Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem (KnZP) 229050-D
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Istota zarządzania strategicznego:

? wyzwania współczesnego otoczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa

? myślenie scenariuszowe

? potrzeba myślenia strategicznego

? szkoły zarządzania strategicznego

? istota strategii

? sposób tworzenia strategii

? strategia rozwoju, a strategia konkurencji

Etapy procesu tworzenia strategii:

metodyka tworzenia planu strategicznego

wizja, misja,

analiza strategiczna

opracowanie opcji strategicznych

planowanie strategiczne

wdrażanie strategii

monitoring realizacji strategii

Segmentacja strategiczna przedsiębiorstwa

identyfikacja sektorów i branż działania

zasady i obszary analizy strategicznej przedsiębiorstwa

Analiza strategiczna sektora działania:

metoda 5 sił Portera

punktowa metoda oceny atrakcyjności sektora

Analiza makrootoczenia przedsiębiorstwa:

segmentacja makrootoczenia

metody diagnozy makrootoczeniu

analiza PEST

scenariusze otoczenia

Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa:

metody audytu potencjału wewnętrznego

metoda kluczowych czynników sukcesu

metoda analizy łańcucha wartości

profile konkurencyjne

Pozycjonowanie strategiczne przedsiębiorstwa wyspecjalizowanego oraz zdywersyfikowanego:

metody pozycjonowania przedsiębiorstwa w jednym biznesie

metody pozycjonowania podmiotu zdywersyfikowanego

Opracowanie opcji strategicznych oraz analiza wewnętrznych wymagań odnośnie realizacji danej opcji. Rola interesariuszy w planowaniu strategii.

Planowanie strategii rozwoju

cele strategiczne

modele strategii rozwoju

wymiary strategii rozwoju

Ocena zakresu i charakteru dywersyfikacji branżowej:

pomiar poziomu dywersyfikacji

pomiar charakteru dywersyfikacji

identyfikacja motywów dywersyfikacji

pomiar poziomu i rodzaju synergii

ocena stopnia zrównoważenia portfela działalności

Ocena zakresu i charakteru ekspansji rynkowej:

miary umiędzynarodowienia

modele internacjonalizacji

pomiar stopnia internacjonalizacji przedsiębiorstwa

zachowania firm lokalnych wobec podmiotów globalnych

Ocena zakresu integracji pionowej:

lokalizacja przedsiębiorstwa na ścieżce ekonomicznej

pomiar integracji

formy integracji

strategie wobec dostawców

Planowanie sposobu rozwoju:

sposoby rozwoju

determinanty wyboru sposobu rozwoju

sposoby rozwoju wewnętrznego

sposoby rozwoju zewnętrznego

Planowanie strategii konkurencji:

identyfikacja przewagi konkurencyjnej

źródła przewagi

zakresu konkurowania na rynku

diagnozowanie strategii zasobowej i pomiar konkurencyjności zasobów

strategie innowacyjności i pomiar innowacyjności

strategia konkurencji a model konkurencji

Realizacja strategii, monitorowanie realizacji strategii, raport strategiczny przedsiębiorstwa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:30 - 15:10, sala Aula I
Agnieszka Sopińska, Wioletta Mierzejewska szczegóły
2 każdy poniedziałek, 17:10 - 18:50, sala 236
Agnieszka Sopińska, Wioletta Mierzejewska szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0