Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwój pracowników (blended learning)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 223735-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rozwój pracowników (blended learning)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-HR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rozwój organizacji, prawodawstwo w zakresie rozwoju, kotwice kariery, ośrodki oceny rozwoju, rozwój kompetencji, szkolenia zewnętrzne, szkolenia wewnętrzne, trener wewnętrzny, techniki szkoleniowe, e-learning, m-learning, entertainment learning, poziomy rozwoju osobistego, rozwój w toku pracy, awans, transfer, rotacje, staże, ścieżka kariery, program rozwoju, networking, koszty rozwoju, ocena efektywności

Pełny opis:

Przygotowanie do planowania i wdrażania rozwoju pracowników w organizacjach z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Zapoznanie z metodami i narzędziami szkoleń i rozwoju oraz z problematyką kształtowanie karier pracowniczych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Fryczyńska, M. Jabłońska-Wołoszyn, Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, Placet 2008.

2. M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy, narzędzia, aplikacje, PWE, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. J.J. Matthews, D. Megginson, M. Surtees, Rozwój zasobów ludzkich, Onepress, 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Rozumie wpływ czynników społecznych, organizacyjnych, prawnych i indywidualnych na zarządzanie rozwojem kapitału ludzkiego

Zna metody diagnozy potencjału rozwojowego pracowników

Zna metody rozwoju pracowników

Zna modele ścieżek kariery

Zna metody oceny efektywności szkoleń i rozwoju

Umiejętności:

Umie wskazać potrzeby rozwojowe organizacji

Potrafi wybrać i zastosować narzędzia diagnozy potencjału pracowników

Potrafi dopasować dostępne metody rozwoju pracowników do specyfiki organizacji, pracowników i otoczenia

Umie zaplanować ścieżki kariery w organizacji

Umie ocenić efektywność działań szkoleniowych i rozwojowych

Kompetencje społeczne:

Umie współpracować z innymi

Potrafi krytycznie analizować dostępne dane i źródła informacji

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 40.00%

ocena z ćwiczeń: 40.00%

inne: 0.00%

projekty: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marzena Fryczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Winch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marzena Fryczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0