Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sprawozdawczość finansowa i rachunkowość grup kapitałowych według MSSF (ACCA-P) 234920-S
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Instytucje zajmujące się standaryzacją rachunkowości i proces z tym związany. Założenia koncepcyjne sporządzania sprawozdań finansowych, przygotowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Różnica pomiędzy systemami rachunkowości opartymi na zasadach i opartymi na regułach. (3 godziny)

Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (case study). (3 godziny)

Zmiany polityki rachunkowości i zmiany szacunków (case study). Zasada przewagi treści ekonomicznej nad formą w zakresie wykazywania przychodów: komis, leasing zwrotny, factoring (case study). (3 godziny)

Poziomy wyceny i zasada istotności w wycenie i prezentacji pozycji sprawozdawczych oraz szczególne prezentacje sprawozdawcze: wyniki operacji zaniechanych, aktywa trwałe przeznaczone do zbycia (case study). (3 godziny)

Rachunek przepływów pieniężnych (case study). (3 godziny)

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz wybrane wskaźniki finansowe (zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcję). (3 godziny)

Zdarzenia po dacie bilansu i ich prezentacja. (3 godziny)

Przesłanki sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz regulacje prawne. Identyfikowanie i dokumentowanie powiązań kapitałowych pomiędzy jednostkami gospodarczymi. Wymagania formalne dotyczące skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zwolnienia i wyłączenia z obowiązku konsolidacji. (3 godziny)

Zasady przeliczania sprawozdań finansowych jednostek działających za granicą (case study). (3 godziny)

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach - zastosowanie metody praw własności. (3 godziny)

Procedura konsolidacji sprawozdań finansowych na moment przejęcia (przejęcie na koniec oraz w trakcie roku obrotowego). Ujęcie i wycena: możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów, przejętych zobowiązań, udziałów niedających kontroli, wartości firmy / zysku z okazyjnego nabycia. (3 godzin)

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej i sprawozdanie z całkowitych dochodów na koniec roku obrotowego - zastosowanie wartości godziwej w procesie konsolidacji sprawozdań finansowych, eliminacja transakcji wewnątrzgrupowych. (3 godziny)

Rekapitulacja zasad konsolidacji sprawozdań finansowych. Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy, w skład której wchodzą jednostka zależna i jednostka stowarzyszona (case study). Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych. Wymagania dotyczące ujawniania informacji na temat inwestycji w innych jednostkach. (4 godziny)

Ujęcie zmian w grupie kapitałowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (kilkuetapowe nabycie, sprzedaż całości lub części udziałów w jednostce zależnej) - (case study). (3 godziny)

Inwestycje w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. (3 godziny)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
2000 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Bareja szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0