Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka gospodarcza i społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110550-P
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza i społeczna
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedstawienie najważniejszych działań państwa zmierzających do zapewnienia efektywnego funkcjonow. gospod. i sprawiedliwej dystrybucji dochodów. Analiza instytucjonalnego kontekstu polityki gospod. i społ. Mikroekonomiczne funkcje państwa korygującego niesprawności rynku. Makroekonomiczna polityka gospod. - jej cele, formy i metody. Podstawowe cele i metody prowadzenia polityki społ. Prezentacja i dyskusja wybranych przykładów z zakresu polityki gospodarczej i społecznej.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z najważniejszymi funkcjami państwa w gospodarce i ich kontekstu instytucjonalnego. Przedstawienie polityki gospodarczej i społecznej jako zastosowania teorii ekonomii do oddziaływania w interesie społecznym na gospodarkę i jej poszczególne obszary przez władzę publiczną.

Literatura:

Literatura podstawowa:

N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej. PWN, Warszawa 2002; B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza. PWN, Warszawa 2006; N. Barr, Ekonomia polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016.

Literatura uzupełniająca:

J. Stacewicz (red.), Współczesna polityka gospodarcza. Zarys problematyki. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018; D. K. Rosati, Polityka gospodarcza. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017; P. Albiński (red.), Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014; J. Orczyk, Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008; Inne źródła wskazane przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma:

1. rozumieć cele i sposoby interwencji państwa w gospodarce.

2. poznać podstawowe makro i mikroekonomiczne polityki gospodarczej

3. poznać podstawowe pola polityki społecznej

...

Umiejętności:

Student potrafi:

1. analizować zalety i wady różnych działań państwa w sferze gospodarczej w konkretnych okolicznościach i formułować ich całościowe oceny.

2. identyfikować skutki działań polityki gospodarczej i społecznej dla przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i pozostałych uczestników życia gospodarczego.

3. szacować skutki dobrobytowe wybranych form interwencji państwa w gospodarce

Kompetencje społeczne:

Student posiada:

1. zdolność do merytorycznej argumentacji w prezentowaniu ocen sytuacji gospodarczej.

2. zdolność do merytorycznej argumentacji w prezentowania ocen sytuacji społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wiktor Bołkunow, Zofia Szweda-Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Buchowicz, Zofia Szweda-Lewandowska, Marcin Wroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0