Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia myśli ekonomicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 210100-S
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia myśli ekonomicznej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Metodologia ekonomii. Merkantylizm. Fizjokratyzm. Ekonomia klasyczna. Szkoła historyczna. Ekonomia marksowska. Ekonomia neoklasyczna. Instytucjonalizm. Ekonomia schumpeterowska. Ekonomia keynesowska. Monetaryzm.

Pełny opis:

Celem wykładu z historii myśli ekonomicznej jest: 1. prezentacja, porównanie ze sobą i ocena głównych teorii ekonomicznych, 2. pokazanie, że rozwój myśli ekonomicznej zależy od zmian w gospodarce, a jednocześnie teoretyczne rekomendacje dotyczące polityki gospodarczej mają wpływ na gospodarkę, 3. pokazanie, że w danym czasie (także obecnie) nie ma jednej powszechnie akceptowanej teorii ekonomicznej. Jest jedynie teoria dominująca (standard, paradygmat ekonomii).

Historia myśli ekonomicznej należy zarówno do teorii ekonomii, jak i historii nauki. Podczas wykładu są przedstawiane zarówno te poglądy ekonomiczne, które zostały uznane za standard (paradygmat) ekonomii w swoim czasie, jak i te, które były opozycyjne w stosunku do nich. Zmienność poglądów ekonomicznych wynika ze zmian mających miejsce w gospodarce, co tłumaczy zmianę standardu. Pod koniec XVIII wieku - w oparciu o dorobek wczesnej myśli ekonomicznej, przede wszystkim merkantylizmu i fizjokratyzmu - zaczęła kształtować się ekonomia klasyczna, która wraz z ekonomią neoklasyczną oraz nową ekonomią klasyczną (głównie monetaryzmem) tworzy tzw. główny nurt ekonomii, stworzony do opisu gospodarki rynkowej. Problemy społeczne i gospodarcze, które występują w gospodarce rynkowej, przyczyniły się do rozwoju alternatywnych ujęć. Początkowo były nimi szkoła historyczna, której przedstawiciele negowali istnienie ogólnie obowiązujących praw ekonomii, socjalizm utopijny i ekonomia marksowska. Współcześnie znaczenie tych teorii uległo silnemu ograniczeniu, natomiast rozwinęły się i utrzymują swoje pozycje ekonomia instytucjonalna (w tym schumpeterowska - ewolucyjna) oraz keynesowska, której ukształtowanie jest dziełem poprzedników i następców Keynesa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008 i 2019; Landreth, Colander, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998;

Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 1994; A.Glapiński, Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków. Wokół teorii Josepha Aloisa Schumpetera, SGH, Warszawa 2003; A.Glapiński, Meandry historii ekonomii. Między matematyką a poezją, SGH, Warszawa 2006; W.Nasiłowski, Zarys historii myśli ekonomicznej, Key Text, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma:

1. pogłębioną wiedzę z teorii ekonomii w stosunku do wiedzy uzyskanej w trakcie zajęć z podstaw ekonomii, mikroekonomii i makroekonomii,

2. usystematyzowaną wiedzę z teorii ekonomii, którą może przypisać do odpowiednich szkół myślenia, a także do czołowych twórców ekonomii,

3. wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie podstawowych zagadnień ekonomicznych w ramach realnych systemów gospodarczych w różnych epokach.

Umiejętności:

Student jest w stanie:

1. dokonywać oceny aktualnych zdarzeń gospodarczych z punktu widzenia różnych teorii ekonomicznych,

2. przypisać poglądy ekonomiczne, w tym odnoszące się do bieżących wydarzeń gospodarczych, konkretnym teoriom ekonomicznym i dokonywać ich oceny w ramach tych teorii,

3. dokonywać oceny wypowiedzi na tematy gospodarcze przedstawicieli nauki oraz praktyki gospodarczej,

4. śledzić i/lub brać udział w debatach ekonomicznych.

Kompetencje społeczne:

W przypadku zainteresowania absolwenta pracą naukową historia myśli ekonomicznej służy:

1. dokonaniu przez niego wyboru własnego pola badawczego,

2. poprawnemu umiejscowieniu własnego pola badawczego w całokształcie myśli ekonomicznej.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 67.00%

referaty/eseje: 33.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ryszard Bartkowiak, Adam Czerniak, Ireneusz Dąbrowski, Danuta Drabińska, Bożena Horbaczewska, Małgorzata Korczyk, Maria Lissowska, Piotr Maszczyk, Ryszard Rapacki, Aleksander Sulejewicz, Renata Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ryszard Bartkowiak, Ireneusz Dąbrowski, Danuta Drabińska, Mateusz Guzikowski, Bożena Horbaczewska, Marta Kightley, Grzegorz Konat, Małgorzata Korczyk, Maria Lissowska, Sebastian Stępień, Aleksander Sulejewicz, Renata Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ryszard Bartkowiak, Marcin Będzieszak, Danuta Drabińska, Adam Glapiński, Mateusz Guzikowski, Krzysztof Jarosiński, Grzegorz Konat, Małgorzata Korczyk, Renata Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0