Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy rachunku kosztów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132360-S
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunku kosztów
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLS-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Istota, funkcje i zadania tradycyjnego rachunku kosztów w czasach współczesnych. Klasyfikacja kosztów, zasady ich ewidencji i rozliczania na obiekty kosztowe wg reguł tradycyjnego systemu rachunku kosztów. Wpływ rachunku kosztów na wycenę zapasów oraz wynik finansowy podmiotu. Rodzaje i metody kalkulacji w tradycyjnym modelu rachunku kosztów. Kalkulacja kosztów w rachunku kosztów standardowych.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z problemami wyodrębniania, grupowania, rejestrowania i rozliczania kosztów w jednostkach gospodarujących. Ukazanie tradycyjnego rachunku kosztów jako narzędzia pomiaru wyniku finansowego i wyceny zapasów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Karmańska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022, rozdziały 8-10.

G.K. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, MAC Consulting/Difin 2017, rozdział 2.

S. Sojak, Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami, SKwP ZG Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Wyd. CH Beck, Warszawa 2009, rozdział 3 i 8.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student powinien znać zasady klasyfikowania kosztów wynikające z polskiego prawa bilansowego.

2. Student powinien znać zasady i metody rozliczania kosztów produkcji pomocniczej i podstawowej stosowane w tradycyjnym modelu rachunku koszów.

3. Student powinien znać istotę rachunku kosztów standardowych oraz obowiązujące w tym modelu zasady kalkulacji wytwarzanego produktu.

Umiejętności:

1. Student powinien umieć identyfikować, grupować i ewidencjonować koszty zgodnie z wymaganiami prawa bilansowego.

2. Student powinien umieć zgromadzić dane niezbędne do podjęcia decyzji o wyborze procedury rozliczenia kosztów produkcji pomocniczej oraz kosztów produkcji podstawowej a także rozliczyć powyższe koszty zgodnie z zasadami tradycyjnego model rachunku koszów.

3. Student powinien umieć zinterpretować wyniki kalkulacji kosztów.

Kompetencje społeczne:

1. Student powinien poszerzyć swoje kompetencje w zakresie pracy w grupie.

2. Student powinien znać i rozumieć zasady dobrych praktyk rachunku kosztów.

3. Student powinien rozumieć otoczenie społeczno-gospodarcze jednostki.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Paszula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zuzanna Świerc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0