Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Econometrics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 315011-D
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Advanced Econometrics
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

See semester study programme.

Pełny opis:

The aim of the lecture is to teach students so that they are able:

1. to use econometric modelling tools in estimating the strength and direction of economic relationships,

2. to use time-series models in analyzing the dynamic response of the economy to structural shocks,

3. to use time-series models in macroeconomic forecasting,

4. to evaluate the quality of economic forecasts,

5. to work with advanced econometric software packages (e.g. R-project),

6. to conduct an econometric research project.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R.C. Hill, W.E. Griffiths, G.C. Lim, 2012. Principles of Econometrics, Wiley ;

2. W.H.Greene, 2006. Econometric Analysis, Prentice-Hall.

3. Alistair Dieppe, Romain Legrand and Björn van Roye, 2016. The BEAR toolbox, ECB WP 1934

Literatura uzupełniająca:

1. Ca' Zorzi M., Kolasa M., Rubaszek M., 2017. Exchange rate forecasting with DSGE models, Journal of International Economics 107: 127-146

Efekty uczenia się:

Wiedza:

The students will know how to estimate and veryfy an econometric model

The students will know how to estimate panel data model

The students will know how to estimate VAR models

The students will know how to conduct and evaluate the quality of econometric forecast

Umiejętności:

The students will be able to estimate and veryfy an econometric model

The students will be able to estimate panel data model

The students will be able to estimate VAR models

The students will be able to conduct and evaluate the quality of econometric forecast

Kompetencje społeczne:

Students should have improved team-working and presentation skills

Students should have improved their understending of the significance of economics for human development

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 100.00%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0