Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polish for Foreigners - Beginning Polish (CNJO)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 236201-D
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polish for Foreigners - Beginning Polish (CNJO)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Students should be able to survive in everyday situations as early as possible. Grammar is introduced only to organise knowledge of the language and use of word endings. The participants of the course gradually learn more and more complicated structures and are able to express wishes and ask the questions, describe things and people, ask the way, do shopping, buy a ticket, order a taxi etc. Students are taught four disciplines: speaking, listening, reading and writing.

Pełny opis:

The main aim of the course is teaching communication skills; students should be able to survive in everyday situations as early as possible. Grammar is introduced only to organise knowledge of the language and use of word endings. The participants of the course gradually learn more and more complicated structures and are able to express wishes and ask the questions, describe things and people, ask the way, do shopping, buy a ticket, order a taxi etc. Students are taught four disciplines: speaking, listening, reading and writing.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Recommended reading:

B.Serafin, A.Achtelik, Miło mi panią poznać. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005; J.Lechowicz, J.Podsiadły, Ten, ta, to - Ćwiczenia gramatyczne nie tylko dla cudzoziemców, Wing, Łódź 2001; M.Małolepsza, A. Szymkiewicz, Hurra!!! Po polsku, Prolog, Kraków 2006; D.Gałyga, Ach, ten język polski! Ćwiczenia komunikacyjne. Universitas, Kraków 2001; M.Kowalska, Polish in 4 weeks. Rea, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

M.Małolepsza, A.Szymkiewicz "Hurraaa po polsku1", Prolog, Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

The course is focused on the communication skills - students should be able to survive in everyday situations as early as possible. Students are taught four disciplines: speaking, listening, reading and writing.

Umiejętności:

Ability of expressing wishes and asking questions in everyday situations, reading short texts, understanding short text and information (written and spoken).

Kompetencje społeczne:

The focus is educating creative and reflective students with linguistic and cultural competencies of the students with the skills to communicate in Polish,find their way in society, different culturally, mastery and striving for development of intercultural attitudes, based on mutual understanding and respect for linguistic and cultural diversity.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0