Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 237500-S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-FIR
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-POD
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wpływ podatków na firmę i na wartość firmy. Podstawowe elementy konstrukcyjne podatku dochodowego od osób prawnych. Możliwości planowania oraz kontroli nad przychodami i kosztami podatkowymi. Podstawowe elementy podatku VAT. Możliwości planowania rozliczeń VAT w sposób ograniczający koszt pieniądza w czasie. Podstawowe elementy międzyn. regulacji podatkowych i ich wpływ na wynik firmy funkcjonującej w środowisku międzynarodowym.

Pełny opis:

Przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania kluczowych podatków z punktu widzenia firmy (podatek dochodowy od osób prawnych, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od wynagrodzeń) oraz regulacji międzynarodowych wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorcy działającego na rynku międzynarodowym (dyrektywy Unii Europejskiej, bilateralne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Zapoznanie studentów z obszarami, w których podatki mogą mieć wpływ na wartość firmy oraz praktycznych ich zarządzaniem. Przedstawienie finansowych i pozafinansowych elementów wartości firmy, na które wpływ mieć będą kwestie podatkowe. Wskazanie sposobów zarządzania podatkami w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem procesów optymalizacyjnych oraz zarządzania ryzykiem podatkowym. Nauczenie identyfikacji zagadnień, w których menedżer powinien zwracać uwagę na podatki, aby zapewnić właściwy rozwój zarządzanego przedsiębiorstwa. Rozwiązania licznych case studies dotyczących powyższych zagadnień.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. I i II, red. H. Litwińczuk;

Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. Andrzej A. Szablewski i R. Tuzimek.

Literatura uzupełniająca:

Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, red. nauk. P. Stanisławiszyn, T. Nowak, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student powinien zrozumieć w jaki sposób podatki wpływają na wartość firmy (finansową i pozafinansową).

2. Student powinien poznać podstawowe konstrukcje podatków mających największy wpływ na wartość firmy.

3. Student powinien poznać wpływ międzynarodowych aktów prawnych dotyczących podatków na wartość firmy działającej na rynku międzynarodowym.

Umiejętności:

1. Student powinien nauczyć się identyfikować obszary działalności przedsiębiorstwa, gdzie zarządzanie podatkami może zwiększyć jego wartość.

2. Student powinien posiąść umiejętność analizy sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa w celu zidentyfikowania obszarów, gdzie możliwe jest efektywne zarządzanie kwestiami podatkowymi.

3. Student powinien posiąść umiejętność zarządzania podatkami, która tworzy dodatkową wartość dla firmy.

Kompetencje społeczne:

Student gotów jest do krytycznej analizy uwarunkowań podatkowych w działalności gospodarczej.

Student gotów jest do samodzielnego projektowania działalności gospodarczej zgodnej z kształtowaniem wartości rynkowej firmy.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

referaty/eseje: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Stępniak, Aleksander Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Stępniak, Aleksander Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0