Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bankowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121030-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bankowość
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-FIR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

System bankowy. Rodzaje banków oraz podstawy prawne ich funkcjonowania. Bank centralny i instrumenty polityki pieniężnej. Nadzór i regulacje nadzorcze. Gwarantowanie depozytów. Operacji bankowe. Elementy etyki w bankowości. Podstawy sprawozdawczości finansowej i analiza sytuacji finansowej banku. Ryzyko w bankowości - pojęcie, klasyfikacja, metody analizy i zarządzania.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest dostarczenie i usystematyzowanie wiedzy studentów w zakresie podstawowych aspektów działalności banków we współczesnym modelu pośrednictwa finansowego oraz zaprezentowanie instytucjonalno-organizacyjnych ram funkcjonowania sektora bankowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Świat bankowości, M. Zaleska (red.), Difin, Warszawa 2019;

Bankowość, M. Zaleska (red.), CH Beck, Warszawa 2013;

M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, A. Szelągowska, Bankowość. Instytucje - operacje - zarządzanie, Poltext, Warszawa 2017;

M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, A. Szelągowska, Z. Zawadzka, "Bankowość w gospodarce cyfrowej", Poltext, Warszawa 2023;

Literatura uzupełniająca:

M. Zaleska, M. Kozińska, Private banking - tradycja i nowoczesność w bezpiecznym wydaniu, OW SGH, Warszawa 2022;

Współczesna bankowość centralna, W.L. Jaworski, A. Szelągowska (red.), CeDeWu, Warszawa 2012;

Wpływ COVID-19 na finanse. Polska perspektywa, M. Zaleska (red.), Difin, Warszawa 2021;

M. Kozińska, Banki centralne Unii Europejskiej jako element sieci bezpieczeństwa finansowego w czasie pandemii COVID-19, CeDeWu, Warszawa 2021;

Wybrane przez wykładowcę artykuły i opracowania.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Objaśnić zasady funkcjonowania banku i znaczenie sektora bankowego dla sfery realnej gospodarki.

2. Określić istotę działalności instytucji sieci bezpieczeństwa systemu bankowego wraz z wykazaniem ich roli w sektorze bankowym

3. Rozumieć zasady prowadzenia uniwersalnej i specjalistycznej działalności bankowej oraz sposób oceny jej efektów

4. Rozumieć ryzyko podejmowane w działalności bankowej i możliwości zarządzania nim

Umiejętności:

1. Przeanalizować znaczenie i wpływ sieci bezpieczeństwa finansowego na działalność bankową.

2. Ocenić ofertę produktów i usług bankowych dowolnego banku.

3. Ocenić w podstawowym zakresie efektywność i ryzyko działalności banku

Kompetencje społeczne:

1. Wykazać umiejętność samodzielnej oceny bieżących zjawisk w sektorze bankowym.

2. Rozumieć zasady dobrych praktyk w działalności bankowej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 70.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Łukasz Kurowski, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Paweł Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Cegielska, Tomasz Dziawgo, Marcin Gospodarowicz, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Magdalena Kozińska, Łukasz Kurowski, Piotr Kuszewski, Marek Lusztyn, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Grzegorz Sobiecki, Emil Ślązak, Małgorzata Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Łukasz Kurowski, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Paweł Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Cegielska, Tomasz Dziawgo, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Jan Koleśnik, Magdalena Kozińska, Łukasz Kurowski, Piotr Kuszewski, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Paweł Smaga, Emil Ślązak, Anna Wierzchowska-Dziawgo, Małgorzata Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Łukasz Kurowski, Elżbieta Malinowska-Misiąg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Cegielska, Tomasz Dziawgo, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Jan Koleśnik, Magdalena Kozińska, Piotr Kuszewski, Marek Lusztyn, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Emil Ślązak, Anna Wierzchowska-Dziawgo, Małgorzata Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0