Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka inwestowania w odnawialne źródła energii (OZE)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231770-S
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka inwestowania w odnawialne źródła energii (OZE)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot "Ekonomia OZE" ma dać uczestnikom zajęć umiejętności analizy kosztów i korzyści z realizacji inwestycji OZE w formie mikro (w systemie prosument) małych, średnich i dużych instalacji realizowanych w oparciu o technologię fotowoltaiczną, wiatrową (ląd i morze), wodną i biogazową. Podczas zajęć przedstawiane są poszczególne technologie OZE, regulacje prawne obowiązujące w Polsce jak rownież dotychczasowe doświadczenia branży OZE. W zajęciach uwzględniono kwestie mechanzmów wsparcia jak również magzynowania energii.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie ekonomicznych aspektów inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) w Polsce i na świecie. Słuchacze mają uzyskać umiejętność wyceny kosztów i zysków realizacji inwestycji na poziomie prosument oraz dużych inwestycji realizowanych w technologiach OZE takich jak: fotowoltaika, wiatr, woda, biogaz. Do analizy włączono również magazynowanie energii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. LAZARD'S LEVELIZED COST OF ENERGY ANALYSIS - VERSION 12.0

2. L. Ligus, Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii - analiza kosztów i korzyści, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

1. RENEWABLE ENERGY OPTIONS FOR THE INDUSTRY SECTOR: GLOBAL AND REGIONAL POTENTIAL UNTIL 2030, Background to Renewable Energy in Manufacturing Technology Roadmap, IRENA 2015

2. M. Bischoff,J. Jahn Economic objectives, uncertainties and decision making in the energy sector,

Journal of Business Economics 86 (2016) s. 85-102.

Publikacje własne:

Doświadczenie zawodowe lub doświadczenie dydaktyczne: Księżopolski, K. M., Wiliński, W., Bartoszczuk, P., Szkoła Główna Handlowa (Warszawa), Oficyna Wydawnicza, & Forum Ekonomiczne. (2019).Ekologia (ekoinnowacje) w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle globalnych wyzwań w?:Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów: Gospodarka, społeczeństwo i biznes. Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa.

Księżopolski, K., & Maśloch, G. (2021).Time Delay Approach to Renewable Energy in the Visegrad Group.Energies,14(7), 1928. https://doi.org/10.3390/en14071928

Księżopolski, K., Maśloch, G., & Kotlewski, D. (2020). Energetyka odnawialna ? wyzwanie dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. WRaport SGH i Forum Ekonomicznego 2020(s. s.129-166).

Księżopolski, K., Maśloch, G., & Kotlewski, D., Morawiecka M. (2022). Sektor energetyczny w dobie szoków cenowych i wojny hybrydowej, W Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2022, (s.197-240)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student dysponuje wiedzą o technologii OZE

Student potrafi wycenić koszty instalacji OZE i zysków jakie będzie generowała

Student dysponuje wiedzą na temat systemu regulacyjnego i mechanizmów wsparcia OZE

Umiejętności:

Student umie wycenić instalacje OZE

Student umie określić ryzyko inwestycyjne

Student potrafi sformułować opinie dotyczące ekonomii OZE

Kompetencje społeczne:

Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym postawiony problem z zakresu OZE.

Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi logicznie sformułować swoje argumenty.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 80.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Księżopolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Księżopolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Księżopolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0