Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sprawozdawczość finansowa i rachunkowość grup kapitałowych według MSSF (ACCA-P)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 234920-S
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sprawozdawczość finansowa i rachunkowość grup kapitałowych według MSSF (ACCA-P)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-FIR
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Globalna standaryzacja rachunkowości. Ramy konceptualne a MSSF. MSSF po raz pierwszy. Zmiany polityki rachunkowości. Wycena-poziomy-metody-istotność. Zdarzenia po dacie bilansu. Dokumentowanie powiązań kapitałowych. Inwestycje w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych. Metoda praw własności i pełnej konsolidacji. Sprawozdania wyrażone w walucie obcej. Transakcje wewnątrzgrupowe. Zmian w grupie kapitałowej. Wybrane wskaźniki finansowe.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wymaganiami formalnymi i merytorycznymi stawianymi przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wobec procesu tworzenia informacji sprawozdawczej na temat sytuacji majątkowo-finansowej i rezultatów działalności grup kapitałowych, często o zasięgu globalnym, oraz dzięki zastosowaniu analizy przypadków - stworzenie możliwości nabycia przez studenta wiedzy oraz podstawowych umiejętności niezbędnych do tworzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych realizujących koncepcję wiernego i rzetelnego obrazu.

Niniejszy przedmiot obejmuje treści dopełniające wiedzę i umiejętności przedstawiane w "Zaawansowanej rachunkowości finansowej".

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, IASB, SKwP (najnowsza wersja);

2. R. Ignatowski, Konsolidacja sprawozdań finansowych. Koncepcje, regulacje polskie i MSSF, zastosowania praktyczne. Tom II, Regulacje MSSF, ODDK, Gdańsk 2013;

3. A. Gierusz, M. Gierusz, Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF, ODDK, Gdańsk 2016; W. Więcław Konsolidacja sprawozdań finansowych: rozliczanie połączeń i podziałów w świetle MSSF/MSR, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Wiley 2017: interpretation and application of IFRS Standards, Erwin Bakker et al., Wiley 2017;

2. A. Krimpmann, Principles of Group Accounting under IFRS, John Wiley & Sons, 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien być w stanie:

1. scharakteryzować przesłanki wskazujące na sprawowanie przez jednostkę gospodarczą kontroli nad inną jednostką/ami gospodarczą/ymi,

2. przedstawić cel sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz wskazać odpowiednie MSSF regulujące zagadnienie konsolidacji sprawozdań finansowych,

3. wyspecyfikować wymagania formalne dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych,

4. scharakteryzować poszczególne etapy procedury konsolidacyjnej,

5. wskazać różnice pomiędzy jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. zidentyfikować grupę kapitałową na tle innych powiązań kapitałowych pomiędzy jednostkami,

2. prawidłowo ująć i wycenić możliwe do zidentyfikowania nabyte aktywa, przejęte zobowiązania, udziały niedające kontroli oraz wartości firmy / zysk z okazyjnego nabycia na moment przejęcia,

3. wyeliminować transakcje wewnątrzgrupowe w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na koniec roku obrotowego,

4. zastosować metodę praw własności do ujęcia i wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej,

5. sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące jednostkę zależną oraz jednostkę stowarzyszoną.

Kompetencje społeczne:

Student powinien:

1. być świadomym znaczenia etyki w procesie konsolidacji sprawozdań finansowych,

2. znać ciężar odpowiedzialności wynikający z opracowywania informacji finansowej w postaci skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bareja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bareja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bareja, Magdalena Giedroyć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0