Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110640-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz sygnatura110590 Zarządzanie (W) oraz

syg. 110600 Zarzadzanie (K)

Pełny opis:

Wykład (sygn. 110590)

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat przedmiotu i rozwoju nauk o zarządzaniu oraz wiedzy na temat podstawowych teoretycznych i praktycznych problemów zarządzania organizacjami. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie uczęszczania na ten przedmiot powinny zainteresować studenta problemami zarządzania, pokazać związek nauk o zarządzania z innymi dyscyplinami nauki, pokazać możliwości doskonalenia organizacji, jakie daje znajomość teorii i naukowych metod organizacji i zarządzania.

Konwersatorium (sygn. 110600)

Celem zajęć jest pokazanie studentom najważniejszych wyzwań, z jakimi stykać się muszą menedżerowie współczesnych organizacji biznesowych. Analizując konkretne przypadki, rozwiązując kolejne dylematy menedżerskie studenci w praktyce mogą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności rozwiazywania problemów, z jakimi będą się stykali w swojej karierze zawodowej. Założeniem zajęć jest pokazanie zastosowania w praktyce wiedzy, modeli, teorii, które studenci mogli poznać na wykładzie. Omawiane podczas zajęć przypadki będą dotyczyć najważniejszych obszarów zarządzania wymienionych dalej w sylabusie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Wykład: Podstawy zarządzania, praca zbiorowa pod red. M. Strużyckiego, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2008.

Konwersatorium: Najgorsze strategie i praktyki zarządzania. Historie upadków przedsiębiorstw, red. M.Pindelski, SGH, Warszawa 2008; Nowe modele biznesowe, red. P.Płoszajski, wyd. II popr., Oficyna Wyd. SGH, 2006; W.Tapscott, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, WAiP, 2008.

Literatura uzupełniająca:

Wykład: R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Konwersatorium: A.K.Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2004; Testament Druckera, MT Biznes Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. Rozumie cele i przedmiot nauk o zarządzaniu i odróżnia nauki o zarządzaniu od innych dyscyplin naukowych.

2. Ma wiedze z zakresu poszczególnych obszarów i funkcji zarządzania organizacją.

3. Zna narzędzia i techniki pozwalające usprawnić funkcjonowanie organizacji oraz rozwiązywać różnych klas problemy zarządzania organizacją.

Umiejętności:

Student:

1. Umie zidentyfikować podstawowe problemy zarządzania organizacją zgodnie z terminologią "nauk o zarządzaniu".

2. Potrafi zastosować w praktyce podstawowe narzędzia zarządcze i analityczne pozwalające usprawnić funkcjonowanie organizacji.

3. Posiada umiejętność wnioskowania oraz proponowania własnych rozwiązań w zakresie efektywnego zarządzania organizacją.

Kompetencje społeczne:

Student:

1. Potrafi poprawnie formułować i uzasadniać własne sądy w ważnych sprawach z zakresu zarządzania organizacją.

2. Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy przez całe życie oraz rozwija nawyk samokształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Gigol, Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Anna Krejner-Nowecka, Celina Sołek-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Gigol, Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Anna Krejner-Nowecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Gigol, Anna Krejner-Nowecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0