Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem (KnZP)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 229050-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem (KnZP)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Szkoły i nurty myślenia strategicznego. Metodyka i poziomy budowy strategii. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Ocena portfela działalności przedsiębiorstwa wyspecjalizowanego i zdywersyfikowanego. Modele i wymiary strategii rozwoju. Strategia dywersyfikacji branżowej. Strategia rozwoju rynku. Strategia integracji pionowej. Modelowe strategie konkurencji. Przewagi konkurencyjne i ich źródła. Sposoby rozwoju przedsiębiorstwa. Wdrażanie strategii.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy na temat uwarunkowań, zasad i etapów zarządzania strategicznego oraz przekazanie wiedzy w zakresie diagnozowania poszczególnych wymiarów strategii rozwoju i konkurencji, a także wykształcenie umiejętności analizy potencjału przedsiębiorstwa, oceny jego pozycji strategicznej, realizowanej strategii rozwoju i konkurencji oraz umiejętności wdrażania i monitorowania efektów strategii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, wyd. 5, PWE, Warszawa 2016.

2. M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, wyd. 3, PWE, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2014.

2. E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.

3. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje- metody, (red.) R. Krupski, Wyd. AE we Wrocławiu, wyd. 5, Wrocław 2003.

4. J. Rokita, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.

5. G. Johnson, K. Scholes, R. Whittington, Podstawy strategii, PWE, Warszawa 2010.

6. K. Janasz, W. Janasz, K. Kozioł, K. Szopik, Zarządzanie strategiczne, koncepcje, metody, strategie, Difin, Warszawa 2008.

7. J. Niemczyk, Strategia. Od planu do sieci, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Rozumie istotę zarządzania strategicznego, jego zasady, fazy i etapy

Zna główne koncepcje i kierunki strategiczne organizacji

Zna metody i techniki zarządzania strategicznego

Rozumie uwarunkowania i sposoby efektywnego wdrażania strategii

Umiejętności:

Umie rozpoznawać i formułować problemy strategiczne organizacji

Umie dokonać analizy strategicznej organizacji

Umie opracować plan strategiczny organizacji

Potrafi efektywnie wdrażać strategię organizacji

Kompetencje społeczne:

Twórczy krytycyzm w odniesieniu do rozwiązań strategicznych

Zdolność do efektywnej pracy zespołowej w charakterze uczestnika i kierownika zespołu

Krytyczna analiza i ocena uzyskanych doświadczeń

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 58.00%

ocena z ćwiczeń: 42.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioletta Mierzejewska, Agnieszka Sopińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioletta Mierzejewska, Agnieszka Sopińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioletta Mierzejewska, Agnieszka Sopińska, Albert Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0