Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Non-Governmental Organizations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235121-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Non-Governmental Organizations
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for ITH - masters
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMT-TMH
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Analysis of functioning and institutional aspects of international non-governmental organisations. The principle goal of the course is to show role and relevance of non-governmental in international relations while using instruments of public international law.

Pełny opis:

Familiarise students with the roots of non-governmental organisations, their role in international order and domestically. Institutional and functional approach to the subject-matter should contribute towards student's knowledge about global problems in international relations.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A.K. Lindblom, Non-Governmental Organizations in International Law, Cambridge 2013.

Literatura uzupełniająca:

Th. G. Weiss, L. Gordenker, NGOs, The UN and Global Governance, London 1996.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Knowledge of the theory, establishment and legal status of non-governmental organisations

Knowledge of the role of non-governmental organisations in the world

Knowledge of the relationship between international non-governmental organisations - international institutions -states

Umiejętności:

The ability to analyse and critically assess the role of non-governmental organisations in the contemporary international relations

The ability to interpret division of powers between non-governmental organisations and other actors of international relations

The ability to foresee effects of non-governmental organisations' actions at the international stage

Kompetencje społeczne:

The ability to formulate opinions concerning the influence of non-governmental organisations on the international stage

The student understands and applies in practice the basic principles of ethics

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 40.00%

egzamin testowy: 60.00%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0