Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe strategie przedsiębiorstw 235110-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Wprowadzenie.

Teoretyczne podstawy strategii w biznesie międzynarodowym. Kluczowe wyzwania współczesnego biznesu międzynarodowego. Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Pojęcie i przekroje strategii przedsiębiorstwa. Poziomy strategii w BM: strategia sieci, strategia korporacyjna (na poziomie przedsiębiorstwa), strategia strategicznej jednostki biznesu, strategia funkcjonalna.

Kontekst teoretyczny strategii przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym (przegląd wybranych teorii): teoria zasobowa i jej rozwinięcia, teoria kosztów transakcyjnych, eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej, teoria sieci, koncepcja przedsiębiorczości międzynarodowej. Przebieg procesu zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Wczesna, szybka, późna internacjonalizacja. Internacjonalizacja a wyniki przedsiębiorstwa.

Wewnętrzne determinanty strategii przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym na poziomie organizacji i indywidualnym. typy podmiotów w biznesie międzynarodowym. Model biznesu a internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Zasoby i dynamiczne zdolności przedsiębiorstw w kontekście umiędzynarodowienia; źródła specyficznych dla przedsiębiorstwa przewag konkurencyjnych w biznesie międzynarodowym. Obiektywne i subiektywne cechy decydentów a internacjonalizacja przedsiębiorstw. orientacja międzynarodowa i global mindset.

Zewnętrzne determinanty strategii przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym: specyficzne dla kraju przewagi konkurencyjne, modyfikacje warunków konkurencji w branży o wysokim stopniu globalizacji, uwarunkowania w makrootoczeniu przedsiębiorstw. Typy zmian w otoczeniu przedsiębiorstw.

Strategie przedsiębiorstw w reakcji na zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw rynku międzynarodowym .

Zarządzanie wiedzą jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności i sprawności przedsiębiorstwa międzynarodowego

Międzynarodowe strategie przedsiębiorstw na poziomie sieci - perspektywa organizacji osobnej i uwikłanej. Typy relacji między przedsiębiorstwami działającym na rynku międzynarodowym: konkurencja, koegzystencja, kooperacja, kooperencja; determinanty tych relacji. Relacje intra-organizacyjne a relacje inter-organizacyjne w biznesie międzynarodowym. Sieci przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. Klastry a międzynarodowe strategie przedsiębiorstw. Formalne i nieformalne formy powiązań między przedsiębiorstwami w biznesie międzynarodowym.

Wymiary strategii korporacyjnej (na poziomie przedsiębiorstwa) i lub strategicznej jednostki biznesu.Decyzje dot. strategii rozwoju przedsiębiorstwa na zagranicznych rynkach zbytu i zaopatrzenia, decyzje co do dywersyfikacji produktowej w skali międzynarodowej, stopnia integracji pionowej w kontekście międzynarodowym. Alokacja i lokalizacja działań w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa. Geograficzna konfiguracja działań przedsiębiorstwa. Standaryzacja vs. różnicowanie strategii przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym i wpływ na strategie funkcjonalne.

Formułowanie strategii na poziomie strategicznej jednostki biznesu. Tworzenie i utrzymywanie przewag konkurencyjnych w biznesie międzynarodowym (czynniki sukcesu międzynarodowej strategii przewagi kosztowej i strategii przewagi z tytułu dyferencjacji). Czynne i bierne formy internacjonalizacji przedsiębiorstwa - cechy, korzyści i bariery.

Dynamika międzynarodowego zaangażowania przedsiębiorstw. Wzrost zewnętrzny i wewnętrzny. Istota i cele tworzenia międzynarodowych grup kapitałowych. Międzynarodowe alianse strategiczne, fuzje i przejęcia.

Charakterystyka grup kapitałowych wywodzących się z różnych krajów.

Międzynarodowa konkurencyjność i specyfika ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw z rynków wschodzących (EM). Strategie konkurowania korporacji z rynków wschodzących.

Struktura władzy w przedsiębiorstwie międzynarodowym. Relacje centrala-filie; źródła siły centrali i filii. Kooperacja i kooperencja podmiotów w ramach struktury PM; wewnętrzne zakorzenienie filii a jej pozycja w sieci PM i sprawność ekonomiczna. Relacje zewnętrzne filii PM; wpływ zakorzenienia zewnętrznego na tworzenie pozycji filii w sieci PM i jej sprawność ekonomiczną.

Rozwiązania, w tym struktury organizacyjne dla realizacji operacji międzynarodowych. Kultury organizacyjne przedsiębiorstw międzynarodowych (PM). Modele zarządzania międzykulturowego: modele dominacji kulturowej, koegzystencji kulturowej, kooperacji kulturowej.

E-biznes międzynarodowy. Modele e-biznesu w biznesie międzynarodowym. Międzynarodowe rynki elektroniczne. Zastosowanie technologii internetowych w internacjonalizacji przedsiębiorstw. E-handel transgraniczny.

Międzynarodowe strategie polskich przedsiębiorstw - audyt i specyfika. Analiza przypadków.

Międzynarodowe strategie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)/ zrównoważonego rozwoju (SD).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każda środa, 13:30 - 17:00, (sala nieznana)
Marzanna Witek-Hajduk, Anna Napiórkowska, Anna Grudecka szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0