Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222160-D Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Etyka w biznesie
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-HR
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EBI
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-FIR
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZAR
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZFP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ukazuje w perspektywie humanistycznej zagadnienia etyczne pojawiające się w profesjonalnej działalności w sferze gospodarczej, od finansów i rachunkowości po e-biznes. W zależności od grupy studenckiej będą podejmowane tematy ściśle kierunkowe, a inne tylko, jeśli będą z nimi się wiązały. W trakcie zajęć omawiane będą zasady i kodeksy etyczne dotyczące gospodarki w tym finansów, rachunkowości, rynku kapitałowego i nadzoru finansowego, jak i zarządzania. Ma to w zamierzeniu, doprowadzić do ukształtowania postaw odpowiedzialności społecznej przyszłych liderów biznesu, kadry zarządzającej w tym ze szczególnym uwzględnieniem kadry zarządzającej finansami, jak i przedsiębiorców e-biznesu. Studenci będą mieli również możliwość poznania wybranych sposób rozwiązywania konfliktów etycznych i nauczenia się w jaki sposób można etycznie zarządzać.

Pełny opis:

Etyka w biznesie jako przedmiot akademicki ma na celu rozbudzenie wrażliwości na dylematy i konflikty moralne towarzyszące podejmowaniem decyzji w sektorze finansowym i rachunkowym oraz w gospodarce, w tym e-biznesie. Ukazuje etyczne konsekwencje, jakie dla firmy i otoczenia społeczno-ekonomicznego niosą wybory moralne dokonywane przez jednostki w sferze finansowej i gospodarczej. Celem przedmiotu jest omówienie sposobów podejmowania etycznych decyzji. W tym celu niezbędne staje się zapoznanie z normami regulującymi zachowania społeczne, a do nich należą zasady społecznej odpowiedzialności biznesu i zasad etyczne. Celem przedmiotu jest również zapoznanie studiujących ze standardami etycznymi obowiązującymi w finansach, rachunkowości i zawodzie menadżera. Również celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności podnoszenia kultury proetycznej własnej, zawodowej i firmy, tak w sektorze finansowym, jak i gospodarczym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. D. Chryssides, J.H. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa 1999

2. Etyka biznesu. Perspektywa humanistyczna, red. G. Szulczewski Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011;

3. P. H Dembinski, Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów, Studio Emka, Warszawa 2017.

4. A. Karmańska, Etyka zawodowa w rachunkowości Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016

5. J. Klimek, Etyka biznesu, Difin, Warszawa 2014

6. Dołęgowski T. (red), Przewodnik po moralnym kapitalizmie, Centrum Myśli Jana Pawła II i NBP, Warszawa 2015

7. G. Szulczewski, Studium przypadku jako metoda nauczania etyki biznesu, w: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. ?Studia i prace?, nr 2(10)/2012, s. 181-205

8. J. Sójka, L. Ryan, Etyka biznesu, W drodze, Poznań 1997

9. E. Skrzypek, Etyka w biznesie ? zarządzanie etyczne w organizacji, w: 2020

w: Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, red. M. Urbaniak, A, Tomaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 65-79.

10. D. Lennick, F. Kiel, Inteligencja moralna, PURANA, Wrocław 2007

Literatura uzupełniająca:

1. S. Young, Etyczny kapitalizm, Wyd. Metamorfoza, W-wa 2005;

2 .Etyka biznesu, red. W. Gasparski i J, Dietl, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997

3. Etyka biznesu w działaniu, red. W. Gasparski i J, Dietl, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001

4.. J. Jackson, Biznes i moralność, PWN, Warszawa 1999

5. P.H. Dembiński, S Beretta, Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości, Wydawnictwo M, Kraków 2014

6. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, Wydawnictwo Platan, Kraków 1995.

7. 8. K. Blanchard, N. V. Peale, Etyka biznesu, Wydawnictwo EMKA Warszawa 2010.

8. T. Cathcart, Dylemat wagonika, PWN, Warszawa 2014.

9. Etyczny wymiar rachunkowości, [w:] Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - Etyka ? Środowisko, redakcja naukowa D.Dziawgo, G. Borys, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Wrocław 2014

9. Jacek Ziobrowski, Struktury uzasadniania, Scholar, Warszawa 2019

10. 12. Dembiński, S. Beretta, Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości, Wydawnictwo M, Kraków 2014

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Znajomość podstawowych pojęć i zasad z zakresu etyki ogólnej oraz etyki finansów i zarządzania prowadząca do znajomości funkcjonowania struktur społecznych.

2. Wprowadzenie do wykorzystania i promowania wartości w działalności finansowej i zarządczej.

Osoby uczestniczące w zajęciach potrafią odpowiedzialnie w aspekcie merytorycznym i etycznie wykorzystać wiedzę w różnych celach i kontekstach analitycznych w życiu zawodowym.

3. Wiedza na temat związków między etyką a prawem (w tym prawami człowieka), zwyczajami i obyczajami. Znajomość Manifestu z Davos i zasad Okrągłego stołu z Caux, Global Compact, idei kodeksów dobrych praktyk i wybranych kodeksów z zakresu finansów i zarządzania. Osoby uczestniczące w zajęciach zdobywają wiedzę, jak łączyć zagadnienia finansowe i gospodarcze z etycznymi i społecznymi.

4. Wiedza na temat przeciwdziałania patologiom w biznesie i zarządzaniu.

5. Głębsze rozumienie pojęć: etyczne finanse, etyczne przedsiębiorstwo / biznes, etyczny przedsiębiorca, etyczny menedżer, etyczny pracownik. które prowadzi do rozumienia mechanizmów i zakresu wpływu decyzji z zakresu polityki gospodarczej i finansowej państwa.

Umiejętności:

1. Umiejętność wyszukiwania i studiowania tekstów źródłowych dotyczących etyki, w tym etyki biznesu i zarządzania prowadzących do zdobycia umiejętności dokonywania pogłębionych analiz w sektorze finansów i gospodarki. Kształcenie kompetencji etycznych finansisty i menedżera.

2. Umiejętności interpretowania kwestii i dylematów z zakresu etyki biznesu, w tym finansów, zarządzania i e-biznesu oraz argumentowania i przekonywania do właściwych moralnie postaw, reakcji i decyzji.

3. Umiejętność podejścia interdyscyplinarnego do etyki biznesu i zarządzania, udanego jej kojarzenia z kontekstami ekonomicznymi, zarządzania, prawnymi, socjologicznymi i psychologicznymi. Prowadzi to do nabycia umiejętności oceny poziomu ryzyka nie tylko finansowego ale i etycznego,

Kompetencje społeczne:

1. Przekonanie i zdolność do dokonywania właściwych etycznie wyborów w sektorze finansowym, zarządzaniu i e-biznesie. Osoby uczestniczące w zajęciach zdobywają kompetencje etyczne i społeczne rozumiejąc zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i potrzebę ich stosowania w ujęciu krajowym i międzynarodowym oraz doceniania znaczenia ryzyka utraty reputacji.

2. Kształtowanie / współkształtowanie wysokiego morale w środowisku ludzi biznesu i zarządzania (a także w środowisku akademickim). Nabycie rozumienia i akceptacji zasad etyki w dziedzinie finansów, rachunkowości, zarządzania i e-biznesu.

3. Gotowość do sprzeciwiania się złu moralnemu i łamaniu prawa w środowisku biznesowym i pracy. Aktywność w tym zakresie i odwaga cywilna wsparta znajomością kodeksów etycznych i dobrych praktyk.

4. Świadomość osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje i zaniechania niezbędnych działań.

5. Wrażliwość na naruszenia sfery etyki towarzyszące działalności gospodarczej.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 80.00%

inne: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dołęgowski, Ewa Jastrzębska, Jan Klimek, Katarzyna Majchrzak, Bogdan Mróz, Grzegorz Myśliwiec, Ewa Rosiak-Zięba, Maria Roszkowska-Menkes, Dariusz Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogdan Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Szulczewski, Justyna Szumniak-Samolej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dołęgowski, Bogdan Mróz, Grzegorz Myśliwiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Buchowicz, Tomasz Dołęgowski, Joanna Felczak, Ewa Jastrzębska, Jan Klimek, Grzegorz Makowski, Bogdan Mróz, Grzegorz Myśliwiec, Anna Napiórkowska, Ewa Rosiak-Zięba, Janusz Sidorek, Grzegorz Szulczewski, Justyna Szumniak-Samolej, Dariusz Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.