Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

e-Gospodarka i otoczenie społeczno-prawne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 233160-P
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: e-Gospodarka i otoczenie społeczno-prawne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMP-EBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMP-MIS
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Społeczeństwo informacyjne. Przemiany struktur społecznych i gospodarczych związane z zastosowaniami technik informacyjnych (ICT). Historia technik informacyjnych. Przemiany wywoływane przez ICT w: społeczeństwie, gospodarce, kulturze i polityce. Zagadnienia etyczne rozwoju technik informacyjnych. Zagrożenia związane z rozwojem ICT. Sieci społecznościowe i ich rola we współczesnym społeczeństwie. Prawne aspekty ICT. Jednostka wobec sieci.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z gospodarczymi, społecznymi, kulturowymi, politycznymi i prawnymi aspektami rozwoju ICT. Przedstawienie podstawowych zagadnień i problemów związanych z wpływem ICT na współczesną cywilizację. Objaśnienie technologicznych i ekonomicznych podstaw tych zjawisk. Określenie wzajemnych związków pomiędzy zastosowaniami ICT a przemianami zachodzącymi obecnie we wszystkich obszarach współczesności. Uświadomienie szans i zagrożeń wynikających z dokonujących się przemian.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Goliński, Społeczeństwo informacyjne - geneza koncepcji i problematyka pomiaru, OW SGH, Warszawa 2011; K. Polańska, Sieci społecznościowe. Wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, OW SGH Warszawa 2013; Komunikacja mobilna. Nowe oblicza gospodarki, społeczeństwa i biznesu, red. M. Goliński i K. Polańska, OW SGH, Warszawa 2010; M. Goliński, E-administracja jako infrastruktura cyfrowego autorytaryzmu, Roczniki KAE, Nr. 56, Warszawa 2020, M. Goliński, Gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne, techniki informacyjne - refleksje i kilka wątpliwości, w: Karmańska, A. (red.) Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

M.Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007; M. Castells, Communication Power, Oxford University Press Inc., New York 2009; E. Brynjolfsson, A. McAfee, Drugi wiek maszyny. Praca, postęp i dobrobyt w czasach genialnych technologii, MT Biznes, Warszawa, 2015; J. Kulesza, Ius internet. Miedzy prawem a etyką, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010; Geopolityczne korzenie koncepcji społeczeństwa informacyjnego, w: IT w służbie efektywnego państwa, w: Goliński, J., Kobyliński. A., Sobczak, A. (red.) IT w służbie efektywnego państwa. Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, MiO 586, OW SGH, Warszawa, 2011 oraz materiały (kejsy) do konkretnych zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

...Opisać i ocenić rolę informacji i ICT we współczesnym społeczeństwie.

...Nazwać, opisać, zinterpretować i powiązać podstawowe pojęcia związane z procesami cyfryzacji współczesnej cywilizacji.

... Nakreślić najnowsze trendy rozwoju ICT i ich potencjalny wpływ na współczesną cywilizację.

Umiejętności:

... Analizować i oceniać możliwości, sposoby i ograniczenia praktycznego wykorzystania ICT w społeczeństwie i gospodarce.

...Aktualizować swoją wiedzę dotyczącą tej problematyki.

...Dostrzegać szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem ICT w gospodarce i społeczeństwie.

Kompetencje społeczne:

...Umiejętność organizowania pracy zespołowej - dzięki opracowywaniu prezentacji w zespołach.

...Umiejętność pozyskiwania potrzebnych materiałów i informacji z sieci Internet i literatury przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 20.00%

referaty/eseje: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0