Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość finansowa i menedżerska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 226080-S
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa i menedżerska
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-ZFP
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rachunkowość finansowa a zarządcza wzajemne relacje. Cechy jakościowe i struktura sprawozdania finansowego. Wpływ modelu biznesu na politykę rachunkowości. Pomiar kosztów i korzyści do celów zarządczych, krótkoterminowe decyzje optymalizacyjne i cenowe, analiza punktu krytycznego, rachunek kosztów działań w zarządzaniu operacyjnym i strategicznym, ośrodki odpowiedzialności, budżetowanie. Rachunkowość zarządcza a potrzeby sprawozdawczości finansowej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami identyfikowania i pomiaru zasobów majątkowych i kapitału przedsiębiorstwa w rachunkowości oraz pomiaru efektów działania, a także przedstawienie jakościowych cech i struktury sprawozdania finansowego. Celem jest także zapoznanie studentów z rolą rachunkowości zarządczej w zarządzaniu podmiotem gospodarczym, oraz z tym, w jaki sposób wykorzystywać i łączyć różne koncepcje i narzędzia rachunkowości zarządczej w celu podejmowania racjonalnych decyzji, właściwego oceniania efektywności działania oraz komunikowania menedżerom intencji zarządu i właścicieli przedsiębiorstwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.G. K. Świderska, W. Więcław (red.), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin/MAC, Warszawa 2018;

2.G. K. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin/MAC, Warszawa 2017.

3.G. K. Świderska (red.), Wzorcowy plan kont z komentarzem, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

4.I. Olchowicz, A. Tłaczała, Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, Difin, Warszawa 2008;

5.A. Karmańska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, 2006.

Literatura uzupełniająca:

1.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,

2.Krajowe Standardy Rachunkowości,

3.Ustawa o Rachunkowości,

4.Rachunkowość - miesięcznik;

5.Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP;

6.R. Kaplan, R. Cooper, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Wolters Kluwer, 2002;

7.I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2003.

8.M. Krysik, G. K. Świderska, M. Pielaszek, Model biznesu a polityka rachunkowości. w: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, red. A. Kostur, J. Pfaff, Zeszyty Naukowe UE Katowice, Katowice 2014.G.Świderska, Zrozumieć sprawozdanie finansowe,Woltera Kluwer, Warszawa 2022.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ma wiedzę dotyczącą złożonych procesów, zasobów, zdarzeń zachodzących w różnych organizacjach i ich przełożenia na kategorie finansowe ( język rachunkowości).

ma wiedzę o zadaniach i odbiorcach informacji pochodzących z rachunkowości finansowej i zarządczej, zna prawne ramy i zasady funkcjonowania w przedsiębiorstwie rachunkowości finansowej.

zna narzędzia rachunkowości zarządczej operacyjnej i strategicznej

Umiejętności:

potrafi analizować, interpretować i oceniać informacje prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Umie identyfikować zjawiska gospodarcze w przedsiębiorstwie i ich wpływ na elementy sprawozdania finansowego.

potrafi identyfikować problemy w obszarze rachunkowości finansowej i problemy zarządcze o charakterze operacyjnym i strategicznym, poszukiwać ich rozwiązań,

potrafi zaprojektować rozwiązania z zakresu rachunkowości zarządczej dostosowane do charakteru organizacji

potrafi opracowywać procedury i regulaminy dotyczące stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej, tworzyć prezentacje i raporty zarządcze, a także skutecznie wyjaśniać ich cele i treść

potrafi samodzielnie dokonywać analiz złożonych problemów zarządczych

Kompetencje społeczne:

docenia rolę pracy zespołowej w rachunkowości finansowej a zwłaszcza zarządczej i w controllingu

jest świadom potrzeby rozwoju i częstego uaktualniania wiedzy własnej i współpracowników, wykazuje umiejętność organizacji pracy własnej i pracy innych, rozumie potrzebę i potrafi zarządzać czasem przygotowywania informacji do podejmowania decyzji, planowania i kontroli

wykazuje umiejętność skutecznego komunikowania się z różnymi użytkownikami informacji ? zarówno z wewnątrz jak i spoza przedsiębiorstwa

potrafi działać w warunkach niepewności i zmiany, rozumie znaczenie pobudzania zaangażowania własnego i innych osób do szukania informacji istotnych przy rozwiązywaniu problemów zarządczych

potrafi identyfikować ośrodki odpowiedzialności w różnych przedsiębiorstwach, przewidywać wielokierunkowe skutki wyboru różnych wariantów decyzyjnych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Kariozen, Małgorzata Krysik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Kariozen, Małgorzata Krysik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Krysik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0