Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-MSG (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-MSG
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20191 - Semestr zimowy 2019/20
20192 - Semestr letni 2019/20
20201 - Semestr zimowy 2020/21
20202 - Semestr letni 2020/21
20211 - Semestr zimowy 2021/22
20212 - Semestr letni 2021/22
20221 - Semestr zimowy 2022/23
20222 - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20191 20192 20201 20202 20211 20212 20221 20222
220330-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do analizy rynku. Źródła danych i narzędzia analityczne w badaniach rynku.

Popytowe elementy rynku: konsument i jego preferencje, popyt, elastyczność cenowa i dochodowa popytu. Podażowe elementy rynku: produkcja i jej koszty, konkurencja krajowa, konkurencja zagraniczna. Rynki niedoskonale konkurencyjne - analiza studiów przypadków.

Identyfikacja rynku. Konkurencyjność międzynarodowa. Międzynarodowy podział pracy i udział poszczególnych krajów w globalnych łańcuchach wartości (GVC).

Strona przedmiotu
220291-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The concept, subjects and sources of international law. The relation of international law to national law. Economic analysis in international law. Limitations in the use of economic analysis in international law. Behavioral approach in international law.

Strona przedmiotu
220220-D brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najnowsze teorie i modele tłumaczące przyczyny handlu dobrami i usługami, czynniki kształtujące jego strukturę oraz korzyści z handlu. Narzędzia geografii ekonomicznej stosowane w badaniach handlu międzynarodowego. Fragmentacja łańcuchów wartości. Zachowania strategiczne firm. Wartość dodana w handlu międzynarodowym. Regulacje handlu i inwestycji w umowach międzynarodowych. Dylematy polityki handlowej. Makroekonomia gospodarki otwartej (stosowanie systemów kursowych, asymetria procesów dostosowawczych bilansu płatniczego, stabilność międzynarodowego systemu finansowego, przejawy dysfunkcji międzynarodowego systemu walutowego, mechanizmy transmisji międzynarodowych kryzysów gospodarczych). Szoki podażowe i popytowe na rynkach międzynarodowych.

Na ćwiczeniach studenci wykorzystają zdobytą wiedzę praktycznie, rozwiązując zadania, opracowując dane handlowe, inwestycyjne, biorąc udział w debacie, analizując przypadki, dyskutując nad materiałami źródłowymi.

Strona przedmiotu
220225-D brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Kurs internetowy - 12 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Kurs internetowy - 12 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z tego przedmiotu umożliwiają pogłębienie wiedzy w kluczowych obszarach gospodarki światowej: handlu, inwestycji i finansów międzynarodowych oraz zachodzących między nimi zależności. Stosunki międzynarodowe, bieżące wydarzenia gospodarcze i długofalowe trendy będą rozpatrywane z punktu widzenia najnowszych teorii i modeli ekonomicznych. Na ćwiczeniach studenci wykorzystają zdobytą wiedzę praktycznie, pracując w zespołach i indywidualnie analizując teksty naukowe i dyskutując nad nimi, rozwiązując case studies, opracowując dane handlowe, inwestycyjne, biorąc udział w debacie. Zajęcia prowadzone z elementami metody tutoringu akademickiego z maksymalnym zaangażowaniem studentów i użyciem narzędzi online (m.in. peer&tutor feedback, uczenie się przez słuchanie, sztuka zadawania istotnych pytań, ocenianie wzajemne i przez nauczyciela z użyciem rubryk online, team-based learning). Zajęcia częściowo prowadzone na platformie e-learningowej, wspomagającej proces uczenia się.

Strona przedmiotu
220290-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie, podmioty, źródła prawa międzynarodowego. Relacja prawa międzynarodowego do prawa krajowego. Analiza ekonomiczna w prawie międzynarodowym. Ograniczenia w wykorzystaniu analizy ekonomicznej w prawie międzynarodowym. Podejście behawioralne w prawie międzynarodowym.

Strona przedmiotu
220360-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zostaną omówione ekonomiczne konsekwencje jednolitego rynku europejskieg (JRE) z punktu widzenia eliminacji tradycyjnych barier w handlu, a także barier fizycznych, technicznych i fiskalnych. Analizą zostaną objęte cztery traktatowe swobody (swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ pracowników, swoboda świadczenia usług, w tym delegowanie pracowników oraz swobodny przepływ kapitału), podstawowe elementy polityki przemysłowej, w tym reguły udzielania pomocy publicznej, instrumenty wspierania MŚP, nowe narzędzia wspierania innowacyjnej współpracy przedsiębiorców unijnych (IPCEI), instrumenty ochrony rynku europejskiego, a także elementy rynku cyfrowego.

Zajęcia prowadzone z maksymalnym zaangażowaniem studentów i użyciem narzędzi online (m.in. peer&tutor feedback, uczenie się przez słuchanie, sztuka zadawania istotnych pytań, ocenianie wzajemne i przez wykładowcę , team-based learning). Chodzi bowiem o stałą współpracę wykładowcy ze studentami, wskazywanie ewentual

Strona przedmiotu
220300-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci zdobędą ogólną wiedzę dotyczącą genezy, pojęcia oraz założeń zrównoważonego rozwoju, a także szczegółową wiedzę z zakresu ekonomicznego wymiaru zrównoważonego rozwoju na poziomie mikro oraz makroekonomicznym, w tym m. in. w zakresie: ekonomicznych wyzwań i ograniczeń zrównoważonego rozwoju, polityki gospodarczo-społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju (z perspektywy teorii ekonomii oraz wybranych krajów czy ugrupowań integracyjnych), koncepcji sustainability w biznesie. Zdobędą wiedzę na temat uwarunkowań, możliwości oraz narzędzi implementacji zasad zrównoważonego rozwoju w różnych sferach działalności gospodarczej człowieka.

Strona przedmiotu
220461-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definition and types of innovation. Theoretical foundations of innovation policy. Concept of innovation systems. Promoting an enabling environment for innovation. Financing innovation as an innovation policy tool. Innovation policy in the Member States of the European Union. Innovation policy in the United States. South Korea's innovation policy. Innovation policy of selected Asian countries - a comparison between China and India.

Strona przedmiotu
220251-D brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia: pojęcie, struktura i instytucje międzynarodowego systemu finansowego; teoria kursu walutowego; systemy kursu walutowego; procesy dostosowawcze bilansu płatniczego; globalna nierównowaga płatnicza; polityka makroekonomiczna w gospodarce otwartej; ewolucja międzynarodowego systemu walutowego; współczesny międzynarodowy system walutowy; płynność międzynarodowa: waluty międzynarodowe; płynność międzynarodowa: rezerwy dewizowe; integracja i substytucja walutowa; międzynarodowe kryzysy finansowe; globalna sieć bezpieczeństwa finansowego; międzynarodowe instytucje finansowe; koncepcje reformy międzynarodowego systemu finansowego.

Strona przedmiotu
220331-D brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Introduction to market analysis. Data sources and analytical tools in market research.

Demand-side elements of the market: consumer and preferences, demand, price and income elasticity of demand. Supply-side elements of the market: production and its costs, domestic competition, foreign competition. Imperfectly competitive markets - analysis of case studies.

Market identification. International competitiveness. The international division of labor and the participation of individual countries in global value chains (GVC).

Strona przedmiotu
220241-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

International political economy, also called global political economy, is a research stream present at American and British universities from the 60s. It places the economic analysis of global goods, services, capital and knowledge flows within a broad political, regulatory and institutional context. It combines knowledge of international economic relations, institutional economics, transnational governance and international political relations, constituting a complementary research program. It is aimed at understanding how the global institutional framework influences the development and stability of the world economy.

Strona przedmiotu
220240-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Międzynarodowa ekonomia polityczna, zwana też od niedawna globalną ekonomią polityczną, to obecny na amerykańskich i brytyjskich uczelniach od lat 60-tych XX w. nurt badawczy, który umieszcza analizę ekonomiczną światowego przepływu towarów, usług, kapitału i wiedzy, w szerokim kontekście politycznym, regulacyjnym i instytucjonalnym. Wiąże ze sobą wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii instytucjonalnej, globalnego zarządzania i międzynarodowych stosunków politycznych, stanowiąc równocześnie komplementarny wobec nich program badawczy, którego celem jest zrozumienie jak międzynarodowy ład instytucjonalny wpływa na rozwój i stabilność światowej gospodarki.

Strona przedmiotu
220250-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia: pojęcie, struktura i instytucje międzynarodowego systemu finansowego; teoria kursu walutowego; systemy kursu walutowego; procesy dostosowawcze bilansu płatniczego; globalna nierównowaga płatnicza; polityka makroekonomiczna w gospodarce otwartej; ewolucja międzynarodowego systemu walutowego; współczesny międzynarodowy system walutowy; płynność międzynarodowa: waluty międzynarodowe; płynność międzynarodowa: rezerwy dewizowe; integracja i substytucja walutowa; międzynarodowe kryzysy finansowe; globalna sieć bezpieczeństwa finansowego; międzynarodowe instytucje finansowe; koncepcje reformy międzynarodowego systemu finansowego.

Strona przedmiotu
220460-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicja i rodzaje innowacji. Teoretyczne podstawy polityki innowacyjnej. Koncepcja systemów innowacji. Struktury proinnowacyjne i ich rola w pobudzaniu innowacyjności. Finansowanie innowacji jako narzędzie polityki innowacyjnej. Polityka innowacyjna w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Polityka innowacyjna w Stanach Zjednoczonych. Polityka innowacyjna Korei Południowej. Polityka innowacyjna wybranych państw Azji - porównanie Chin i Indii.

Strona przedmiotu
221690-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie, podmioty, źródła prawa międzynarodowego. Stosunek prawa międzynarodowego do prawa krajowego. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych. Rozwiązywanie sporów międzynarodowych. Prawo humanitarne. Uwzględnienie praktyki i kazusów.

Strona przedmiotu
221691-D brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Notion, subjects, sources of international law. Domestic and international legal orders. State organs in international relations. Settlement of international disputes. Humanitarian law. Reference to practice and cases.

Strona przedmiotu
220481-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Characteristics and development of the services sector. Innovations in the services sector. The importance of services in the economy. International trade in services. Methods of measurement of trade in services. Liberalization of trade in services. Foreign direct investment and offshoring in the services sector. Students work individually and in teams.

Strona przedmiotu
220350-D brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zostaną studenci zaznajomieni z ewolucją traktatowych i pozaumownych stosunków gospodarczych (w tym handlowych i inwestycyjnych) UE z państwami trzecimi oraz grupami państw na świecie. Studenci poznają ramy prawne WTO umów gospodarczych zawieranych przez UE oraz podstawy prawne i procedury stosowanych instrumentów handlowych oraz zawierania umów z państwami trzecimi. Ponadto Studenci uzyskają wiedzę w zakresie stosunków gospodarczych UE z poszczególnymi państwami/grupami państw (EFTA, Zjedonoczone Królestwo, Turcja, kraje basenu Morza Śródziemnego, kraje AKP, Rosja, kraje Partnerstwa Wschodniego, kraje Zachodnich Bałkanów, kraje Zatoki Perskiej, YSA, Kanada, Meksyk, Mercosur, Pakt Andyjski, Stowarzyszenie Ameryki Środkowej, CARIFORUM, Australia i Nowa Zelandia, Korea Południowa, Chiny, Singapur, ASEAN).

Strona przedmiotu
220355-D brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Kurs internetowy - 15 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Kurs internetowy - 15 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zostaną studenci zaznajomieni z ewolucją traktatowych i pozaumownych stosunków gospodarczych (w tym handlowych i inwestycyjnych) UE z państwami trzecimi oraz grupami państw na świecie. Studenci poznają ramy prawne WTO umów gospodarczych zawieranych przez UE oraz podstawy prawne i procedury stosowanych instrumentów handlowych oraz zawierania umów z państwami trzecimi. Ponadto Studenci uzyskają wiedzę w zakresie stosunków gospodarczych UE z poszczególnymi państwami/grupami państw (EFTA, Zjedonoczone Królestwo, Turcja, kraje basenu Morza Śródziemnego, kraje AKP, Rosja, kraje Partnerstwa Wschodniego, kraje Zachodnich Bałkanów, kraje Zatoki Perskiej, YSA, Kanada, Meksyk, Mercosur, Pakt Andyjski, Stowarzyszenie Ameryki Środkowej, CARIFORUM, Australia i Nowa Zelandia, Korea Południowa, Chiny, Singapur, ASEAN).

Zajęcia prowadzone z maksymalnym zaangażowaniem studentów i użyciem narzędzi online (m.in. peer&tutor feedback, uczenie się przez słuchanie, sztuka zadawania istotny

Strona przedmiotu
220480-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka i rozwój sektora usług. Innowacje w sektorze usług. Znaczenie usług w gospodarce. Międzynarodowy handel usługami. Metody pomiaru handlu usługami. Liberalizacja handlu usługami. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i offshoring w sektorze usług. Studenci pracują indywidualnie i w grupach.

Strona przedmiotu
220260-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z aksjologiczno-funkcjonalną istotą Unii Europejskiej jako wspólnoty wartości. Student pozna korzenie i proces formowania systemu wspólnych europejskich wartości. Student pozna relacje pomiędzy wartościami UE a składającymi się na konstytucyjne fundamenty ustroju Polski oraz Rady Europy i NATO. Zajęcia pozwolą poznać mechanizmy funkcjonowania UE implementujące jej wartości ustrojowe w stosunkach wewnątrzunijnych. Student pozna aksjologiczne determinanty stosunków zewnętrznych UE, realizację wartości europejskich w stosunkach międzynarodowych.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0