Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 234080-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0419) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-HR
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MEN
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZAR
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Znaczenie innowacji w rozwoju cywilizacji oraz w kształtowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Cechy procesów innowacyjnych. Firma innowacyjna. Strategie innowacji w przedsiębiorstwie. Rozwój nowego produktu i nowej technologii. Ocena ekonomiczna przedsięwzięć innowacyjnych. Kreatywność, zarządzanie wiedzą a innowacyjność. Wynalazczość. Własność intelektualna i jej ochrona. Narodowy/ Regionalny System Innowacyjny.

Pełny opis:

Celem zajęć jest omówienie najważniejszych uwarunkowań działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, jak również zagadnień dotyczących formułowania strategii innowacyjnej, oceny ekonomicznej przedsięwzięć innowacyjnych oraz zarządzania projektem innowacyjnym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Zarządzanie innowacjami, R. Knosala, A. Boratyńska-Sala, M. Jurczyk- Bunkowska, A.Moczała, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014. Zarządzanie innowacjami, Harvard Business Review, Wyd. Helion, Gliwice 2003.

Literatura uzupełniająca:

J.Baruk, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006; A.Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

B.Bojewska, Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, SGH, Warszawa 2009. S.Łobejko, Innowacje otwarte źródłem konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2010. A.Skowronek - Mielczarek, Efektywność organizacji sieciowych i miary ich innowacyjności, [w:] Innowacje w organizacjach sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, red. B.Bojewska, OW SGH, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student rozumie różnice między innowacją a inwencją oraz dyfuzją innowacji oraz zna sposoby pomiaru innowacyjności przedsiębiorstw.

2. Student zna najważniejsze modele procesu innowacji oraz techniki kreatywności.

3. Rozumie różnicę między ogólną strategią firmy a strategią innowacji.

Umiejętności:

1. Student potrafi ocenić poziom innowacyjności przedsiębiorstwa.

2. Student potrafi wskazać sposoby pozyskiwania innowacji przedsiębiorstwa.

3. Student potrafi przygotować ocenę projektu innowacyjnego przedsiębiorstwa.

Kompetencje społeczne:

1. Student potrafi gromadzić informacje niezbędne do oceny innowacyjności przedsiębiorstw.

2. Student potrafi wykorzystać informacje do opracowania studiów przypadków w zakresie strategii innowacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Bojewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Bojewska, Mikołaj Pindelski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Bojewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Pindelski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Bojewska, Mikołaj Pindelski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Bojewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0