Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Financial Accounting (ACCA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 223761-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Advanced Financial Accounting (ACCA)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Principles and rules of contemporary financial accounting - functional and information evolution of an accounting system. International accounting harmonization and standardization versus Continental and Anglo-Saxon accounting doctrines. Historical and predictive approach to the problems with measurement of assets, liabilities and economic phenomenon in an accounting versus reliability of accounting information. Intellectual assets.

Pełny opis:

The objective:

To introduce students to:

1) the measurement problems in an accounting as a consequence of transition from historical to predictive approach.

2) the impairment of assets in the context of capital maintenance.

3) the specific problems of a contemporary accounting, e.g.

a) measurement of financial instruments, investment property and construction contracts,

b) recognition of intellectual assets in an accounting,

c) recognition of lease agreements and deferred taxes in an accounting.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006; I. Olchowicz, A. Tłaczała, Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, Difin 2008; Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją G.K. Świderskiej i W. Więcława, MAC Konsulting, Difin, Warszawa 2009; K. Winiarska (red.), Rachunkowość zaawansowana, wyd. II, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Kaplan Publishing Foulks Lynch:

ACCA F7, Study Text, and Exam Kit.

Literatura uzupełniająca:

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa 2007; Rachunkowość -miesięcznik; Ryzyko w rachunkowości - praca zbiorowa pod red. A. Karmańskiej, Difin, Warszawa 2008; M. Gmytrasiewicz, U. Kierczyńska, Rezerwy w rachunkowości, Difin, Warszawa 2007; Problemy współczesnej rachunkowości, praca zbiorowa pod red. Pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student is able to:

1. determine the reasons and consequences of predictive approach to measurement problems in an accounting,

2. identify economic resources unrecognized in conventional accounting,

3. determine the indications of impairment and the rules of its measurement,

4. describe the methods of measurement of financial instruments, investment property and construction contracts and the place of the recognition valuation gains and losses.

Umiejętności:

Student shoud:

1. know how to use the predictive approach to measurement,

2. manage to recognize and assess the impairment of assets,

3. manage to value different financial instruments at the moment of their initial recognition and at the moment subsequent to initial recognition,

4. manage to choose the most favorable method of amortization in the context of existing accounting policy.

Kompetencje społeczne:

Student should be able to:

1. choose the measurement method for individual asset or liability, taking into consideration the market situation,

2. determine the effects of different measurement methods on financial position of an enterprise and its performance.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 60.00%

ocena z ćwiczeń: 40.00%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0