Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110510-P
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia II
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Główne podmioty działające na rynku: teorie wyboru konsumenta i producenta. Przyczyny, przejawy i skutki istnienia różnych form rynku (konkurencja doskonała i monopolistyczna, oligopol, monopol). Model równowagi ogólnej. Wprowadzenie do teorii dobrobytu. Wybrane formy zawodności rynku: asymetria informacji, efekty zewnętrzne, dobra publiczne. Sposoby minimalizacji skutków zawodności rynku.

Pełny opis:

Pogłębienie znajomości metod analizy mikroekonomicznej i doskonalenie umiejętności ich zastosowania w złożonych sytuacjach. Uzupełnienie umiejętności słownej i graficznej analizy problemów mikroekonomicznych zdolnością do ich analizy formalnej/matematycznej, w tym zwłaszcza przy użyciu analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i teorii gier.

Literatura:

Literatura podstawowa:

H. Varian, Mikroekonomia, wyd. 4, Wydawnictwo Naukowe PWN 2013; E. Czarny, P. Folfas, Mikroekonomia, Oficyna Wydawnicza SGH 2021

Literatura uzupełniająca:

E. Czarny, P. Folfas, Mikroekonomia. Zbiór studiów przypadków i zadań, Oficyna Wydawnicza SGH 2022, D. A. Besanko, R. R. Braeutigam, Microeconomics, Wiley 2020

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna teorię racjonalnego wyboru firm i gospodarstw domowych w warunkach pełnej informacji jak i w sytuacji niepewności .

zna model równowagi ogólnej

rozumie zjawiska zawodności rynku: efekty zewnętrzne, asymetrię informacyjną, przypadek dóbr publicznych

Umiejętności:

potrafi zastosować właściwe koncepcje i pojęcia do analizy złożonych zjawisk i procesów mikroekonomicznych

potrafi skorzystać z odpowiednich narzędzi formalnych/matematycznych dla pokazania sposobu funkcjonowania podmiotów mikroekonomicznych i rynków

potrafi zaprezentować poglądy ekonomiczne, w formie pisemnej lub ustnej, na podstawie przeczytanej literatury

Kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań naukowych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Czarny, Łukasz Kryśkiewicz, Aleksandra Szarek-Piaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Kryśkiewicz, Mateusz Mokrogulski, Miłosz Rojek, Agata Sielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Czarny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ireneusz Dąbrowski, Marcin Grzelak, Jarosław Janecki, Aneta Kosztowniak, Łukasz Kuryłowicz, Małgorzata Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0