Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie strategiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222620-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0419) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZFP
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-EBI
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-MEN
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Szkoły i nurty zarządzania strategicznego. Strategie rozwoju a strategie konkurencji. Metodyka budowy planu strategicznego. Metody analizy przedsiębiorstwa zdywersyfikowanego. Analiza przedsiębiorstwa w wymiarze międzynarodowym. Modele strategii rozwoju. Strategia dywersyfikacji branżowej. Strategia rozwoju rynku. Strategia integracji pionowej. Rozwój wewnętrzny i zewnętrzny. Współczesne tendencje w rozwoju przedsiębiorstw.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do wykonywania funkcji doradczych, analitycznych, projektowych oraz do pełnienia roli menedżera i przedsiębiorcy w dużych złożonych przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych. Podstawą do pełnienia tych ról będzie znajomość modeli teoretycznych z zakresu zarządzania strategicznego, metodyki budowy planu strategicznego i umiejętność dokonywania wyboru poszczególnych wymiarów strategii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Zakrzewska-Bielawska, Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie, PWE, Warszawa 2018.

M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, wyd. 3. PWE, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

A.A.Thompson JR., A.J.Stricland III, J.E.Gamble, Crafting and Executing Strategy, 22th Edition, McGraw-Hill Education 2019.

K. Obłój, Praktyka strategii firmy, Jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i tworzyć przyszłość, Poltext, 2017.

W. Czakon, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska SA, 2012.

Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna metodykę budowy planu strategicznego na różnych poziomach przedsiębiorstwa

2. Zna narzędzia i metodykę analizy złożonych i dużych organizacji gospodarczych.

3. Zna najważniejsze modele teoretyczne opisujące strategie rozwoju przedsiębiorstwa i rozumie ich przydatność w opracowaniu planu strategicznego i diagnozowaniu strategii.

4. Zna przesłanki, sposoby, sposoby pomiaru, szanse i zagrożenia związane z każdym typem strategii rozwoju.

Umiejętności:

1. Student potrafi przygotować profesjonalną analizę strategiczną zdywersyfikowanego przedsiębiorstwa

2.Potrafi zastosować modele teoretyczne do diagnozy, opisu i projektowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

3. Umie ocenić charakter i siłę dywersyfikacji oraz internacjonalizacji i określić ich wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa.

4. Potrafi zbadać i zmierzyć zakres integracji pionowej i określić jej wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa

Kompetencje społeczne:

1. Umie przygotowywać prezentacje biznesowe i komunikować innym swoje poglądy oraz prowadzić dyskusje

2. Potrafi współpracować z kolegami w grupie przygotowującej zadania analityczne i projektowe.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Błaszczyk, Sylwester Gregorczyk, Joanna Korpus, Albert Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Błaszczyk, Patryk Dziurski, Joanna Korpus, Agnieszka Sopińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Błaszczyk, Patryk Dziurski, Sylwester Gregorczyk, Joanna Korpus, Stanisław Łobejko, Mirosław Łukasiewicz, Agnieszka Sopińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Błaszczyk, Joanna Korpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Błaszczyk, Sylwester Gregorczyk, Joanna Korpus, Stanisław Łobejko, Agnieszka Sopińska, Anna Zarzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Błaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0