Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gry w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231540-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gry w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Teoria gier jako dziedzina wiedzy. Elementy gry. Równowaga Nasha. Gry niekooperacyjne i gry kooperacyjne. Gry z równoczesnymi posunięciami i gry sekwencyjne. Wojny handlowe, procesy integracji gospodarczej, negocjacje w ramach WTO, wyścig zbrojeń i sojusze międzynarodowe jako gry. Głosowania w instytucjach międzynarodowych jako gry. Konkurencja i kooperencja międzynarodowa jako gry. Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej jako gra.

Pełny opis:

Nauczenie wykorzystywania elementów teorii gier do analizy międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych. Przedmiot zawiera elementy kursu wprowadzenia do teorii gier służące wyjaśnieniu czym są gry, strategie oraz równowagi Nasha. Przedmiot służy także zdobyciu wiedzy na temat współczesnych stosunków międzynarodowych ilustrowanych za pomocą gier.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Malawski, H. Sosnowska, A. Wieczorek, Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, PWN, 2014

E. Czarny, P. Folfas, Mikroekonomia, SGH, 2021

M. J. Osbourne, Introduction to the game theory, University of Toronto, 2000

Literatura uzupełniająca:

P. Folfas, Handel międzynarodowy w zadaniach, SGH, 2017

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie metody modelowania gier, swobodnie posługuje się narzędziami służącymi do analizy optymalności podejmowanych decyzji.

Student rozumie jak i gdzie w stosunkach międzynarodowych teoria gier może być zastosowana

Student umie rozpoznać elementy gry w rzeczywistych stosunkach międzynarodowych, przedstawić i rozwiązać proste problemy decyzyjne.

Umiejętności:

Student potrafi dokonać analizy zjawisk z zakresu stosunków międzynarodowych za pomocą teorii gier, zdefiniować problem decyzyjny i dobrać odpowiednie narzędzia, aby zbudować model.

Student umie dobrać i zastosować odpowiednie koncepcje rozwiązania do wyznaczenia optymalnego sposobu zachowania.

Student umie rozpoznać elementy teorii gier we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi zainicjować działanie na rzecz interesu publicznego przygotowując zalecenia dla polityki zagranicznej.

Student jest w stanie działać w sposób przedsiębiorczy dokonując umiędzynarodowienia działalności gospodarczej.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0