Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120270-S
Kod Erasmus / ISCED: 11.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawowy zakres matematyki finansowej (oprocentowanie i dyskontowanie, równoważność stóp procentowych i dyskontowych, równoważność kapitałów, rachunek rent, modele spłaty długów, ocenę inwestycji finansowych) oraz elementy matematyki aktuarialnej (zasady kalkulacji składek, jednorazową i okresową składkę netto w wybranych ubezpieczeniach na życie i rentach życiowych). Na wykładach oprócz teorii omawia się rozwiązania przykładowych problemów z praktyki.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i narzędziami matematycznymi stosowanymi w finansach, bankowości, rachunkowości i ubezpieczeniach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.Podgórska, J.Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2009; W.Bijak, M.Podgórska, J.Utkin, Matematyka finansowa, Bizant, Warszawa 1994

Literatura uzupełniająca:

S.G.Kellison, The Theory of Interest, 3rd ed., McGraw Hill, Singapore 2009; System finansowy w Polsce, red. nauk. B.Pietrzak, Z.Polański, B.Woźniak, PWN, Warszawa 2008; H.U.Gerber, Life Insurance Mathematics, Springer, Berlin 1990.

System finansowy w Polsce, red. nauk. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znajomość: zasad oprocentowania prostego i składanego, dyskontowania rzeczywistego prostego i składanego, dyskonta handlowego, rachunku zmian wartości kapitału w czasie, zasad wyceny rent, reguł konstrukcji schematu spłaty długu i teoretycznych podstaw RRSO.

Zrozumienie istoty oraz ograniczeń w stosowaniu miar oceny inwestycji finansowych (NPV, IRR, okres zwrotu).

Znajomość zasad kalkulacji składek ubezpieczeniowych w wybranych ubezpieczeniach i rentach życiowych.

Umiejętności:

Posługiwanie się technikami obliczeniowymi procentu prostego i składanego, rachunku weksli, wyceny rent, budowy schematu spłaty długu i obliczenia RRSO.

Obliczanie oraz wnioskowanie na podstawie NPV, IRR i okresu zwrotu.

Student powinien umieć:

6. Obliczyć jednorazową i roczną składkę w wybranych ubezpieczeniach na życie.

Kompetencje społeczne:

- Umiejętność przyjaznej dla odbiorcy interpretacji wyników.

- Świadomość społecznych skutków wybranych rozwiązań.

- Świadomość siły własnej pozycji w kontaktach z bankami i innymi instytucjami finansowymi.

- Zrozumienie potrzeby prowadzenia analiz matematycznych w każdym obszarze nauk ekonomicznych.

- Potrzeba ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marietta Janowicz-Lomott
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Gutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0