Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 239170-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie roli lobbingu i grup interesu w Unii Europejskiej i mają charakter warsztatowy. Zajęcia będą koncentrowały się na praktycznym wymiarze lobbingu w UE oraz w Polsce, szczególnie w zakresie analizy kampanii lobbingowych oraz uwarunkowań stosowania wybranych narzędzi i instrumentów wywierania wpływu. Zajęcia prowadzone są w ramach projektu Jean Monnet Module: Interest representation and policy-making in the European Union.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom i wspólna analiza wybranych kampanii lobbingowych prowadzonych przez głównych aktorów na europejskiej scenie lobbingu. Zajęcia zmierzają nie tylko do wyjaśnienia na czym polega lobbing w UE i jaką rolę odgrywa w procesie podejmowania decyzji, ale też do ukształtowania praktycznych umiejętności analizy i prowadzenia kampanii lobbingowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. U.Kurczewska, Organizacje biznesu w Unii Europejskiej. Aktorzy, strategie, interesy, reguły, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016; Jasiecki K., Molęda-Zdziech M., Kurczewska U., Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006 2. U.Kurczewska, Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej. Proces konsolidacji systemu, PWN, Warszawa 2011 ; M. M. Wiszowaty Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

A.Sławik, Lobbing w strategiach przedsiębiorstw, WUJ, Kraków 2009; K.Jasiecki (red.), Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście, IFiS PAN, Warszawa 2012; D.Cohen, EU Lobbying: Empirical and Theoretical Studies, Routledge 2009; D.Coen, J.Richardson (red.), Lobbying the European Union: Institutions, Actors and Issues, Oxford University Press, 2010; P.Kuczma, Lobbing w Polsce, Toruń 2010; U.Kurczewska (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów, WUW, Warszawa 2008; R.van Schendelen, Machiavelli w Brukseli. Sztuka lobbingu w Unii Europejskiej, GWP, Gdańsk 2006

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student:

1. ma wiedzę na temat roli lobbingu i grup interesu w politykach Unii Europejskiej.

2. poznał najważniejsze metody, narzędzia i instrumenty lobbingu stosowane wobec instytucji krajowych i UE.

3. rozumie złożoność systemów reprezentacji interesów w Europie.

Umiejętności:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student umie:

1. Analizować istotę i rolę grup interesu i lobbingu w Unii Europejskiej.

2. Zidentyfikować interesy najważniejszych aktorów mających wpływ na unijny proces podejmowania decyzji.

3. Potrafi ocenić skuteczność zasad etycznych i norm prawnych działalności lobbingowej.

Kompetencje społeczne:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student wykazuje:

1. Zdolność i kreatywność w wykorzystaniu posiadanej wiedzy do analizy wybranych kampanii lobbingowych.

2. Zrozumienie wielowymiarowości sfery publicznej i możliwości wielorakich jej interpretacji.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

referaty/eseje: 20.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Kurczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Kurczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0