Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie finansami (ACCA-P)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 234490-S
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami (ACCA-P)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-FIR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zarządzanie finansami a rachunkowość finansowa i zarządcza. Struktura rynków finansowych i system nadzoru. Kapitał obrotowy. Factoring i sekurytyzacja w zarządzaniu płynnością. Metody dyskontowe i opcyjne. Stopy dyskontowe. Model CAPM. Koszt kapitału. Ryzyko operacyjne i finansowe. Dźwignia operacyjna i finansowa. Strategie finansowania aktywów. Model Du Pont i teorie optymalizowania struktur kapitału. Skutki podatkowe. Wycena przedsiębiorstw. Mierniki wartości MVA, EVA.

Pełny opis:

Program wykładu koncentruje się na rozszerzeniu wiedzy studentów na temat teorii i praktyki finansów przedsiębiorstw. Obejmuje prezentację koncepcji i technik a także wiedzy ważnej w procesie podejmowania decyzji w obszarze zarządzania źródłami finansowania działalności gospodarczej oraz używanymi w niej zasobami finansowymi, oraz w ustalaniu i interpretacji miar finansowych dokonań przedsiębiorstwa, między innymi takich jak MVA i EVA. Celem przedmiotu jest również wskazanie głównych typów ryzyka oraz technik przydatnych w zarządzaniu finansowym w warunkach ryzyka.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Arthur J. Keown, John D. Martin, John W. Petty, David F. Scott, Financial Management. Principles and Applications, FT Prentice Hall, 2005.

Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Difin, 2011.

Rogowski W., Michalczewski A., Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych, wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Walters Kluwer, 2004.

Literatura uzupełniająca:

Richard A. Brealey, Stewart C. Myers., Principles of Corporate Finance, 2002.

H. Kent Baker and Gary E. Powell, Understanding Financial Management: a Practical Guide, 2005.

Zarządzanie Zintegrowanym Ryzykiem Przedsiębiorstwa, red. Stanisław Kasiewicz, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, 2011.

Wycena przedsiębiorstwa, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa, 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien być w stanie:

1. zrozumieć sens informacji opisujących sytuację finansową przedsiębiorstwa,

2. znać alternatywne możliwości pozyskania kapitału,

3. rozumieć, jak różne czynniki wpływają na wartość przedsiębiorstwa i jego wyniki,

4. fachowo wypowiadać się na temat strategii finansowania przedsiębiorstwa.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. prawidłowo obliczyć wartość pieniądza z uwzględnieniem stałej i zmiennej stopy dyskonta; wykorzystywać informację o przepływach pieniężnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

2. szacować średni ważony koszt kapitału w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem różnych podejść; stosować metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych w ocenie projektów inwestycyjnych i szacowania wartości firmy.

3. oceniać wartość projektu i firmy w oparciu o model opcji rzeczywistych; prawidłowo analizować i mierzyć ryzyko operacyjne, ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe i ryzyko finansowe przedsiębiorstwa.

Kompetencje społeczne:

Student powinien:

1. być świadomym wagi profesjonalizmu w przeprowadzanych analizach i konsekwencji celowego wprowadzania w błąd osób, dla których takie analizy są wykonywane.

2. rozumieć znaczenie i wartość dodaną pracy w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zbigniew Krysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zbigniew Krysiak, Jolanta Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zbigniew Krysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0