Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe strategie przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235110-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe strategie przedsiębiorstw
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-HR
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMT-TMH
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty strategii przedsiębiorstw oraz specyficzne źródła ich przewagi konkurencyjnej w biznesie międzynarodowym. Koncepcje teoretyczne wyjaśniające międzynarodowy rozwój przedsiębiorstwa. Modele biznesu przedsiębiorstw a międzynarodowe strategie przedsiębiorstwa. Międzynarodowe strategie przedsiębiorstwa na poziomie sieci, na poziomie przedsiębiorstwa oraz na poziomie strategicznych jednostek biznesu. Zarządzanie w międzynarodowych grupach kapitałowych. Międzynarodowe sieci przedsiębiorstw i relacje wewnętrzne w sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego oraz ich wpływ na sprawność przedsiębiorstwa. Kultury organizacyjne i rozwiązania organizacyjne w korporacjach międzynarodowych. Strategie międzynarodowe przedsiębiorstw z rynków rozwiniętych vs z rynków wschodzących.

Pełny opis:

1. Kształtowanie umiejętności analizy i oceny wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań strategii przedsiębiorstw w kontekście międzynarodowym.

2. Wyjaśnienie źródeł międzynarodowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; prezentacja specyficznych cech strategii na poziomie jednostek biznesu (SBU) oraz na poziomie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.

3. Zapoznanie studentów z koncepcją międzynarodowych sieci przedsiębiorstw oraz zagadnieniami relacji inter- oraz intra-organizacyjnych i ich znaczeniem dla sprawności funkcjonowania przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012

M.K. Witek-Hajduk, Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do UE, SGH, Warszawa 2010

M.Dzikowska, M.Gorynia, B.Jankowska, Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu, Difin Wrszawa 2016

M.K. Witek-Hajduk (red.), Internet a zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw, SGH Warszawa 2019.

M.K. Witek-Hajduk, Międzynarodowe strategie marek. Pespektywa przedsiębiorstw z rynków wschodzących. SGH, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

M. Szymura-Tyc, Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne, Difin Warszawa 2015.

M. Gorynia (red.) Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna współczesne teorie z zakresu biznesu międzynarodowego i zarządzania strategicznego w kontekście globalizacji;

2. Student zna determinanty i źródła międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw (także w kontekście formy ich internacjonalizacji)

.3. Student zna główne zakresy decyzji w odniesieniu do międzynarodowych strategii formułowanych na poziomie jednostki biznesu, przedsiębiorstwa i sieci przedsiębiorstw, a także ich implikacje dla sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa; ..

.4. Student rozumie złożoność problemów zarządzania w przedsiębiorstwie międzynarodowym, jej źródła i implikacje strategiczne. ..

Umiejętności:

1. Student potrafi zidentyfikować i zdefiniować problemy z zakresu zarządzania i biznesu międzynarodowego, na podstawie wiedzy teoretycznej;

.2. Student umie zastosować odpowiednie narzędzia w analizie/ocenie warunków działania przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym;..

.3. Student potrafi określić źródła międzynarodowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa i ocenić poziom konkurencyjności;..

4. Student potrafi sformułować i uzasadnić strategię w biznesie międzynarodowym na poziomie jednostki biznesu, na poziomie przedsiębiorstwa i strategie na poziomie sieci przedsiębiorstw...

Kompetencje społeczne:

Student potrafi gromadzić informacje z różnych źródeł międzynarodowych;

..2. Student doskonali umiejętności dyskusji i pracy w grupie. .

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 40.00%

referaty/eseje: 35.00%

inne: 25.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Masłoń-Oracz, Maria Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Grudecka, Anna Napiórkowska, Marzanna Witek-Hajduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Masłoń-Oracz, Maria Pietrzak, Hanna Rachoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Masłoń-Oracz, Ewa Osuch-Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Masłoń-Oracz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0