Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowana rachunkowość zarządcza (ACCA-P)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 234930-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana rachunkowość zarządcza (ACCA-P)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zarządzanie efektywnością firmy. Narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej w kontekście lean accounting. Rachunek kosztów standardowych i analiza odchyleń. Modele rachunku kosztów jako narzędzie strategicznego zarządzania efektami działalności produkcyjnej i usługowej. Decyzje cenowe. Ceny transferowe w ocenie dokonań. Pomiar efektywności działania. Budżetowanie kosztów i przychodów. Ryzyko i niepewność w procesie decyzyjnym w kontekście rachunkowości zarządczej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą strategicznej rachunkowości zarządczej w zarządzaniu wynikami działania podmiotów gospodarujących oraz kształtowanie umiejętności prawidłowego wykorzystania koncepcji i narzędzi rachunkowości zarządczej w celu rozwiązywania problemów kluczowych dla strategicznego planowania, kontroli zarządczej, kontroli operacyjnej oraz podejmowania decyzji. Niniejszy przedmiot obejmuje treści dopełniające wiedzę i umiejętności przedstawiane w Rachunkowości zarządczej. Podobne zagadnienia nie stanowią powtarzania treści merytorycznych, ale ich pogłębioną i warsztatową prezentację.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Karmańska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022;

G.K. Świderska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, MAC/DIFIN, Warszawa 2017;

R. Kaplan, R. Cooper, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Wolters Kluwer, 2002;

S. Sojak, Ceny transferowe - teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2001;

E. Nowak (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008;

S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, TNOiK, Toruń 2015.

Literatura uzupełniająca:

A. Karmańska, Ceny transferowe jako szczególny obszar decyzji przedsiębiorstwa i controllingu działalności jego ośrodków odpowiedzialności, [w:] W. Krawczyk (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka cz. VII, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Art-Tekst, Kraków-Zakopane 2006;

A. Karmańska (red.), Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2007;

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007;

A. Karmańska (red.), Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien być w stanie przedstawić finansowe i niefinansowe miary oceny rentowności podmiotu.

Student powinien być w stanie omówić narzędzia i techniki stosowane do oceny efektywności działania szczególnie długim horyzoncie czasowym.

Student powinien potrafić omówić modele rachunku kosztów objęte programem przedmiotu.

Student powinien potrafić wskazać ograniczenia wykorzystania poszczególnych narzędzi zarządzania efektywnością.

Umiejętności:

Student powinien umieć ustalić, zinterpretować i ocenić miary finansowe i niefinansowe służące do pomiaru efektywności działania.

Student powinien odróżniać informacje istotne od nieistotnych w podejmowaniu decyzji strategicznych.

Student powinien podejmować właściwe decyzje w obszarze strategicznego zarządzania wynikami.

Kompetencje społeczne:

Student powinien być świadomym ograniczeń behawioralnych występujących w praktycznym wykorzystaniu narzędzi rachunkowości zarządczej.

Student powinien rozumieć znaczenie jakości informacji dla prawidłowej oceny efektywności działania.

Student powinien być zdolnym do samodzielnej oceny wyników podmiotu i wyrażania własnych opinii i sugestii.

Student powinien być świadomym znaczenia etyki w procesie pomiaru dokonań przedsiębiorstwa.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 40.00%

egzamin testowy: 60.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Łada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Paszula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Paszula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Paszula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0