Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 210110-D
Kod Erasmus / ISCED: 10.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Źródła i wykładnia prawa. Istota prawa gospodarczego, jego źródła i cechy. Wolność gospodarcza a reglamentacja działalności gospodarczej. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Prawa i obowiązki przedsiębiorców uczestniczących w obrocie gospodarczym. Ochrona prawna mechanizmów rynkowych, konkurencji i konsumentów. Wybrane umowy w obrocie gospodarczym. Rozstrzyganie sporów gospodarczych. Zakończenie aktywności gospodarczej, przyczyny oraz zasady jej prowadzenia.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami prawa gospodarczego, regulującego status przedsiębiorców i ich stosunki z kontrahentami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach jednolitego rynku UE, zrozumienie przez studentów roli prawa w gospodarce oraz poznanie podstaw prawnych podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, form prawnych prowadzenia tej działalności, rodzajów czynności handlowych dokonywanych przez przedsiębiorców, zasad rozstrzygania sporów gospodarczych, a także uwarunkowań prawnych oddziaływania państwa na gospodarkę.

Dodatkowym celem jest pokazanie bezpieczeństwa prawnego prowadzonej działalności gospodarczej i sposobów rozwiązywania problemów prawnych, z którymi stykają się przedsiębiorcy (na podstawie studiów przypadków - zmiana formy prawnej przez przedsiębiorcę, ustalanie warunków umów, sądowe postępowanie gospodarcze, postępowanie upadłościowe).

Literatura:

Literatura podstawowa:

J.Gospodarek, Prawo gospodarcze, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 2015 (w druku);Podstawy prawa w gospodarce, red. S.Piątek, I.Postuła, Warszawa, Wyd. Naukowe Wydz. Zarządzania UW, 2009; C.Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa, LexisNexis, 2008; J.Olszewski, Prawo gospodarcze. Kompendium, Warszawa, C.H. Beck, 2007; K.Kowalik-Bańczyk, Sposoby regulacji handlu elektronicznego w prawie wspólnotowym i międzynarodowym, Warszawa, Wolters Kluwer, 2006.

Literatura uzupełniająca:

P.Horosz, J.R.Antoniuk, Prawne podstawy przedsiębiorczości, Warszawa, Wolters Kluwer, 2009; Umowy w obrocie gospodarczym, red. J.Koch, Napierała (red.), Kraków, Zakamycze, 2006; J.Lewandowski, Prawo handlowe, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 2008; Prawo gospodarcze prywatne, red. T.Mróz, M.Stec, Warszawa, C.H. Beck, 2005;Prawo gospodarcze i handlowe. Repetytorium, red. J. Pakosiewicz, Warszawa, Wolters Kluwer, 2008; Publiczne prawo gospodarcze. Część ogólna oraz prawo działalności gospodarczej. Kompendium, red. M.Popowska, M.Strzelbicki, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008; Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw, red. K.Sobczak, Warszawa, Difin, 2005; K.Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa, LexisNexis, 2008; M.Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, t. I i II, Warszawa, Wolters Kluwer, 2008; Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym, red. J.Gołaczyński, Warszawa, Difin, 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien:

1. znać uwarunkowania prawne oddziaływania państwa na gospodarkę;

2. znać podstawowe pojęcia i instytucje prawa gospodarczego, ich wzajemne związki oraz najważniejsze źródła prawa gospodarczego;

3. dostrzegać wpływ prawa na rozwój gospodarki oraz negatywne konsekwencje niestabilności regulacji prawa gospodarczego i nadmiernej ich szczegółowości;

4. znać formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej oraz wymagania prawne w tym zakresie;

5.odróżniać podstawowe typy umów gospodarczych i rozumienie roli umów w gospodarce rynkowej;

6. znać unormowania prawne papierów wartościowych i podstaw prawnych.

Umiejętności:

Student powinien:

1. rozumieć podstawową terminologię z zakresu prawa gospodarczego;

2. umieć dostrzegać i formułować problemy prawne powstające w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak też wskazywać podstawowe sposoby ich rozwiązywania, bądź postawienia pytania w tym zakresie radcy prawnemu lub adwokatowi;

3. umieć śledzić i rozumieć zmiany regulacji prawa gospodarczego.

Kompetencje społeczne:

Student powinien wykazywać:

1. zdolność podjęcia działalności gospodarczej jako osoba fizyczna;

2. zdolność analizy zagrożeń prawnych w działalności gospodarczej i podjęcia możliwych działań naprawczych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Boberek, Artur Bogucki, Łukasz Dąbrowski, Joanna Dominowska, Dominik Gajewski, Małgorzata Godlewska, Tomasz Grzybowski, Ewa Gwardzińska, Marcin Kotlarz, Magdalena Marucha-Jaworska, Adam Olczyk, Tomasz Siemiątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Olczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Boberek, Artur Bogucki, Łukasz Dąbroś, Joanna Dominowska, Dominik Gajewski, Małgorzata Godlewska, Tomasz Grzybowski, Ewa Gwardzińska, Marcin Kotlarz, Magdalena Marucha-Jaworska, Adam Olczyk, Tomasz Siemiątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Siemiątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Boberek, Joanna Dominowska, Dominik Gajewski, Małgorzata Godlewska, Tomasz Grzybowski, Ewa Gwardzińska, Marcin Kotlarz, Magdalena Marucha-Jaworska, Sylwia Morawska, Adam Olczyk, Tomasz Siemiątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0