Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna w ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121600-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna w ekonomii
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-EKO
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Uzupełnienie wiadomości z wykładu z matematyki z pierwszego semestru studiów. Przedstawienie podstaw rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych. Przedstawienie własności odwzorowań przestrzeni skończenie wymiarowych. Przedmiot jest podstawą do wielu innych wykładów w obszarze ekonomii. Część pierwsza zawiera rozszerzenie materiału z obowiązkowego wykładu z matematyki obejmujące ciągi liczbowe, szeregi liczbowe oraz rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej. W części drugiej przedstawiony jest rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych i odwzorowań oraz jego zastosowania. Omówiono także podstawowe analityczne metody znajdowania ekstremów warunkowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Birkholc, Analiza matematyczna, Funkcje wielu zmiennych, PWN, 2001; S. Dorosiewicz, J. Kłopotowski, D. Kołatkowski, H. Sosnowska, Matematyka, Oficyna Wydawnicza SGH, 2004; W. Dubnicki, J. Kłopotowski, T. Szapiro, Analiza matematyczna, podręcznik dla ekonomistów, wyd. III, PWN, 2010; M. Ekes, J. Kłopotowski, Analiza matematyczna I, teoria i zadania, Oficyna Wydawnicza SGH, 2008.

Literatura uzupełniająca:

W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, wyd. XXIX (dodruk) PWN, 2011; A. Ostoja-Owsiany, Matematyka w ekonomii, część druga, Elementarny rachunek różniczkowy, PWN, 2006; E. Panek, Ekonomia matematyczna, wyd. II, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003; S. Dorosiewicz, M. Dędys, M. Ekes, J. Kłopotowski (red.), Matematyka, e-book, SGH, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien znać metody wyznaczania granic ciągów liczbowych, definicję i kryteria zbieżności szeregów liczbowych oraz wzór Taylora i jego zastosowania.

Student powinien znać własności topologiczne podzbiorów przestrzeni euklidesowej oraz własności odwzorowań przestrzeni euklidesowych.

Student powinien znać definicję pochodnej kierunkowej i cząstkowej funkcji wielu zmiennych, definicję pierwszej i drugiej pochodnej funkcji wielu zmiennych, zastosowania rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych, definicję różniczkowalności oraz lokalnej i globalnej odwracalności odwzorowań, a także twierdzenie o istnieniu i pochodnej odwzorowania uwikłanego.

Umiejętności:

Student powinien umieć obliczać granicę ciągów liczbowych oraz badać zbieżność szeregów liczbowych, a także badać przebieg zmienności funkcji jednej zmiennej, rozwijać funkcję jednej zmiennej w skończony i nieskończony szereg Taylora.

Student powinien umieć badać własności topologiczne podzbiorów przestrzeni euklidesowej, badać ciągłość odwzorowań oraz wyznaczać macierz pochodnej odwzorowania różniczkowalnego.

Student powinien umieć wyznaczać ekstrema lokalne i globalne funkcji wielu zmiennych, wyznaczać ekstrema warunkowe / związane funkcji wielu zmiennych, badać istnienie odwzorowania uwikłanego i wyznaczać jego pochodną, a także wyznaczać pochodną odwzorowania odwrotnego.

Kompetencje społeczne:

Nabycie ogólnej kultury matematycznej. Wdrożenie do precyzyjnego logicznego myślenia. Zdolność do prowadzenia logicznego wywodu i wykazywania jego słuszności. Umiejętność kreatywnej analizy problemów.

Zdolność do czytania i rozumienia profesjonalnych tekstów ekonomicznych. Zdolność do profesjonalnego prowadzenia analiz ekonomicznych i zarządczych. Zdolność do modelowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Zdolność do rozbudowy modeli poza ich wyłącznie narzędziowe zastosowania.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 34.00%

kolokwium: 33.00%

inne: 33.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Kruszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Kruszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tatiana Odzijewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Kruszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Pawelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0