Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowana bankowość inwestycyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 234040-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana bankowość inwestycyjna
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-FIR
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Prezentacja usług bankowości inwestycyjnej. Instytucje świadczące usługi bankowości inwestycyjnej i uwarunkowania ich funkcjonowania. Organizacja ofert akcji. Organizacja finansowania instrumentami dłużnymi. Obsługa transakcji fuzji i przejęć. Podstawowe narzędzia wykorzystywane przez analityków w bankowości inwestycyjnej. Inwestycje alternatywne.

Pełny opis:

Pogłębienie wiadomości z bankowości inwestycyjnej z poziomu podstawowego, a w szczególności na temat produktów bankowości inwestycyjnej uchodzących za charakterystyczne dla niej w porównaniu do produktów i usług bankowości depozytowo-kredytowej, takich jak obsługa ofert papierów wartościowych (np. IPO), wykupów lewarowanych (LBO) i fuzji oraz przejęć (M&A). Rozwinięcie w ramach ćwiczeń kompetencji wymaganych od analityków w bankowości inwestycyjnej, związanych z analizą i wyceną przedsiębiorstw oraz transakcji fuzji i przejęć.

Literatura:

Literatura podstawowa:

red. P. Niedziółka, Bankowość inwestycyjna. Inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym, Difin, Warszawa 2015; J.Rosenbaum, J.Pearl, Investment Banking: Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers and Acquisitions, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Hoboken 2013; J.P.Williamson, The Investment Banking Handbook (Frontiers in Finance Series), John Wiley & Sons, Hoboken 2009.

Literatura uzupełniająca:

M.Fleuriet, Investment banking explained: an insider's guide to the industry, McGraw-Hill, New York 2008; I.Pruchnicka-Grabias (red.), Alternatywne instrumenty inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2017; P. Pignataro, Financial Modeling and Valuation: A Practical Guide to Investment Banking and Private Equity, John Wiley & Sons, Hoboken 2013; W.Nawrot, Udziałowe papiery wartościowe na rynkach międzynarodowych, Wydawnictwo Cedewu, Warszawa 2008; L.Dziawgo, Private banking. Bankowość dla zamożnych klientów, Wolters Kluwer, Kraków 2006; A.Damodaran, Applied corporate finance, John Wiley & Sons, Hoboken 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada wiedzę na temat najważniejszych usług bankowości inwestycyjnej.

2. Student posiada wiedzę na temat najważniejszych instytucji świadczących usługi bankowości inwestycyjnej.

3. Student posiada wiedzę na temat podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez analityków pracujących w obszarze bankowości inwestycyjnej.

Umiejętności:

1. Student potrafi samodzielnie przeanalizować zasady świadczenia usług bankowości inwestycyjnej w ramach aktualnych uwarunkowań.

2. Student potrafi konstruować podstawowe modele finansowe stosowane w bankowości inwestycyjnej.

3. Studenci potrafią pracować w zespołach w celu przeprowadzenia analiz i efektywnie zaprezentować uzyskane wyniki.

Kompetencje społeczne:

1. Studenci rozumieją znaczenie bankowości inwestycyjnej na rynku finansowym i złożoność świadczonych w jej ramach usług.

2. Studenci rozumieją potrzebę pracy w zespołach w celu realizowania wyznaczonych zadań oraz potrzebę skutecznej komunikacji uzyskiwanych wyników.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

kolokwium: 30.00%

ocena z ćwiczeń: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Czapiewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Cegielska, Piotr Czapiewski, Piotr Kuszewski, Marek Lusztyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Cegielska, Piotr Czapiewski, Piotr Kuszewski, Marek Lusztyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Cegielska, Piotr Czapiewski, Piotr Kuszewski, Marek Lusztyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0