Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kreowanie wartości klienta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 225540-S
Kod Erasmus / ISCED: 04.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0419) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kreowanie wartości klienta
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-ZAR
Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-MEN
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Współczesne uwarunkowania i źródła budowy wartości klienta. Rodzaje wartości odgrywające istotną rolę w budowie wartości klienta. Konkurowanie wartościami o klientów. Zarządzanie wiedzą o klientach. Zarządzanie relacjami z klientami. Modele budowy satysfakcji i lojalności klienta. Segmentacja rynku. Analiza kosztów marketingowych. Metody pomiaru wartości klienta. Budowa strategii ukierunkowanych na wzrost wartości klienta. Praktyczne podejście do kreowania wartości klienta.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania wartością klienta w przedsiębiorstwie ukierunkowanym na wzrost swojej wartości. Celowi temu ma służyć między innymi: ukazanie współczesnych uwarunkowań i źródeł budowy wartości klienta, rodzajów wartości, które odgrywają istotną rolę w budowie wartości klienta, metody pomiaru wartości klienta. Po ukończeniu zajęć słuchacze powinni podnieść swoje umiejętności podejmowania optymalnych decyzji w zakresie zarządzania wartością klienta w przyszłym życiu zawodowym. Zajęcia oparte są na szerokim wykorzystaniu praktycznych przykładów kreowania wartości klienta. Zajęcia zawierają też elementy interdyscyplinarne, w tym odwołania do teorii przedsiębiorstwa, teorii konkurencji, teorii zarządzania tożsamością korporacyjna oraz komunikacją korporacyjną. Szczególny nacisk został położony na zrozumienie różnorodnych uwarunkowań decyzyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem nowych uwarunkowań i możliwości marketingu) oraz doskonalenie umiejętności podejmowania optymalnych decyzji w różnych strukturach rynku i w warunkach niepewności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Budowa wartości klienta, Teoria i praktyka, pod red. B. Dobiegały-Korony, Difin, Warszawa 2015

2. Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, pod red. B. Dobiegały-Korony i T. Doligalskiego, OW SGH, Warszawa 2011

3. Zarządzanie wartością klienta, Pomiar i strategie, pod red. B. Dobiegały-Korony i T. Doligalskiego, Poltext, Warszawa 2010

4. V. Kumar, Zarządzanie wartością klienta, PWN, Warszawa 2010

5. P. Kotler, K. Keller, Marketing, Rebis, Poznań 2012

6. R.C. Blattberg, G. Getz, J.S. Thomas, Klient jako kapitał, MT Biznes, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

1. Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa, pod red. Dobiegały-Korony, PWN, Warszawa 2009

2. H. Mruk, B. Stępień, Tworzenie wartości dla klientów z perspektywy konsumentów i przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013

3. K. Majchrzak, Klient jako współtwórca innowacji ? rozdział w książce pod red. P. Masiukiewicza, B. Dobiegały ? Korona, OW SGH, Warszawa, 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student rozumie na czym polega rola klientów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

Student rozumie istotę konkurowania wartościami dla klienta

Student jest świadomy konieczności zarządzania wiedzą o klientach

Student rozumie na czym polega rola narzędzi marketingowych w zarządzaniu relacjami z klientami

Umiejętności:

Student potrafi dokonać pomiaru wartości klienta

Student potrafi przeprowadzić analizę portfela klientów firmy

Student potrafi sformułować strategie zmierzające do wzrostu wartości klientów dla firmy

Kompetencje społeczne:

Student doskonali umiejętność formułowania strategii biznesowych na piśmie

Student doskonali kreatywność niezbędną przy formułowaniu strategii marketingowych

Student dostrzega konieczność współdziałania pracowników odpowiedzialnych za relacje z klientami z osobami realizującymi inne funkcje w przedsiębiorstwie

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

referaty/eseje: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Krzepicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Kowalczuk, Alicja Krzepicka, Katarzyna Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Krzepicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Krzepicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Krzepicka, Katarzyna Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Krzepicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0