon leakage and the carbon border tax, enterprises' expectations towards the Polish government and the European Union, the possibilities of financing ecological changes in Polish enterprises and the prospects for climate transition in Poland.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0