Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121190-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matematyka finansowa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Procent prosty. Dyskonto i stopa zwrotu. Kapitalizacja i procent składany. Wartość pieniądza w czasie. Renty. Modele ratalnej spłaty zadłużenia. Rzeczywista stopa oprocentowania. Metody oceny decyzji inwestycyjnych (NPV, IRR, okres zwrotu, czas trwania). Podstawy wyceny obligacji i innych instrumentów finansowych. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i narzędziami matematycznymi stosowanymi w finansach, bankowości, rachunkowości i ubezpieczeniach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

Bijak W., Podgórska M., Utkin J., Matematyka finansowa, Bizant, Warszawa 1994.

Kellison S.G., The Theory of Interest, Third Edition, International Edition 2009.

System finansowy w Polsce, red. nauk. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zasady i metody oprocentowania prostego i składanego, dyskontowania rzeczywistego prostego i składanego; cel i metoda dyskonta handlowego, zasady rachunku weksli i bonów skarbowych.

Analiza zmian wartości kapitału w czasie, metoda aktualizacji wartości kapitału; zasady i metody wyceny rent.

Reguły konstrukcji schematu spłaty długu i kalkulacji RRSO; istota oraz ograniczenia w stosowaniu miar oceny inwestycji finansowych (NPV, IRR, okres zwrotu, średni czas trwania).

Umiejętności:

Posługiwanie się zasadami i technikami obliczeniowymi procentu prostego i składanego; wykonanie rachunku weksli, aktualizacja wartości kapitału; wycena renty.

Budowa schematu spłaty długu, obliczenie RRSO.

Obliczanie i wnioskowanie na podstawie miar oceny inwestycji finansowych (NPV, IRR, okres zwrotu, średni czas trwania).

Kompetencje społeczne:

Świadomość siły własnej pozycji w kontaktach z bankami i innymi instytucjami finansowymi.

Umiejętność przyjaznej dla odbiorcy interpretacji wyników

Świadomość społecznych skutków wybranych rozwiązań.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Gutkowska, Arkadiusz Orzechowski, Maria Podgórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Gutkowska, Arkadiusz Orzechowski, Maria Podgórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Gutkowska, Arkadiusz Orzechowski, Maria Podgórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Orzechowski, Maria Podgórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Gutkowska, Arkadiusz Orzechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Gutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0