Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Controling i audyt finansowy przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 226030-S
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Controling i audyt finansowy przedsiębiorstwa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-ZFP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

1. Rola i znaczenie controllingu zarządzaniu organizacją. Audyt finansowy.

2. Balanced Scorecard.

3. Tworzenie planów finansowych.

4. Budżet oraz jego wady.

5. Konstrukcja budżetu zgodnie z metodyką rachunku kosztów działań.

6. Koncepcja zarządzania kosztami w łańcuchu wartości.

7. Rola i znaczenie audytu finansowego dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

8. Produkty badania sprawozdań finansowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat wykorzystania narzędzi controllingu w skutecznym podejmowaniu decyzji oraz planowaniu i kontroli na poziomie operacyjnym i strategicznym. Jednocześnie konieczne jest wskazanie na rolę oraz zadania audytu finansowego sprawozdań finansowych oraz przedstawienie roli oraz zadań biegłych rewidentów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, praca zbiorowa pod redakcją G. K. Świderskiej; wydanie pierwsze; MAC Sp. z o.o., Warszawa 2017;

Rewizja sprawozdań finansowych, praca zbiorowa pod red. D. Krzywdy, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

Ustawa z 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach, podmiotach uprawnionych do badania i nadzorze publicznym

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Posiada poszerzoną wiedzę na temat roli oraz zadań nowoczesnego controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Zna i rozumie koncepcje controllingu takie jak prognozowanie finansowe, budżetowanie, balanced scorecard, target costing oraz koncepcje zarządzania kosztami łańcucha wartości.

Posiada podstawową wiedzę na temat roli oraz zadań audytu finansowego oraz jego znaczenia dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Zna i rozumie zadania stojące przed biegłym rewidentem oraz cechy zawodu biegłego rewidenta (wymagane kwalifikacje, odpowiedzialność, etyka i normy wykonywania zawodu).

Zna produkty badania sprawozdań finansowych - opinia, raport i dokumentacja rewizyjna

Umiejętności:

Potrafi przygotować uproszczony plan finansowy oraz budżet.

Potrafi wymienić wszystkie elementy koncepcji Balanced Scorecard niezbędne do stworzenia skutecznego systemu zarządzanie strategią przedsiębiorstwa.

Potrafi przeanalizować koszty w łańcuch wartości oraz obliczyć koszt docelowy.

Potrafi wymienić zadania audytu finansowego oraz zadania stojące przed biegłym rewidentem.

Odróżnia cechy charakterystyczne zawodu biegłego rewidenta od cech innych zawodów finansowych

Kompetencje społeczne:

Potrafi skutecznie współpracować z innymi osobami w pionie dyrektora finansowego w organizacjach.

Rozumie znaczenie prezentacji prawidłowej informacji w sprawozdaniu finansowym dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 30.00%

egzamin testowy: 30.00%

projekty: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Szczepan Borowski, Paweł Warowny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Szczepan Borowski, Paweł Warowny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Szczepan Borowski, Paweł Warowny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Warowny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0