Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość finansowa i menedżerska 226080-S
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Funkcja informacyjna rachunkowości. Podstawowe cechy rachunkowości finansowej i menedżerskiej. Podobieństwa i różnice między rachunkowością finansowa a menedżerską. Proces harmonizacji, standaryzacji i integracji rachunkowości. Sprawozdanie finansowe jako element raportu rocznego.

Koncepcja wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa i nadrzędne zasady rachunkowości. Ogólne zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji trwałych i obrotowych aktywów operacyjnych.

Ogólne zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji długo- i krótkoterminowych inwestycji.

Sprawozdawcze ujęcie zasobów majątkowych i kapitałów własnych oraz zobowiązań przedsiębiorstwa.

Zasady klasyfikacji, ustalania kosztów i przychodów oraz wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

Cele i zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w stanie kapitału własnego i pozostałych elementów raportu rocznego przedsiębiorstwa. Model biznesu a polityka rachunkowości wybrane zagadnienia.

Ograniczenia informacyjne sprawozdań finansowych. Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji do podejmowania decyzji (informacja istotna i nieistotna przy podejmowaniu decyzji, koszty zapadłe, koszty alternatywne).

Koncepcja rachunku kosztów zmiennych oraz marży na pokrycie. Krótkookresowe decyzje cenowe.

Analiza punktu krytycznego, analiza wrażliwości. Krótkoterminowe decyzje optymalizacyjne.

Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing) i zarządzanie kosztami działań (ABM) - wprowadzenie.

Metodologia stosowania rachunku kosztów działań do oceny rentowności produktów. Zarządzanie rentownością klienta przy wykorzystaniu Activity Based Costing

Wprowadzenie do koncepcji planowania i kontroli. Decentralizacja odpowiedzialności za działania. Typologia ośrodków odpowiedzialności i metodologia ich oceny. Różne szkoły pomiaru dokonań ośrodków odpowiedzialności i całego podmiotu (stopa zwrotu, zysk rezydualny, rola miar niefinansowych).

Koncepcja całościowego budżetu przedsiębiorstwa (funkcje budżetowania, budowa budżetu, sposoby tworzenia budżetów, proces budżetowania). Przykład tworzenia budżetu wiodącego - podejście tradycyjne.

Kontrola wykonania budżetu - analiza odchyleń, tworzenie raportów kontrolnych.

Kierunki wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej dla potrzeb sprawozdawczości finansowej (przy rozliczaniu umów długoterminowych, kalkulacji kosztu wytworzenia produktu, prezentacji segmentów operacyjnych).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
120 co druga niedziela (parzyste), 13:30 - 15:10, sala ZDAL
Wioletta Baran, Zuzanna Świerc szczegóły
140 co druga niedziela (parzyste), 13:30 - 15:10, sala ZDAL
Małgorzata Krysik, Michał Kariozen szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wirtualny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0