Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Państwo a biznes

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222380-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Państwo a biznes
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Najważniejszym celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi ekonomicznymi i społecznymi przesłankami interwencji państwa w gospodarce.

Dodatkowo, studenci zostaną zapoznani z możliwymi formami współpracy między państwem a sektorem prywatnym (przedsiębiorstw). Dokonana zostanie również ocena efektywności i sprawiedliwości tych interwencji.

Studenci będą również analizować implikacje różnych form i narzędzi polityki gospodarczej państwa dla przedsiębiorstw .

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest lepsze zrozumienie makroekonomicznych i społecznych celów działalności państwa w gospodarce rynkowej oraz skutków zastosowania różnych narzędzi polityki państwa. Szczególny nacisk został położony na implikacje dla przedsiębiorstw wynikające z różnych form aktywności państwa oraz "przełożenie" ich na język łatwo zrozumiały dla menedżerów i przedsiębiorców prywatnych. Równocześnie w programie akcentuje się znaczenie współpracy i różnych form powiązań między agendami państwa a sektorem prywatnym, w tym zwłaszcza wynikających stąd szans i zagrożeń.

W szczególności zajęciom przyświecają trzy następujące cele:

1. Zrozumienie najważniejszych przesłanek interwencji państwa w gospodarce.

2. Poznanie i ocena możliwych form współpracy między państwem a sektorem prywatnym (przedsiębiorstw).

3. Analiza implikacji dla przedsiębiorstw różnych form i narzędzi polityki gospodarczej państwa.

Program zajęć stanowi połączenie wiedzy teoretycznej i jej praktycznych zastosowań pozwalające objaśnić najważniejsze wymiary stosunków między państwem a sektorem prywatnym (przedsiębiorstw) w małej gospodarce otwartej, takiej jak gospodarka polska. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny - program zawiera wiele różnych ujęć teoretycznych, począwszy od mikro- i makroekonomii, poprzez ekonomię dobrobytu i finanse publiczne, a skończywszy na teorii wyboru publicznego. Omawiane w trakcie zajęć problemy są naświetlane z trzech różnych punktów widzenia: teoretycznego (akademickiego), praktycznego (biznesowego) oraz politycznej wykonalności (państwa). Równocześnie program zajęć jest bardzo silnie nasycony treściami o charakterze międzynarodowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004; J. D. Gwartney, R. L. Stroup, L.S. Sobel and D.A. MacPherson, Economics - Private and Public Choice. South-Western Cengage Learning 2013; D. Begg, S. Fischer i R. Dornbusch, Ekonomia, PWE, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

J.G.Gwartney and R.L.Stroup, Economics - Private and Public Choice, Dryden Press 1992.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien rozumieć najważniejsze przesłanki ekonomiczne i pozaekonomiczne interwencji państwa w gospodarce.

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien poznać możliwe formy współpracy między państwem a sektorem prywatnym.

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien orientować się, jakie są główne źródła i przejawy zawodności rynku oraz zawodności państwa.

Umiejętności:

Identyfikowanie najważniejszych problemów występujących w relacjach między państwem a sektorem przedsiębiorstw.

Analizowanie możliwych implikacji różnych form i narzędzi polityki gospodarczej państwa dla przedsiębiorstw.

Przekładanie problemów makroekonomicznych na język zrozumiały dla przedsiębiorców i menedżerów.

Kompetencje społeczne:

Nawyk stałego aktualizowania wiedzy, co wzmacnia potrzebę i chęci doskonalenia się przez całe życie.

Wielopłaszczyznowe i kompleksowe postrzeganie problemów występujących w relacjach państwo-biznes.

Kreatywne myślenie i dostrzeganie możliwości rozwiązań innowacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Maszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0