Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie marketingowe w mediach społecznościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235310-S
Kod Erasmus / ISCED: 04.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie marketingowe w mediach społecznościowych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-EBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład poświęcono analizie potencjału marketingowego mediów społecznościowych (MS), możliwości adaptacji narzędzi e-commerce oraz narzędziom marketingowym właściwym MS. Druga część poświęcona zostanie aspektom organizacyjnym, optymalizacji działań, pomiarowi wartości ruchu, monitorowaniu MS oraz pozyskiwaniu zaangażowania użytkowników w celu wzmocnienia wizerunku marki (MGC, USG, e-WOM, grywalizacja, COBRAs).

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest analiza potencjału marketingowego mediów społecznościowych (MS) i zrozumienie podstaw strategii marketingu w mediach społecznościowych, w tym dialogu jako formy inwestycji możliwości i rodzajów zaangażowania społeczności użytkowników MS (MGC i UGC), efektu e-WOM i COBRA (Consumer's online brand related activities) oraz zastosowania grywalizacji w marketingu i reklamy w grach społecznościowych. Praktycznym celem zajęć jest umiejętność formułowania polityki obecności firmy w MS, optymalizacji aktywności w MS, pomiaru wartości ruchu, formułowania wizerunku marki za pomocą aktywności użytkowników oraz możliwości zastosowania MS w kampaniach PR i CSR. Z technicznego punktu widzenia wymaga to znajomości narzędzi służących monitorowaniu MS, przeciwdziałania próbom tworzenia negatywnej opinii o marce/przedsiębiorstwie oraz sposobów dostarczania wartości użytkownikom MS i umiejętności posługiwania się takimi narzędziami jak SEO and reklamy PPC (wraz ze dobra znajomością ograniczeń, jakie występują w tym obszarze w MS).

Literatura:

Literatura podstawowa:

McDonald J., Goodrick M., Social Media Marketing Workbook 2022, JM Internet Group 2022.

Butow E., Herman J., Liu S., Robinson A., Allton M., Ultimate Guide to Social Media Marketing, Entrepreneur Press, 2020.

Gil C., Page K., The End of Marketing: Humanizing Your Brand in the Age of Social Media and AI, Kogan Page Publishing 2019.

Barker M., Barker D., Bormann N., Zahay D., Social Media Marketing: A Strategic Approach, Cengage Learning; 2nd edition, 2022.

Kawasaki G., Fitzpatrick P., The Art of Social Media: Power Tips for Power Users, HighBridge, a division of Recorded Books 2018.

Freberg K., Social Media for Strategic Communication: Creative Strategies and Research-Based Applications, SAGE Publications, 2018.

Kelly D., Social Media: Strategies To Mastering Your Brand- Facebook, Instagram, Twitter and Snapchat, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.

McDonald J., Social Media Marketing Workbook: How to Use Social Media for Business, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.

Shane G., Conrad L. J., Marketing partyzancki w mediach społecznościowych, Wolters Kluwer 2013.

Podlaski A., Marketing społecznościowy, Helion, 2011.

Quesenberry K. A., Social Media Strategy: Marketing, Advertising, and Public Relations in the Consumer Revolution, Rowman & Littlefield Publishers, 2018.

Literatura uzupełniająca:

Diaz-Ortiz C., Miller D., Social Media Success for Every Brand: The Five StoryBrand Pillars That Turn Posts Into Profits, HarperCollins Leadership 2019.

Kerpen D., Greenbaum M., Berk R., Likeable Social Media, Third Edition, McGraw Hill 2019.

Corrigan M., H.G. Miller, Toward a User-Centric Digital Ecosystem, IT Pro, lipiec/sierpień 2011.

Evans L., Social Media Marketing, OnePress, Warszawa 2011; Dahl A., J. Lawrence, J. Pierce, Building an innovation community, "Research-Technology Management", 54 (5) 2011, p. 19 - 28.

Kachniewska M., Gamification and Social Media as Tools for Tourism Promotion [in:] Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in the SM Age (ed. N.Taşkran & R.Y lmaz), Hershey, PA: IGI Global, 2015, p. 17-51.

Kachniewska M., Big Data Analysis as a Tool for Predictive Intelligence and Experience Personalization in Tourism, ?Przedsiębiorczość i Zarządzanie?, 2019, Tom XX, Zeszyt 2, cz. 2, s. 39-52.

Kachniewska M., Gamification in tourism: pitfalls and benefits [w:] Tourism in the age of transformation, Economic University of Varna, Science&Economics, Varna 2015.

McGonigal J., Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change The World, Penguin Press 2011.

Wu M., The Science of Social: Beyond hype, likes and followers, Lithium Technologies, 2012.

Zichermann, G., & Cunningham, Ch. (2011). Gamification by Design. Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps. O'Reilly Media Inc., Sebastopol, CA.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student rozumie zasady funkcjonowania mediów społecznościowych i ma wiedzę na temat różnych rodzajów mediów społecznościowych (MS) i profilu ich użytkowników.

Student zna podstawowe narzędzia monitorowania MS oraz pomiaru wartości ruchu i optymalizacji aktywności w MS.

Student rozumie mechanizmy zaangażowania użytkowników MS i potrafi je wykorzystać w celu podniesienia skuteczności i efektywności kampanii marketingowych (w tym PR i CSR).

Umiejętności:

Student umie stosować nowe narzędzia marketingu społecznościowego (w tym grywalizacji).

Student potrafi sformułować podstawy strategii działań w mediach społecznościowych ukierunkowanych na pozyskiwanie lojalności i zaangażowania użytkowników w relacjach z organizacją lub marką.

Student potrafi organizować kampanie PR lub CSR w mediach społecznościowych

Kompetencje społeczne:

Student wykazuje zdolność prawidłowego kształtowania komunikacji z użytkownikami MS zorientowanego na budowanie relacji z organizacją, wzmocnienie marki lub pozyskiwanie sojuszników dla kampanii PR lub CSR.

Student rozumie zasady funkcjonowania MS i unika podstawowych błędów podważających zaufanie do nadawcy komunikatu.

Student w świadomy i przemyślany sposób tworzy sieci kontaktów (networking) i wykorzystuje "mądrość tłumu" (crowdsourcing).

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń: 50.00%

projekty: 40.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kachniewska, Justyna Szumniak-Samolej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kachniewska, Justyna Szumniak-Samolej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kachniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kachniewska, Justyna Szumniak-Samolej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0