Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Public Sector Economics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222131-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Public Sector Economics
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for FA - masters
Elective courses for IMA - masters
Elective courses for QEM - masters
Major courses for QEM - masters
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EKO
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-FIR
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-EAP
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

1. Introduction to the scope of PSE;

2. Fundamentals of welfare economics:

- market efficiency & failures

- efficiency & equity

4. Public expenduture theory

- public gooods;

- public choice;

5. Public expenditure growth

6. Expenditure programs: health care & social insurance

7. Budgets bureaucrats and efficiency;

8. Project appraisal;

9. Partial and general equilibrium analysis of taxation

10. Tax incidence, taxation and efficiency, optimal taxation

Pełny opis:

Course summary:

Economics of the public sector considers the implications of government activity on the behavior of individuals. Application of microeconomic models to government programs, such as welfare and social security, will help to understand how individuals should theoretically respond to changes in policy. The government also has many options for raising revenue. What is the most efficient way to tax individuals? Should the government use a flat tax, sales taxes, or our current tax system? If we reduce taxes, who should get the tax breaks and how should they be distributed? This course will provide a framework for answering these questions, and many more. Using economic tools to understand current policy issues will be a special focus of the course.

Course Objective:

The purpose of this course is to introduce the student to the methods of public sector economics and demonstrate how these methods can be applied to analyze issues in different policies like fiscal policy. This course will teach the student to use economic analysis to understand critical issues in public sector and its policy. My goals are:

? To gain a firm grasp of economic concepts and to understand how they can apply to policy making,

your understanding of current events, and to your own life.

? To recognize the impact of government policy on the behavior of consumers and producers.

? To become familiar with recent research on current topics in public sector economics.

? To gain an appreciation for the value of economic reasoning and research as it can apply to policy

decisions, but to also recognize the limitations of its application.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. C.V. Brown, P. M. Jackson, Public sector economics, Blackwell, 4th. edition;

2. J.Stiglitz, Economics of the public sector, Norton

Literatura uzupełniająca:

David N. Hyman, Public finance, a contemporary application of theory to policy, Dryden.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student should be able to:

1. Discuss economic operations of main institutions in public sector and discuss the assumptions of the arrangements in the system.

2. Enumerate the main mechanisms of the public sector and discuss the means of the state influence on the economy and society including consequences.

3. Present and use efficiency analysis especially in tax policy and activity of public sector.

4. Characterize the influence of private sector and social movements on policy making process.

Umiejętności:

Student should:

1. Know how to use arguments based on public sector economics.

2. Critically analyse press articles on funcioning of the economy, formulate own opinions, point out mistakes in reasoning.

3. Be able to evaluate public sector reform proposals using theory and empirical evidence especially on legal regulation.

4. Use theoretical methods to interpret real phenomenon and interpret empirical data using acquire knowledge.

Kompetencje społeczne:

The student should demonstrate:

1. Initiative and indipendence at work.

2. Awareness of the role of economics in decision-making process.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 40.00%

egzamin tradycyjny-pisemny: 60.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kopiec, Krzysztof Makarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewelina Nojszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kopiec, Krzysztof Makarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Makarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Będzieszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0