Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Preferencje 20241: Studia licencjackie stacjonarne (SLLD + SLLA) PRE-20241-LIC-D

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20241-PRE - Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20241-PRE
136081-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course consists in viewing and discussing a selection of six of the most conspicuous achievements of American cinematography of the 20th century, representing different genres. The substantive analysis and discussion of the selected aspects of each movie will be prompted and supported by linguistic workout materials compiled by the teacher in a manner similar to the CBF course (7355-01 at the day of opening it), my very first one using such a formula.

1 Introductory class

2 "Singin In The Rain": viewing

3 "Singin In The Rain": discussion and follow-up

4 "Citizen Kane": viewing part 1

5 "Citizen Kane": viewing part 2 and discussion

6 "Citizen Kane": film noir (presentation and discussion)

7 "Citizen Kane": as cinematographic innovation

8 "High Noon": viewing

9 "High Noon": discussion and follow-up

10 "12 Angry Men": viewing

11 "12 Angry Men": discussion and follow-up

12 "Easy Rider": viewing

13 "Easy Rider": discussion and follow-up

14 Course round-up

15 C

Strona przedmiotu
110561-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Accounting is an information system that collects and processes economic information about assets, liabilities and shareholder equity. Accounting reports this information in financial statements. The purposes and functions of accounting. Measurement of assets, liabilities and shareholder equity. The internal structure of assets, liabilities and shareholder equity. How to measure the net income. The assessing of liquidity, solvency and effectiveness. Financial statements.

Strona przedmiotu
120551-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course covers different problems related to informative function of accounting such as: external user's needs, financial report's structure and its information value, quality of reported information, the influence of accounting policy on the quality of reported information as well as the role of financial accounting as a information source for managers.

Strona przedmiotu
121000-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Materiał obejmuje elementy algebry liniowej: przestrzenie liniowe, odwzorowania liniowe, funkcjonały dwuliniowe w tym iloczyny skalarne, elementy analizy wypukłej.

Strona przedmiotu
121001-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lecture material includes elements of linear algebra: linear spaces, linear representations, billinear functionals including scalar products and also elements of convex analysis.

Strona przedmiotu
130910-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Alternatywne aktywa inwestycyjne składają się na znaczną część wolumenu inwestycji profesjonalnych inwestorów instytucjonalnych. W ramach zajęć studentom zostanie przedstawiona charakterystyka najważniejszych alternatywnych klas aktywów inwestycyjnych, tworzących obok tradycyjnych klas aktywów inwestycyjnych, spektrum inwestycji dla inwestorów instytucjonalnych.

Strona przedmiotu
131771-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course concentrates on the US variety of the English language (called General American). Throughout the course the students will be acquainted with the most important features of the most characteristic sounds of the standard American accent. Both most significant differences and similarities between Polish and English will be demonstrated. Presentations on a given aspect will be delivered by the instructor and followed by an extensive range of practical exercises with theory being reduced to the minimum. Students will be receiving feedback concerning the mistakes they make with suggestions on how to avoid them.

The instructor will pay special attention to negative interference of the native language of the students (predominantly Polish) in English (phonetic interference),

Main differences between British (Received Pronunciation) and American English (General American) will be discussed as well so that students are consistent in the variety they have chosen. British English e

Strona przedmiotu
136811-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course will be organized into four groups of subjects:

1. Changing American economic role in the world; 2. American foreign policy goals and ways of reaching them;

3. McDonalization (standardization) of the world;

4. American role in climatic change and reacting to it.

Strona przedmiotu
131080-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami oceny korzyści, kosztów oraz efektywności w ochronie zdrowia. Zaprezentowane zostaną podstawowe podejścia używane w analizie ekonomicznej programów zdrowotnych z podkreśleniem ich uniwersalności i możliwości wykorzystania do ocen programów wdrażanych innych dziedzinach gospodarki. W szczególności przedstawiona zostanie idea szacowania efektów oddziaływania (konsekwencji), która znajduje zastosowanie również w ocenie programów gospodarczych i społecznych. Przedstawione zostaną także podstawy metody badania efektywności DEA. Częścią przedmiotu jest laboratorium komputerowe, podczas którego studenci uczą się wykorzystywać poznane metody.

Strona przedmiotu
120030-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Miejsce i rola analizy ekonomiczno-finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Analiza majątku przedsiębiorstwa, wielkości i struktury jego kapitałów, poziomu i struktury wyniku finansowego. Ocena ryzyka operacyjnego i finansowego. Kompleksowa ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Modele dyskryminacyjne w systemie wczesnego ostrzegania. Analizy porównawcze. Analizy gospodarki pieniężnej, płynności finansowej i efektywności gospodarowania wybranych przedsiębiorstw.

Strona przedmiotu
121410-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rola analizy finansowej. Metody i podstawy informacyjne. Wstępna analiza sprawozdań finansowych. Wymogi rzetelnej analizy finansowej. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Ocena wartości dodanej (wykreowanej). Wycena przedsiębiorstw. Dźwignia operacyjna i dźwignia finansowa. Identyfikacja zagrożeń. Ocena projektów inwestycyjnych.

Strona przedmiotu
136480-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rola analizy finansowej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego (JST). Analiza sprawozdań budżetowych i finansowych. Ocena kondycji finansowej JST. Analiza finansowa i budżetowa samorządowych osób prawnych i zakładów budżetowych. Analiza finansowa spółek komunalnych. Zagrożenie finansowe (fiscal distress). Analiza długookresowa.

Strona przedmiotu
136110-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do systemu SAS. Analiza szeregów czasowych. Wyznaczanie trendów. Analiza okresowości i sezonowości w szeregach czasowych. Wygładzanie szeregów czasowych. Dekompozycja szeregu czasowego. Prognozowanie przyszłego poziomu zjawisk ekonomicznych. Ocena jakości modeli prognostycznych.

Strona przedmiotu
121520-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele analizy koniunktury i badania rynków zagranicznych. Źródła cykliczności w gospodarce. Współczesny cykl koniunkturalny i jego przebieg. Metody diagnozowania i prognozowania koniunktur oraz badań rynkowych. Analizy rynkowe: rynek surowców mineralnych i rolnych, dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych, rynek usług. Koniunktura w gospodarce a handel międzynarodowy.

Strona przedmiotu
13A0N0-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia polegają na konwersatoryjnym wprowadzeniu do zagadnienia analiz kosztów i korzyści oraz modelowania ekonomicznego w arkuszu kalkulacyjnym oraz - pod kontrolą prowadzącego - samodzielnym wykonaniu przez studenta modelu analizy kosztów i korzyści w arkuszu kalkulacyjnym

Strona przedmiotu
121010-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz semestralny plan zajęć.

Strona przedmiotu
121600-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz semestralny plan zajęć.

Strona przedmiotu
13A0I0-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wykształcenie umiejętności praktycznej analizy procesów logistycznych. W pierwszej fazie zajęć, ćwiczona będzie umiejętność dezagregacji procesów logistycznych na jej bazowe elementy zgodnie z sekwencją następowania po sobie czynności logistycznych, następnie ćwiczone będzie tworzenie KPI poprzez definicję celu, określenie miernika oraz standardu referencyjnego jego wykonania. Na koniec zajęć, studenci stworzą siatkę oceny procesów logistycznych wg metody Balance Scorecard przykładowych procesów logistycznych w pierwszej konfiguracji systemu, a na kolejnych zajęciach w alternatywnej konfiguracji systemu (po zmianie).

Strona przedmiotu
132010-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz semestralny plan zajęć.

Strona przedmiotu
120521-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lectures are devoted to analytical and design aspects of information systems implementation and management.

Strona przedmiotu
121421-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

See semester study programme.

Strona przedmiotu
136120-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany jest w laboratorium komputerowym, opiera się na rozwiązywaniu praktycznych zadań z zakresu finansów i zarządzania wraz z omawianiem niezbędnej funkcjonalności Excela.

Strona przedmiotu
132741-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is meant to prepare for working either in one of the big international auditing firms (so called Big Four) or in an international corporation with global reporting requirements (for example a Polish subsidiary reporting financial data to its international headquarter). All major aspects of financial auditing and controlling are covered with a particular stress on international perspective.

Strona przedmiotu
132740-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specyfiką pracy w dużych spółkach audytorskich, a także w spółkach działających na wielu rynkach międzynarodowych z rozbudowanym systemem kontrolingu.

Strona przedmiotu
13A100-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu przedstawione zostaną podstawy teorii aukcji i projektowania mechanizmów, oraz przykłady ich zastosowania w rzeczywistych scenariuszach ekonomicznych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i ćwiczeń, w ramach których studenci poznają i doskonalą metody matematyczne i algorytmiczne oraz analizują przykłady wykorzystania aukcji w praktyce gospodarczej, takie jak aukcje online (np. AdWords), aukcje CO2, czy aukcje częstotliwości.

Strona przedmiotu
120110-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota i rodzaje badań marketingowych. Proces badawczy. Planowanie badania marketingowego. Badania marketingowe wtórne i pierwotne. Metody ankietowe. Metody jakościowe. Metody obserwacyjne. Metody eksperymentalne. Dobór prób w badaniach marketingowych. Badania marketingowe w wybranych obszarach zastosowań. Etyka realizacji badań marketingowych.

Strona przedmiotu
121020-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują wykład oraz ćwiczenia w laboratorium komputerowym. Studiowanie "Badań operacyjnych" wymaga znajomości matematyki z pierwszego roku studiów oraz podstaw statystyki opisowej i matematycznej. Koncepcja nauczania tego przedmiotu zakłada znacznie większy nacisk na zastosowania niż teorię. Program przedmiotu stanowi przegląd nowoczesnych ilościowych metod zarządzania.

Strona przedmiotu
121031-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Banking system. Bank typology with legislative and institutional aspects of banking activity. Central bank and monetary policy instruments. Bank system supervision and supervisory regulations. Deposits guarantee schemes. Classification and description of bank operations. Basics of banks' financial reporting and financial standing analysis. Banking risk - the concept, classification, methods of analysis and management.

Strona przedmiotu
132401-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Basel III/IV regime. EU - and Member States' domestic banking law. Legal forms of conducting banking activities, banking licenses, banking transnational groups and conglomerates. Operations in the banking sector. Liabilities of the bank. Supervising institutions on the solo- and consolidated basis. Financial supervision on group level. Deposit guarantees and resolution. Central banking - legal aspects. Mortgage banking. Para bank institutions. Fintech, consumer protection and ESG regulations.

Strona przedmiotu
121030-D
Zajęcia przedmiotu
Preferencje - Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia prowadzącego - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

System bankowy. Rodzaje banków oraz podstawy prawne ich funkcjonowania. Bank centralny i instrumenty polityki pieniężnej. Nadzór i regulacje nadzorcze. Gwarantowanie depozytów. Operacji bankowe. Elementy etyki w bankowości. Podstawy sprawozdawczości finansowej i analiza sytuacji finansowej banku. Ryzyko w bankowości - pojęcie, klasyfikacja, metody analizy i zarządzania.

Strona przedmiotu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0