Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość projektów (KnZP)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 225050-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość projektów (KnZP)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zasadami ewidencji, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym szeroko rozumianych projektów. Program przedmiotu obejmuje kwestie gromadzenia, przetwarzania i prezentowania w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów projektów, wyceny aktywów i zobowiązań powstałych w związku z realizacją projektu. Zagadnienia te rozpatrywane są w kontekście przepisów UoR, KSR, MSR i MSSF.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do prowadzenia rachunkowości projektu, jak również do zrozumienia i wykorzystywania informacji z systemu rachunkowości dotyczących projektu. Uczestnicy zajęć nabędą umiejętności doboru właściwych metod gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji o przychodach, kosztach, aktywach i zobowiązaniach dotyczących projektów. W oparciu o uzyskaną wiedzę uczestnicy staną się również świadomymi odbiorcami informacji księgowych o projektach, co pozwoli im na podejmowanie właściwych decyzji, zarówno zarządczych jak i inwestycyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. K. Świderska, W. Więcław (red.), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin/Mac Consulting Sp. z o. o, Warszawa 2016

2. G. K. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin/Mac Consulting Sp. z o. o, Warszawa 2017

3. J. Kalinowski, Zarządzanie kosztami projektów długoterminowych, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010.

4. PMBOK, Guide to the Project Management Body of Knowledge (Pmbok Guide) ver 6, PMI 2017

Literatura uzupełniająca:

1. G. K. Świderska, Zrozumieć sprawozdanie finansowe, Difin/Mac Consulting Sp. z o. o, Warszawa 2018,

2. Ustawa o Rachunkowości,

3. Rozporządzenia UE,

4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości /Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

5. Krajowe Standardy Rachunkowości,

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma pogłębioną wiedzę o miejscu i roli rachunkowości projektów w systemie rachunkowości

Wie, jak działalność projektowa wpływa na informacje prezentowane w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego a w efekcie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki gospodarczej

Zna tradycyjne i nowoczesne techniki ewidencji i kalkulacji kosztów projektów (rachunek kosztów projektu), zna istotę i znaczenie struktury podziału pracy, ang. Work Breakdown Structure (WBS) z punktu widzenia kalkulacji kosztów projektu

Zna aktualne polskie i międzynarodowe przepisy dotyczące zasad ewidencji, wyceny i prezentacji informacji o projektach w sprawozdaniach finansowych w szczególności pojęcia kosztów i nakładów oraz konsekwencje wybranej klasyfikacji.

Umiejętności:

Potrafi zidentyfikować projekty oraz przychody i koszty w całym cyklu życia projektu, przygotować Business Case w ujęciu wieloletnim (Total Cost of Ownership - TCO)

Potrafi zaewidencjonować zdarzenia gospodarcze dotyczące projektów w księgach rachunkowych (potrafi zbudować plan kont w oparciu o strukturę podziału pracy (WBS) w ujęciu różnych obiektów i z uwzględnieniem różnego stopnia ich szczegółowości (w podziale na projekty, etapy projektu, działania, grupy działań w ramach projektu) i zastosować różne poziomy ewidencji kosztów rodzajowych)

Potrafi dobrać metodę kalkulacji kosztów projektu (metody tradycyjne, metody nowoczesne - Activity Based Costing) i uzasadnić ten wybór

Potrafi zaprezentować i wie, jak interpretować informacje o projektach znajdujące się w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego sporządzonego według UoR, lub MSR/MSSF

Kompetencje społeczne:

Potrafi pracować zespołowo przy gromadzeniu informacji o projektach dla celów raportowania wewnętrznego i zewnętrznego

Ma świadomość znaczenia etyki i odpowiedzialności przy wykonywaniu m.in. zawodu księgowego, audytora wewnętrznego i zewnętrznego projektów

Potrafi przewidywać skutki społeczne związane z realizacją danego projektu (finansowe i niefinansowe) i uwzględniać je w cyklu życia projektu

Potrafi w sposób zindywidualizowany (kreatywny) podchodzić do problematyki rachunkowości projektów

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i ma nawyk uzupełniania wiedzy i umiejętności dotyczących rachunkowości projektów

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

inne: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Raulinajtys-Grzybek, Zuzanna Świerc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Raulinajtys-Grzybek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Raulinajtys-Grzybek, Zuzanna Świerc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zuzanna Świerc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0