Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Quantitative Analysis of Data

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231581-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Quantitative Analysis of Data
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Statistical databases of international flows of goods, services and production factors. The selection of data to econometric models. The transformation of data to econometric models. Gravity models. Dynamic models. Indicator analysis. Rankings of transnational corporations and countries.

Pełny opis:

Gather knowledge how to source statistics for quantitative analysis and gather knowledge how interpretate estimation results of econometrc models. The course is aimed at studying the most important international databases including statistics concerning international flows of goods, services and production factors. Additionally, the course covers studies on estimated econometric models explaining international flows (sourced from scientific publications) in order to teach the intepretations of these models.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, 2017

A. Welfe, Ekonometria, PWE, 2018

M. Podgórska, M. Gruszczyński, Ekonometria, SGH, 2008

W. F. Samuelson, S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, 2009

Literatura uzupełniająca:

E. Czarny, Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, PWE, 2013

P. Folfas, Handel mierzony wartością brutto oraz wartością dodaną - analiza porównawcza, SGH, 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student knows international databases concerning international flows of goods, services and production factors.

Student knows the gravity models and dynamic models explaining international flows of goods, services and production factors.

Student knows the trade and FDI intensity indices as well as participation in global value chains indicators.

Umiejętności:

Student is able to find and upload statistics concerning international flows of goods, services and production factors.

Student is able to inteprete the estimation of econometric model.

Student is able to interprete value of trade and FDI intensity indices as well as values of participation in global value chains indicators.

Kompetencje społeczne:

Student behaves entrepreneurially what leads to cooperation with econometricians during construction of econometric models explaining international flows of goods, services and production factors.

Student behaves entrepreneurially what leads to cooperation with statisticians during calculation of trade and FDI indices as well as participation in global value chains indicators.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 0.00%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0