Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235400-D
Kod Erasmus / ISCED: 10.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo gospodarcze
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studia nad regulacjami prawnymi oraz instytucjami międzynarodowej współpracy gospodarczej. Celem przedmiotu jest przedstawienie specyfiki środowiska prawnego w jakim działają podmioty prawa handlu międzynarodowego (WTO, ICC), finansów międzynarodowych (IMF, Komitet Bazylejski)i międzynarodowego prawa inwestycyjnego (ICSID, NAFTA), ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego governance gospodarczego.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów ze źródłami międzynarodowych regulacji w obszarze współpracy gospodarczej, ich rolą w kształtowaniu porządku międzynarodowego i w stosunkach wewnątrzpaństwowych. Zakresem wykładu objęte są: - prawo finansów międzynarodowych, - ochrona bezpośrednich inwestycji zagranicznych, - prawo handlu międzynarodowego, - governance gospodarczy, - prawo sankcji gospodarczych. Przedmiot ma współtworzyć, z innymi przedmiotami, wiedzę studenta o współczesnych wyzwaniach międzynarodowych stosunków gospodarczych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona regulacjom WTO, IMF, (Grupy) Banku Światowego oraz transgranicznych sieci regulacyjnych (np. Komitetu Bazylejskiego ds. nadzoru bankowego).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

M. Menkes, Stosowanie sankcji gospodarczych w prawie międzynarodowym, Duet 2011.

M. Menkes, Uwarunkowania międzynarodowego governance finansowego [w:] Wkład nauk ekonomicznych w rozwój gospodarki opartej na wiedzy, M. Czerwonka (red.), Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2014, ss. 141-156.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada wyspecjalizowaną wiedzę na temat genezy i systematyki międzynarodowego prawa gospodarczego.

2. Student zna specyfikę środowiska prawnego w międzynarodowym obrocie gospodarczym i konsekwencji funkcjonowania na styku prawa publicznego i prywatnego.

3. Student potrafi określić wpływ otoczenia regulacyjnego na międzynarodowe i krajowe transakcje gospodarcze.

Umiejętności:

1. Student umie wskazać obowiązujące w danej sferze relacji gospodarczych normy prawa międzynarodowego gospodarczego.

2. Student potrafi zinterpretować podział zakresów materialnych w międzynarodowym prawie gospodarczym.

3. Student posiada umiejętność przewidywania skutków prawnych włączenia się w międzynarodowy obrót gospodarczy.

Kompetencje społeczne:

1. Student umie oceniać zagrożenia prawne związane z działalnością gospodarczą.

2. Student umie stosować instrumenty prawne do potrzeby realizacji własnych celów, w tym argumentacji - wypracowywania kompromisów.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 80.00%

inne: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0