Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Integracja walutowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231780-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Integracja walutowa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład przedstawia genezę i ewolucję koncepcji optymalnych obszarów walutowych stanowiących podstawę teoretyczną procesów integracji walutowej. Omówione zostaną formy integracji walutowej - wertykalne i horyzontalne. Analizie poddane zostaną historyczne i współczesne inicjatywy walutowe w tym Unia Gospodarcza i Walutowa. Szczególne miejsce zostanie poświęcone także wpływowi kryptowalut na procesy integracji walutowej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie Studentów z teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami procesów integracji walutowej. Szczególne miejsce będzie poświęcone omówieniu koncepcji optymalnych obszarów walutowych (OCA) z odniesieniem jej do dynamicznie zmieniającej się współczesnej gospodarki światowej oraz do nowych form pieniądza w tym kryptowalut

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. De Grauwe, Unia walutowa. PWE 2003 i następne

I. Zawiślińska, Optymalny obszar walutowy. Teoria i praktyka na kontynencie amerykańskim. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008

Europejska Unia Bankowa, red. nauk. M. Zaleska. Difin 2015

Literatura uzupełniająca:

L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej i strefy euro. Oficyna wydawnicza SGH, warszawa 2020,

L.Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, wyd. II, Warszawa 2009; L.Oręziak, Euro - nowy pieniądz, Wyd. Naukowe PWN, wyd. II, Warszawa 2003; L.Oręziak, Fałszywe strachy przed euro, "Przegląd" [tygodnik] z 26 sierpnia 2007.

K.Lutkowski, Od złotego do euro, Twigger S.A., Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien posiadać znajomość mechanizmów i skutków integracji walutowej

Student powinien posiadać znajomość różnych form integracji walutowej

Student powinien posiadać znajomość podstaw teoretycznych procesów integracji walutowej zachodzących we współczesnej gospodarce światowej

Umiejętności:

Student powinien posiadać umiejętność oceny skutków gospodarczych i społecznych wynikających z integracji walutowej,

Student powinien posiadać umiejętność oceny dostosowań, jakie są konieczne do uczestnictwa w przedsięwzięciu walutowym

Student powinien posiadać umiejętność porównania i oceny przedsięwzięć walutowych występujących we współczesnej gospodarce światowej

Kompetencje społeczne:

Student posiada świadomość złożoności uwarunkowań wpływających na sytuację poszczególnych państw a także przedsięwzięć walutowych.

Student dostrzega potrzebę dynamicznego ujmowania problemów i zagadnień związanych z integracją walutową

Student posiada świadomość pozaekonomicznego charakteru procesów integracji walutowej występujących we współczesnej gospodarce światowej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 70.00%

egzamin ustny: 0.00%

referaty/eseje: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0